Grondbeleid

Waarin dient deze paragraaf inzicht te geven?

Het grondbeleid heeft invloed op en samenhang met de uitvoering van de programma’s zoals Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Economie, Kunst en Cultuur. De beschikbaarheid van gronden en gebouwen zijn immers belangrijk voor de diverse maatschappelijke activiteiten. Dat maakt grond- en vastgoedbeleid tot een van de manieren waarop de gemeente deze activiteiten binnen haar grondgebied kan stimuleren en faciliteren. In de paragraaf Grondbeleid wordt hierop verder ingegaan.

Belangrijkste ontwikkelingen en conclusies 2017

Grondbeleid

De afgelopen jaren is de gemeente behoedzaam omgegaan met de exploitatie van gronden voor woningbouw en de ontwikkeling van bedrijfsruimten. Daardoor heeft de gemeente risico’s kunnen vermijden  en grondprijzen reëel gewaardeerd.
Met andere partijen werkt de gemeente aan het optimaliseren van het woningaanbod in Deventer. De gemeente beschikt over voldoende voorraad bouwgrond voor bedrijventerreinen en voorzieningen.

Woningbouwproductie zet door

In 2017 zette de opleving van de woningbouwproductie in Deventer voor alle segmenten door. Dit geldt voor zowel gemeentelijke plannen als ook voor de particuliere ontwikkelingen in uitbreidingen en binnen de bebouwde kommen. Dit uit zich in 2017 niet in aantallen, omdat men weliswaar weer volop aan het bouwen is, maar de opleveringen (o.a. Steenbrugge) in 2018 volgen. Qua oplevering was 2017 met name het jaar van de transformatie van kantoorpanden naar woningen.

Belangstelling voor nieuwe bedrijfskavels breidt zich uit

De feitelijk verkoop van bedrijfskavels op het bedrijventerrein langs de A1 die toe te schrijven is aan 2017 is achtergebleven met de prognose. Mede omdat de overige bedrijfsterreinen vrijwel geen ruimte voor nieuwvestigingen meer hebben neemt de vraag naar een kavel langs de A1 enorm sterk toe. Wij verwachten in 2018 deze vraag te in ruime mate kunnen omzetten in feitelijke verkoop. De vooruitzichten voor de sport- en leisurestrook langs de Holterweg zijn eveneens gunstig.

Stabiele verliesvoorzieningen en stijging risicoprofiel

Ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening 2017 zijn alle grondexploitaties (inclusief de voormalige NIEGG Park Zandweerd) geactualiseerd. De beschikbare verliesvoorziening van €43.198.112 wordt opgehoogd naar €47.033.153. Het beschikbare weerstandsvermogen voor de risico’s bedraagt  €9.738.550 (stand begroting 2018). Het risicoprofiel van de grondexploitaties waarvoor weerstandsvermogen aangehouden daalt met €1.548.680 tot €8.189.870 onder andere doordat een deel van de risicoreserve is omgezet in een verliesvoorziening.

Weerstandsvermogen grondexploitaties

De Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG) maakt onderdeel uit van het specifieke weerstandsvermogen. De stand van de ARG is netto met €523.000 gestegen naar een stand per 31-12-2017 van €535.000. Dit wordt met name veroorzaakt door verkoop van diverse gronden uit afgesloten grondexploitaties en het afsluiten van de grondexploitatie Geertruiden.

Meerjarenperspectief

Gelijktijdig met deze rekening verschijnt ook het Meerjarenperspectief grondzaken (MPG 2018). Met deze beschrijving van lopende zaken en toekomstperspectieven kan de paragraaf grondbeleid compacter blijven. Belangrijke en/of tussentijdse ontwikkelingen worden hier wel vermeld.

De rol van het gemeentelijk grondbeleid

Het grondbeleid heeft invloed op en samenhang met de uitvoering van de programma’s zoals Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Economie, kunst en cultuur. De beschikbaarheid van gronden en gebouwen zijn immers belangrijk voor de diverse maatschappelijke activiteiten. Dat maakt grond- en vastgoedbeleid een van de middelen die de gemeente kan inzetten bij het stimuleren of faciliteren van die activiteiten binnen haar grondgebied.
Het gemeentelijk grondbeleid beweegt mee met andere verhoudingen in de samenleving. De vraag van inwoners en ondernemers staat daarbij voorop. Daarbij ondersteunen we werk- en broedplaatsen, proeftuinen of een Stadslab – een plek om gezamenlijk te experimenteren en leren.

Een evenwichtige ontwikkeling van Deventer blijft een belangrijk thema. Daarbij houden we rekening met de samenstelling van de bevolking en de veranderende ruimtevraag. Het gemeentelijke grondbeleid bewaakt eveneens de ontwikkeling van woningbouwlocaties en bedrijventerreinen.

In de Nota Grondbeleid van 2014 is vastgelegd dat de gemeente geen actief grondbeleid meer voert. Alleen als de markt belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen niet oppakt, bekijken wij of wij een actieve rol kunnen spelen.

Lopende grondexploitaties worden door de gemeente afgemaakt. De gronden worden in principe verkocht. Daarbij wordt wel bekeken of gronden of panden een strategische waarde en of verkoop een bepaald maatschappelijk belang dient. Actueel is met name de ontwikkelmogelijkheid van de gronden die voor woningbouw in aanmerking komen. Gronden die wel in gemeentelijk bezit blijven maar nog niet worden gebruikt voor een ontwikkeling, zijn beschikbaar als ‘pauzelandschappen’. Panden op die gronden zijn eveneens beschikbaar voor tijdelijke functies, passend bij de omgeving.

Uitvoering van het grondbeleid

In 2017 zette de opleving van de woningbouwproductie in Deventer voor alle segmenten door. Dit geldt voor zowel gemeentelijke plannen als ook voor de particuliere ontwikkelingen in uitbreidingen en binnen de bebouwde kommen.

De netto toevoeging (voorlopig) van de woningvoorraad is 287 woningen. Het betreft 79 koopwoningen en 238 huurwoningen. Het aandeel daarvan in de gemeentelijke grondexploitaties was 48 woningen. Het gaat bij de opleveringen met name gaat om huurwoningen vanuit de transformatie van bestaande kantoorpanden (een kleine 200 woningen).

Er is in de markt weer ruimte aanwezig om nieuwe plannen op te pakken. Dat betekent dat besluitvorming wordt voorbereid over de wijze waarop en wanneer de resterende gemeentelijke locaties (strategische voorraad) zoals Park Zandweerd en verspreid liggende gemeentelijke inbreidingslocaties kunnen worden opgepakt.
Informatie over alle gemeentelijke projecten is te vinden op de site www.deventerverkoopt.nl.  Deze site wordt steeds beter gevonden en bezocht. Dat komt ook doordat meerdere particuliere ontwikkelaars ook van deze site gebruik maken.

De belangstelling voor de bedrijventerreinen is goed te noemen. Er zijn diverse nieuwe contacten gelegd voor de gronden op het Bedrijvenpark A1 en ook voor de Leisurestrip aan de Holterweg.  
Er zijn enkele zeer kansrijke besprekingen gaande met partijen. In 2017 is ondanks alle inspanningen niet de doelstelling van de gehele 4 ha gehaald, in de zin dat aktes notarieel zijn gepasseerd. Er is in 2017 namelijk 3,9 ha verkocht. Een deel daarvan betrof echter een afronding van verkopen in 2016. Per saldo is ca  2,0 ha verkocht. De planning gaat uit van een verkoop van 4 ha per jaar. We zijn positief over de kansen deze in 2017 opgelopen achterstand in 2018 (meer dan) goed te maken.
Door de aanstaande verplaatsing van de milieustraat zien we nu ook goede kansen ontstaan voor verkoop van gronden aan de Westfalenstraat.

De verkoopactiviteiten zijn zo ingericht dat de krachten bedrijvenpark A1, Bergweide en Kloosterlanden, Handelspark zijn gebundeld.

De markt voor overige economische activiteiten (diverse voorzieningen) is in beweging. Diverse innovatieve en kleinschalige  ontwikkelingen zien we in de strook tussen de snelweg en het havengebied (Poort van Deventer). Ook de gemeentelijke gronden zoals Stadsentree (nabij Postiljon), voormalig gasfabriekterrein en het Havenkwartier maken deel uit van deze kansrijke ontwikkelingen.
Eveneens zien we weer een groeiende belangstelling voor de ontwikkeling van de sport- en leisurestrook langs de Holterweg.

Resultaten grondexploitaties, waarvoor een verliesvoorziening nodig is

(bedragen x €1)

Grondexploitaties

Resultaten grondexploitaties

Effect op resultaat verhoging (-) verlaging (+)

per 1-1-2017 (Jaarrekening 2016)

per 1-1-2018 (Begroting 2017)

per 1-1-2017 (Jaarrekening 2017)

Steenbrugge

-2.389.204

-2.436.988

-2.253.140

183.848

Eikendal*

-300.588

-306.600

0

306.600

Wijtenhorst en Douweler Leide

-2.976.926

-3.036.465

-2.927.481

108.984

Sluiskwartier**

-1.278.942

-2.054.521

-2.056.302

-1.781

Winkelcentrum KZL

-3.395.770

-3.463.685

-3.572.234

-108.549

Bedrijventerrein Lettele

-420.679

-429.093

-577.304

-148.211

A1 Bedrijvenpark

-22.087.736

-22.911.491

-26.675.099

-3.763.608

Leisure-strip Holterweg

-199.377

-203.365

-264.070

-60.705

Centrumplan Bathmen

-398.049

-406.010

-457.518

-51.508

Cluster Westfalenstraat

-376.378

-383.906

-388.354

-4.448

Cluster Havenkwartier

-5.813.346

-5.929.613

-6.146.996

-217.383

Cluster Stadsentree

-370.565

-377.976

-387.883

-9.907

Park Zandweerd (=MVA)

-1.289.048

-1.258.401

-1.258.401

0

Subtotaal verlieslatende grondexploitaties

-41.296.608

-43.198.114

-46.964.782

-3.766.668

De vijfde hoek***

1.049.869

1.070.866

617.061

-453.805

Eikendal

564.677

564.677

Bedrijven Looweg

72.977

74.437

64.897

-9.540

Geertruiden

227.353

231.900

443.830

211.930

Subtotaal winstgevende grondexploitaties

1.350.199

1.377.203

1.690.465

313.262

Totaal

-39.946.409

-41.820.911

-45.274.317

-3.453.406

* Eikendal: staat er twee keer in, omdat deze van verlieslatend naar batig is gegaan
** Sluiskwartier: Betreft besluitvorming raad in 2017, dus na vaststellen van de jaarrekening 2016
*** De Vijfde Hoek: Dit is het resultaat vóór administratieve splitsing (zie faciliterend grondbeleid) en dus exclusief de verliesvoorziening van €68.371 voor het faciliterend deel van de grondexploitatie

De tweede  kolom van de bovenstaande tabel laat de resultaten zien van de grondexploitaties zoals die is gepresenteerd bij de herziening van de grondexploitaties per 1-1-2017 (jaarrekening 2016).
De derde kolom vermeldt de stand van zaken van de ‘oude’ grondexploitaties zoals vermeld in de begroting 2018 plus correcties uit de najaarsrapportage 2017, nu vertaald naar de rekentechnische stand van zaken per 1-1-2018. Het betreft feitelijk het beschikbare financiële kader.

Voor het opstellen van de jaarrekening zijn de grondexploitaties geactualiseerd naar de nieuwste inzichten per 1-1-2018. Die resultaten staan vermeld in de vierde kolom.

Het verschil tussen de derde kolom en de vierde kolom betreft het effect op het resultaat en, in geval van de bovenste tabel, op de verliesvoorziening. De verlieslatende grondexploitaties zijn ten opzichte van het beschikbare financiële kader verslechterd  met €3.766.668. De winstgevende grondexploitaties zijn verbeterd met €313.262. Er is per saldo sprake van een verslechtering van de resultaten van €3.453.406.
In 2017 is op basis van BBV regelgeving de werkelijke rente in plaats van de begrote rente ten laste van de grondexploitaties gebracht. Dit betekende een voordeel van €180.000 voor alle grondexploitaties. Wanneer dat buiten beschouwing wordt gelaten zijn de grondexploitaties met €3.633.406 verbeterd.

Van de projecten met een batig saldo gaan wij geen winst nemen, omdat de nog te realiseren opbrengsten gebaseerd zijn op een programmatische invulling en daarmee nog te onzeker zijn.

Risico's grondexploitaties

(bedragen x €1)

Grondexploitaties

Risico's ten laste van weerstandsvermogen

Effect op risicoprofiel verhoging (+) verlaging (-)

Begroting 2018

Jaarrekening 2017

Steenbrugge

1.792.000

1.440.000

-352.000

Eikendal

0

0

0

Wijtenhorst en Douweler Leide

263.750

203.750

-60.000

Sluiskwartier

750.000

1.500.000

750.000

Winkelcentrum KZL

337.500

252.500

-85.000

Bedrijventerrein Lettele

150.000

150.000

0

A1 Bedrijvenpark

2.600.000

1.410.000

-1.190.000

Leisure-strip Holterweg

769.050

756.750

-12.300

Centrumplan Bathmen

0

58.500

58.500

Cluster Westfalenstraat

162.500

314.620

152.120

Cluster Havenkwartier

1.460.000

1.253.750

-206.250

Cluster Stadsentree

200.000

200.000

0

Park Zandweerd (=MVA)

650.000

650.000

0

Subtotaal verlieslatende grondexploitaties

9.134.800

8.189.870

-944.930

De vijfde hoek

750.000

600.000

0

Eikendal

604000

590000

-604.000

Bedrijven Looweg

Subtotaal winstgevende grondexploitaties

1.354.000

1.190.000

-604.000

Totaal

10.488.800

9.379.870

-1.548.930

*Dit risico wordt gedekt uit het positieve planresultaat. Bijstelling heeft dus geen effect op het weerstandsvermogen
**Deze grondexploitaties is van verlieslatend naar batig gegaan, waardoor het oorspronkelijke risico ten laste van het weerstandsvermogen nu gedekt kan worden uit het positieve planresultaat

De geactualiseerde grondexploitaties zijn allen opnieuw beoordeeld ten aanzien van de risico’s. Dit geeft het beeld dat ten opzichte van de begroting 2018 er sprake is van een afname van het risicoprofiel van €944.930 voor de verlieslatende grondexploitaties. De risico’s binnen de grondexploitaties met een batig saldo (tabel 5) kunnen worden opgevangen binnen de grondexploitaties. Hierdoor valt €604.000 vrij. Per saldo valt €1.548.930 ten gunste van het specifieke weerstandsvermogen vrij.

Voor de ontwikkeling van het DOIC wordt ook een risico (netto €875.000) ten laste van het weerstandsvermogen aangehouden. Dat is hier buiten beschouwing gelaten.

Toelichting per grondexploitatie

Steenbrugge

In Steenbrugge valt het resultaat €180.000 gunstiger uit. Dit wordt veroorzaakt door de gewijzigde parameters voor kosten- en opbrengstenstijging en daarmee op de ontwikkeling van de rentekosten.
Daar staat wel tegenover dat een kleine toename van de plankosten wordt verwacht, verband houdende met extra gemeentelijke begeleiding in de eerste fase en meer benodigde inzet bij de voorbereiding van de tweede fase. De nieuwe werkwijze in Steenbrugge is ook ten aanzien van deze kosten lastig in te schatten geweest. We bouwen daarin nu ervaring op.
Ook het risico neemt af met €350.000. Door de ontwikkelingen op de woningmarkt wordt de kans dat de tweede en derde fase geen doorgang meer zal vinden kleiner ingeschat en beperkt tot de 3e fase. Voor de tweede fase wordt geen risico meer gezien dat de gronden moeten worden afgewaardeerd naar agrarische waarde.

Eikendal

Het resultaat van Eikendal is van verlieslatend (-€300.000) naar batig (€570.000) gegaan. Een verbetering derhalve van €870.000.
Dit wordt vooral veroorzaakt door de aanpassingen in plandeel Zuid 2e fase. De aanbesteding is ten opzichte van de raming gunstig uitgevallen en een hogere uitgiftetempo en –prijzen worden verwacht. Aanvullend daarop hebben ook de, evenals bij Steenbrugge, gewijzigde parameters een gunstig effect.
Het risico is per saldo licht afgenomen en kan volledig worden opgevangen door het positieve resultaat van de grondexploitatie, waardoor €590.000 ten gunste van het weerstandsvermogen kan vrijvallen.

Wijtenhorst Douweler Leide

Het resultaat van Wijtenhorst en Douweler Leide is positief bijgesteld met bijna €110.000 (verliesvoorziening neemt af van €3.036.000 naar €2.927.000).
Er is wel sprake van extra civieltechnische kosten en kosten die verband houden met de aanwezigheid van de woekerplant Japanse Duizendknoop. Er is ook sprake van een positief financieel effect door het opnemen van twee extra kavels.  
Het risicoprofiel neemt ook beperkt af met € 60.000. Het plan nadert zijn voltooiing.

De Vijfde Hoek

Het positieve resultaat van de grondexploitatie zoals dat vorig jaar is doorgerekend is met €400.000 naar beneden bijgesteld. De gemeentelijke inkomsten worden voor het grootste deel bepaald door de exploitatiebijdrage omdat de meest nog uit te geven gronden in handen van derden zijn. In het Exploitatieplan was rekening gehouden met een herstel van de markt. Dit herstel is er wel maar in mindere mate dan verwacht. Grote wijziging is dat de gemeente de grond van een derde heeft gekocht voor sociale woningbouw en heeft doorverkocht. Hierdoor stijgen weliswaar grondinkomsten, maar daalt de exploitatiebijdrage.
Aan de kostenkant zien we een stijging van de civieltechnische raming. Dit wordt ook veroorzaakt doordat een nadere uitwerking tot een groter oppervlakte leidt van de openbare ruimte (parkeerplaatsen bij sociale woningbouw). De aanlegkosten nemen toe, maar geven een besparing in het beheer.
Doordat ook de risico’s naar beneden zijn bijgesteld met €150.000 kan het totale risico van €0,6 miljoen nog steeds worden opgevangen met het positieve planresultaat van het project.  

Sluiskwartier

In 2017 heeft de raad de nieuwe uitgangspunten voor de planontwikkeling vastgesteld. De ten behoeve daarvoor opgestelde verkenningen zijn gebruikt voor de herziening van de grondexploitatie per 1-1-2018. Met uitzondering van het doorrekenen op de nieuwe parameters zijn er geen wijzigingen in resultaat doorgevoerd.
Het risicoprofiel is, anticiperend op de herziening, opgehoogd met €750.000. Het betreft risico’s met betrekking tot de saneringskosten van de bodem, de stichtingskosten voor ondergronds parkeren, hogere civiele kosten ten gevolge van het permanente karakter van de parkeervoorziening in plaats van het tijdelijke en het niet kunnen realiseren van de begrote opbrengsten door de bouwkundige situatie van de te behouden panden.
In de loop van 2018 wordt de grondexploitatie gewijzigd en het risicoprofiel nader uitgewerkt en ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Winkelcentrum Keizerslanden

Het resultaat is met bijna €110.000 afgenomen. De civieltechnische werken zijn grotendeels aanbesteed. De werkelijke kosten zijn hoger uitgevallen dan de ramingen. Deze zijn ten dele ten laste gebracht van de post onvoorzien en de post plankosten is verlaagd. Het risico, verband houdend met hogere uitvoeringskosten, kan gelijktijdig worden verlaagd met €85.000. De resterende risico’s liggen nu vooral nog bij de ontwikkeling van de Roelandflatlocatie.

Bedrijvenpark A1

De grondexploitatie van het Bedrijventerrein A1 is met €3,8 mln naar beneden bijgesteld tot een verlies van €26,7 miljoen. De oorzaken daarvan zijn;

 • een tegenvallende netto opbrengst van een eerder gerealiseerde grondverkoop als gevolg van afspraken over verrekening van kosten (-0,3). Dit is al verwerkt bij de Najaarsrapportage ten laste van de algemene middelen;
 • de verwerking van de nieuwe rekentechnische uitgangspunten (-€0,6 mln);
 • het herstellen verkeerde aanname met betrekking tot beheerkosten (-€0,4 mln);
 • het opnemen van diverse mutaties, waaronder verhoging sloopkosten (-€0,2 mln);
 • het verlagen van de post onvoorzien van 15% naar 10%, mogelijk geworden omdat er meer duidelijkheid is bereikt over de aanpak Deventerweg (+€0,4 mln)
 • Het verlagen van de post verwervingen gronden bufferzone (+€0,5 mln)
 • Het verhogen van het acquisitiebudget ten behoeve van gronduitgifte (-€0,1 mln).
 • Het verlagen van de inkomsten uit exploitatiebijdragen (-€3,57 mln)

Bij de begroting 2017 is besloten ten aanzien van het risico met betrekking tot tegenvallende inkomsten uit de exploitatiebijdrage als gevolg van een herzien exploitatieplan in een aantal jaren een risicobuffer op te bouwen. De achtergrond daarvan is dat de volle omvang van dit risico zich pas kan manifesteren in de loop van de komende jaren. Tot heden is een buffer opgebouwd van €500.000.

Bij het opstellen van de grondexploitatie per 1-1-2018 is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijke omvang van de tegenvallende exploitatiebijdrage. Daarbij zijn het uitgiftetempo, de uitgifteprijzen en het rentepercentage van het exploitatieplan gelijk gesteld met de grondexploitatie.
Wij moeten het herziene exploitatieplan opnemen in een herziening van de gemeentelijke grondexploitatie. Deze wordt eind 2018 begin 2019 verwacht. Wij zijn afhankelijk van het Tracébesluit over de verbreding A1 dat medio 2018 wordt verwacht. Daarna kan dit verwerkt worden in een nieuw bestemmingsplan en exploitatieplan. De verkenning leidt tot het inzicht dat er risico wordt gelopen op het ontvangen van een lagere exploitatiebijdrage oplopend in een bandbreedte van €3,3 tot €5,1. Uitgaande van de maximale tegenvaller van €5,1 met een kans van optreden van 70% leidt dat tot een netto risico van €3,57 miljoen. Vanwege de grote kans van optreden houden wij voor dit risico geen reserve aan, maar verhogen wij de verliesvoorziening vooruitlopend op de herzieningen.  

Voor de verbreding van de A1 is een risico van netto €1.100.000 ten laste van het weerstandsvermogen aangehouden. Dit risico is ongewijzigd.
De beschikbare risicobuffer voor tegenvallende inkomsten uit exploitatiebijdragen van €500.000 kan komen te vervallen, net als een aantal andere risico’s met een totale netto omvang van €700.000. Het totale risicoprofiel daalt met €1.190.000 tot €1.410.000 mln.

Leisurestrip Holterweg

Het resultaat van de grondexploitatie is licht (€60.000) nadeliger. Er wordt rekening gehouden met een toename van plankosten (gerealiseerd in 2017) ten gevolge van het onderzoek naar en doorvoeren van aanvullende duurzaamheidsambities. Eveneens heeft op verzoek van de raad een uitgebreider voorbereidingsproces  plaatsgevonden. Dat wordt gecompenseerd door een hoger overeengekomen prijs voor een fast-food restaurant.
Het risicoprofiel is nagenoeg ongewijzigd gebleven.

Bathmen Centrumplan

Voor de actualisatie van de grondexploitatie Centrumplan is rekening gehouden met een toename van civieltechnische kosten, gebaseerd op een aanbesteding en een toename van plankosten. Gebleken is dat het kappen van een monumentale eik kan leiden tot kosten die niet begroot waren. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van de ouderdom van de boom. Vooralsnog worden deze kosten opgenomen als risico en wordt daarvoor een aanvullende risicovoorziening getroffen van €60.000.

Omgeving Geertruiden

Deze grondexploitatie wordt afgesloten met een batig saldo van €440.000. Dat is €210.000 gunstiger dan eerder geraamd. Dit houdt verband met het sneller dan voorzien afsluiten en dat enkele civieltechnische kosten worden meegenomen in MJOP projecten.

Bedrijventerrein Lettele

Voor deze grondexploitatie is de grondprijs verlaagd, waardoor het resultaat verslechterd met €148.211.

Park Zandweerd (MVA)

Voor het actualiseren van de planeconomische verkenning van deze voormalige NIEGG zijn geen nieuwe uitgangspunten geformuleerd. De mutaties betreffen administratieve zaken. In de loop van 2018 zullen nieuwe uitgangspunten worden voorgelegd aan de raad op basis waarvan besloten wordt de gronden al dan niet in exploitatie te nemen. Tot dat moment wordt de bestaande verliesvoorziening van bijna €1,3 miljoen aangehouden. In het risicoprofiel hebben zich geen veranderingen voorgedaan.

Toelichting Bergweide

In 2017 is het complex Bergweide opgedeeld in drie clusters waarbinnen de onderliggende grondexploitaties zijn samengevoegd of in samenhang worden beschouwd.

Alles uitklappen
Cluster Westfalenstraat

Voor de cluster Westfalenstraat is er één grondexploitatie. Het betreft hier de kavels ten weerszijden van de Westfalenstraat waarbinnen de verplaatsing van de milieustraat (Cleantech Centre Westfalenstraat) en de voorgenomen vestiging van een containerterminal de belangrijkste componenten vormen.
Het resultaat van de grondexploitatie blijft gelijk.
Het risicoprofiel is verhoogd met €150.000, verband houdend met de complexe ontwikkeling van een voormalige vuilnisbelt en een mogelijke vertraging in de verplaatsing van de milieustraat en mogelijke gevolgen daarvan voor de container terminal.  


Cluster Havenkwartier

(bedragen x €1)

Grondexploitaties Havenkwartier

Resultaten grondexploitaties

Effect op resultaat
verhoging (-)
verlaging (+)

per 1-1-2017
(Jaarrekening 2016)

per 1-1-2018
(Begroting 2017)

per 1-1-2017
(Jaarrekening 2017)

Silogebied

-1.133

-1.156

-36.114

-34.958

Zelf & Samenbouw

-2.674

-2.727

-11.026

-8.299

Doorontwikkeling

-148.149

-151.112

-107.808

43.304

Stoer wonen

144.189

147.073

135.390

-11.683

Hanzeweg

-357

-364

-215.329

-214.965

Kop en Haveneiland

-5.805.222

-5.921.326

-5.912.109

9.217

Totaal cluster

-5.813.346

-5.929.612

-6.146.996

-217.384

(bedragen x €1)

Grondexploitaties Havenkwartier

Risico's ten laste van weerstandsvermogen

Effect op risicoprofiel verhoging (+) verlaging (-)

Begroting 2018

Jaarrekening 2017

Hanzeweg

300.000

125.000

-175.000

Overig Havenkwartier

1.160.000

1.128.750

-31.250

Totaal

1.460.000

1.253.750

-206.250

De mutaties binnen het cluster zijn allen beperkt en hebben vooral betrekking op de gewijzigde rekentechnische uitgangspunten. Een uitzondering vormt de grondexploitatie van de Hanzeweg. De werkzaamheden aan de Hanzeweg zijn bijna afgerond. De civieltechnische kosten zijn hoger uitgevallen dan in de raming was voorzien, vooral verband houdend met een correctie op de oppervlakte asfalt en de  omvangrijke ondergrondse infrastructuur. Daarnaast speelt een rol de complexiteit van het project waar alle verkeersstromen tijdens het werk beschikbaar moesten blijven. Daar staat nu tegenover dat het daarmee verband houdende uitvoeringsrisico is verlaagd. Het project bevindt zich nu in een afrondende fase.


Cluster Stadsentree

(bedragen x €1)

Grondexploitaties Stadsentree

Resultaten grondexploitaties

Effect op resultaat
verhoging (-)
verlaging (+)

per 1-1-2017
(Jaarrekening 2016)

per 1-1-2018
(Begroting 2017)

per 1-1-2017
(Jaarrekening 2017)

Gasfabrieksterrein

-370.435

-377.844

-345.512

32.332

Teugseweg

-130

-133

-42.371

-42.238

Totaal cluster

-370.565

-377.977

-387.883

-9.906

(bedragen x €1)

Grondexploitaties Stadsentree

Risico's ten laste van weerstandsvermogen

Effect op risicoprofiel verhoging (+) verlaging (-)

Begroting 2018

Jaarrekening 2017

Gasfabrieksterrein

0

0

0

Teugseweg

200.000

200.000

0

Totaal

200.000

200.000

0

De mutaties binnen het cluster zijn allen beperkt en hebben vooral betrekking op de gewijzigde rekentechnische uitgangspunten. De grondexploitatie Teugseweg kent een vertraging door een vertraagde planvorming en een aanbestedingsprocedure van de reclamemast.
Het risicoprofiel blijft ongewijzigd.


Balanspositie

Alles uitklappen
Voorraad onderhanden werk

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de mutaties onderhanden werk (exclusief verliesvoorzieningen). In de tabel zijn alle vastgestelde grondexploitaties en voormalige Niegg's samengevoegd. Als gevolg van nieuwe BBV regelgeving zijn deze projecten op verschillende balansposten verantwoord, te weten voorraad onderhanden werk, materiele vaste activa en vlottende activa. In 2017 zijn in de grondexploitaties meer kosten dan opbrengsten gerealiseerd. Hierdoor is het totaal geïnvesteerd vermogen per saldo met €600.000 toegenomen tot €125,6 miljoen per 31-12-2017.

(bedragen x €1.000)

Mutaties projecten

Boekwaarde 31-12-2016

Totaal vermeerderingen

Totaal verminderingen

Boekwaarde 31-12-2017

Bouwgrond in exploitatie (voorraden)

80.550.427

16.486.790

-16.437.977

80.599.240

Voormalige NIEGG (MVA)

2.034.446

2.034.446

Voormalige NIEGG (IMVA)

60.326

203.413

263.739

Faciliterend grondbeleid (overlopende activa)

42.319.005

635.407

-221.886

42.732.526

Totaal projecten

124.964.204

17.325.610

-16.659.863

125.629.951

De toename van het saldo geïnvesteerd vermogen met €600.000 is als volgt te verklaren:

 • Complex Groot Bergweide toename van €900.000 door planontwikkelingskosten en verwervingen;
 • Bedrijvenpark A1 afname van €800.000 vanwege grondverkopen;
 • Holterwegzone toename van €300.000 als gevolg van planontwikkelingskosten;
 • Vijfhoek afname van € 2,5 miljoen door grondverkopen;
 • Steenbrugge toename van €500.000 miljoen als gevolg van planontwikkelingskosten en rente;
 • Winkelcentrum Keizerslanden toename van €1,2 miljoen door bouw- en woonrijp maken;
 • Sluiskwartier toename van €200.000 vanwege planontwikkelingskosten;
 • Geertruiden toename van €700.000 door planontwikkelingskosten, rente en afsluiting (winstneming);
 • Eikendal afname van €700.000 als gevolg van grondverkopen
 • Wijtenhorst Douwelerleide toename van €300.000 door bouw- en woonrijp maken en grondverkopen;

Tegenover dit geïnvesteerd vermogen staat een verliesvoorziening van €47,0 miljoen per 31-12-2017. Hierin hebben in 2017 de volgende mutaties plaats gevonden:

(bedragen x €1.000)

Mutaties verliesvoorziening

Bedrag

Saldo per 31-12-2016

41.297

Rentetoevoeging

825

Sluiskwartier scenario Behoud & Nieuwbouw (besluitvorming 31 mei 2017)

750

Bedrijvenpark A1 (Najaarsrapportage 2017)

380

Rente Park Zandweerd (Najaarsrapportage 2017)

-57

Actualisatie grondexploitaties

3.767

Faciliterend grondbeleid Vijfde Hoek

69

Saldo per 31-12-2017

47.031

De netto balanspositie ten aanzien van de grondexploitaties is €125,6 miljoen minus €47,0 miljoen is €78,6 miljoen.
Ten opzichte van de jaarrekening 2016 is onze balanspositie met €5,1 miljoen afgenomen.


Faciliterend grondbeleid

Het merendeel van de grondexploitaties in de gemeente Deventer vallen onder actief grondbeleid. Wij voeren zelf alle fasen van de grondexploitatie uit, zoals aankoop, sloop, bouwrijp maken en verkoop van bouwkavels. Bij faciliterend grondbeleid is de bouwkavel in het bezit van een private partij; wij treden enkel publiekrechtelijk op en verhalen onze kosten op de private partij, via bijvoorbeeld een exploitatiebijdrage. Wij hebben twee grondexploitaties (Vijfde Hoek en Bedrijvenpark A1) waar een exploitatieplan voor is vastgesteld. Dit is een zogenoemd gemengd project; wij voeren zowel actief als faciliterend grondbeleid uit. De verslaggevingsregels schrijven voor dat deze projecten opgeknipt moeten worden. De netto boekwaarde (saldo van gerealiseerde kosten en verliesvoorziening) van het actieve deel verantwoorden wij onder voorraden, het facilitaire deel onder overlopende activa. Voor de Vijfde Hoek leidt dit ertoe dat ondanks dat het op totaalniveau een winstgevende grondexploitatie is, het faciliterende deel verlieslatend is waarvoor een verliesvoorziening van €68.371 aangehouden moet worden. De totale verliesvoorziening voor de grondexploitaties komt daarmee op €47.033.153.


Algemene Reserve Grondexploitaties

Het doel van de Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG) is het opvangen van risico’s binnen de grondexploitaties. De ARG maakt onderdeel uit van het specifieke weerstandsvermogen en gaat per 1-1-2018 op in de specifieke weerstandsreserve. Winsten van positief afgesloten grondexploitaties worden ook gedoteerd aan de ARG.

(bedragen x €1.000)

Mutaties Algemene Reserve Grondexploitaties

Bedrag

Stand per 31-12-2016

12

Verkopen positief verkoopresultaat

124

Ophogen verliesvoorziening grondexploitaties

-108

Ophogen voorziening afgesloten grondexploitaties

-57

Afwaarderen grond afgesloten grondexploitaties

-47

Afsluiten grondexploitaties (Geertruiden en Blauwenoord)

611

Stand per 31-12-2017

535

De stand van de ARG is netto met €567.000 toegenomen naar een stand per 31-12-2017 van €579.000. Wij hebben in 2017 diverse gronden uit afgesloten grondexploitaties verkocht, waarvan de verkoopopbrengst hoger was dan de boekwaarde. Dit netto verkoopresultaat van €124.000 is gestort in de ARG. Daarnaast is per saldo €64.000 van de totale verhoging van de verliesvoorziening voor de grondexploitaties geput uit de ARG. Van een aantal gronden uit afgesloten grondexploitaties bleek de marktwaarde lager te zijn dan de boekwaarde, waardoor wij €47.000 hebben afgewaardeerd. Daarnaast is de grondexploitatie Geertruiden afgesloten met een positief planresultaat van €444.000 en was er nog een restant opbrengst van de locatie Blauwenoord van €167.000. Tot slot is de voorziening voor nog te realiseren kosten voor afgesloten grondexploitaties met €57.000 verhoogd.


Onroerend goed buiten exploitatie

De gemeente Deventer heeft verschillende panden en gronden in bezit. In onderstaande tabel is het verloop van de boekwaarde in 2016 weergegeven.

(bedragen x €1.000)

Overzicht boekwaarde panden en gronden

1-1-2017

31-12-2017

Vermeerdering/Vermindering

Erfpachtgronden

4.100

7.200

-3.100

Gronden uit afgesloten grondexploitaties

3.300

1.900

1.400

Gronden Deventer Noordoost

7.600

7.600

0

Agrarische grond

100

100

0

Benzineverkooppunten

800

800

0

Strategische panden en gronden

2.900

2.900

0

Overige panden en gronden

2.800

2.100

700

Totaal

21.600

22.600

-1.000

De boekwaarde is in 2017 met €1,0 miljoen afgenomen. De mutaties zijn als volgt te verklaren:

 • Erfpacht gronden: gronden Truckpoint op Bedrijvenpark A1 zijn in erfpacht uitgegeven;
 • Gronden uit afgesloten grondexploitatie: in de Vijfhoek, Bergweide 3 en Lettele hebben wij diverse kavels verkocht. Bij de Driehoek Snipperling zijn gronden ten behoeve van Skaeve Huse in erfpacht uitgegeven;
 • Gronden Deventer Noord Oost: wij hebben gronden verkocht, waarvan de akte in 2018 passeert;
 • Strategische en overige panden en gronden: wij hebben in 2017 9 panden verkocht.

Waardering onroerend goed buiten exploitatie

Voor drie panden uit product 13 is een verliesvoorziening opgenomen omdat de boekwaarde hoger is dan de WOZ-waarde en het een pand met economisch nut (gezien de functie zijn ze verhandelbaar) betreft. Ten opzichte van de jaarrekening 2016 is de verliesvoorziening met €17.000 verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door Meesterspad 3, Klooster 10 en Ramelestraat 8.

Afgesloten complexen

De gemeente Deventer heeft een aantal afgesloten complexen. De grondexploitaties van deze complexen zijn op verschillende momenten afgesloten. Bij de afsluiting is financiële verantwoording afgelegd aan de raad over de betreffende grondexploitatie. In enkele gevallen moet nog grond worden verkocht of moeten er nog kosten worden gemaakt. In dergelijke gevallen is een afgesloten complex ingesteld. Hierin zijn middelen opgenomen die nog kunnen worden ingezet voor het afronden van de allerlaatste werkzaamheden.

In 2017 is circa €284.000 aan kosten ten laste van de voorziening gebracht. Op basis van een actuele raming is de beschikbare voorziening met €57.000 opgehoogd. Dit is geput uit de algemene reserve grondexploitaties. Daarnaast is de grondexploitatie Geertuidenlocatie afgesloten en is voor de resterende kosten een voorziening van €129.000 aangehouden. Hierdoor is de stand per 31-12-2017 €707.200, onderverdeeld naar de volgende complexen:

(bedragen x €1)

Voorziening afgesloten complexen

Stand 31-12-2016

Vermindering
(lasten 2017)

Vermeerdering
(ophogen voorziening)

Stand 31-12-2017

Handelspark

9.900

3.300

6.600

Bergweide 3

206.600

105.800

-18.600

82.200

Bathmense Enk II

43.500

13.400

33.100

63.200

Okkenbroek

11.000

4.900

6.100

Rielerkolk

232.400

3.900

228.500

Driehoek Snipperling

108.200

71.400

36.800

Lettele

11.000

1.700

-5.800

3.500

Vijfhoek

161.300

58.400

48.400

151.300

Bramhaar

21.200

21.200

0

Geertruidenlocatie

129.000

129.000

Totaal voorraad onderhanden werk

805.100

284.000

186.100

707.200

De gemaakte kosten in 2017 bestaan onder andere uit woonrijp maken, verkoopkosten, ozb en waterschapslasten.


Reserve onroerende goederen

Het onroerend goed buiten exploitaties is gekoppeld aan de reserve onroerende zaken (ROZ). De reserve is onderdeel van het weerstandsvermogen van het onroerend goed buiten exploitatie in product 13 en is bedoeld om de risico’s voor de bedrijfsvoering van onroerende zaken buiten de exploitatie te egaliseren.

(bedragen x €1.000)

Mutaties Reserve Onroerende zaken

Bedrag

Stand ROZ per 01-01-2017

163

Eenmalige resultaten

2.508

Exploitatieresultaat product 13

-593

Stand ROZ per 31-12-2017

2.078

De reserve onroerende zaken is per saldo €1.915.000 toegenomen en kent per 31-12-2017 een stand van afgerond €2.078.000. Het exploitatieresultaat van o.a. de panden, agrarische gronden, benzineverkooppunten en erfpachten is €593.000 negatief met name als gevolg van nog niet gerealiseerde taakstellingen verkoop panden en Deventer Noordoost gronden. Dit wordt goed gemaakt doordat eenmalige resultaten in de reserve zijn gestort. Het gaat dan met name om verkoopopbrengsten van 9 panden.

Aan- en verkopen
Het college van B&W kan in het kader van grondexploitaties aan- en verkopen doen. Om openheid te geven in de aan- en verkopen wordt hier jaarlijks achteraf verslag van gedaan. De volledige aan- en verkooplijst is als bijlage toegevoegd aan het Meerjaren Perspectief Grondzaken 2018.