Exploitatieresultaat

Exploitatieresultaat

(bedragen x €1.000)

Jaarrekening 2016

Begroting na wijziging 2017

Jaarrekening 2017

Gerealiseerde totaal van lasten en baten (exclusief puttingen en stortingen)

2.826

-2.362

-1.410

Mutaties via reserves:

- Saldo van stortingen en onttrekkingen in/uit reserves

-171

4.359

6.119

- Toevoeging rente aan reserves

-684

-657

-657

Gerealiseerd resultaat

1.971

1.340

4.052

Overige resultaatbestemming:

Reservering overlopende uitgaven en inkomsten

-1.173

0

-2.911

Resultaat

798

1.340

1.141

In de begroting was een totaalsaldo van lasten en baten geraamd van €2,4 miljoen negatief met een onttrekking uit reserves van €3,7 miljoen. Dit betekende dat bij de Najaarsmarap 2017 een voordelige rekeningsprognose werd gegeven van €1,3 miljoen. Het gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten in de rekening 2017 is €1,4 miljoen negatief met een bedrag van €5,5 miljoen aan de reserves onttrokken, zodat het uiteindelijk gerealiseerde resultaat over 2017 €4,1 miljoen voordelig bedraagt. Dit is voordeliger dan de prognose bij de Najaarsmarap maar na budgetoverhevelingen van €2,9 miljoen bedraagt de voordelige uitkomst van de rekening 2017 €1,1 miljoen.

Alles uitklappen
Toelichting op resultaatverschillen begroting 2017 en jaarrekening 2017

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

Er is een verschil tussen het saldo van de begroting en rekening. Dit kunnen in de diverse programma’s zowel voordelige als nadelige verschillen zijn. Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de programmabladen.  

Mutaties via reserves

In de begroting 2017 werd ervan uitgegaan dat per saldo €4,4 miljoen uit de reserves zou worden onttrokken. In de jaarrekening 2017 is dit per saldo een onttrekking van €6,1 miljoen. De verschillen worden toegelicht in bijlage 6 van de jaarrekening.  

Rente over reserves

Het rentebedrag dat aan de reserves is toegevoegd, is in vergelijking met de bijgestelde begroting 2017 niet gewijzigd.

Over te hevelen budgetten

Een overzicht van de overgehevelde budgetten vindt u in bijlage 1 van het jaarverslag.   

Analyse rekeninguitkomst 2017

In de najaarsrapportage 2017 werd een voordelige uitkomst van €1,3 miljoen als rekeningresultaat geraamd. Door het voordelige resultaat van €4 miljoen aan te passen met de over te hevelen budgetten van €2,9 miljoen ontstaat een voordelig nettoresultaat van €1,1 miljoen. Op hoofdlijnen is het nadelig verschil tussen de najaarsrapportage en jaarrekening (€0,2 miljoen) als volgt te verklaren.

(bedragen x €1.000)

Omschrijving

Programma

Bedrag

Toelichting

Voorziening wethouder pensioenen

Burger en bestuur

670

De rekenrente is verhoogd. Hierdoor kan de voorziening wethouderspensioenen voor een deel vrijvallen.

Straten, pleinen en wegen

Leefomgeving

205

Dit betreft: lagere waterschapslasten €80.000, hogere opbrengst leges kabel en leidingen €80.000 en opbrengst verkoop grond €40.000.

Buitensportaccommodaties

Leefomgeving

-103

onderhoud sportvelden

Reiniging

Leefomgeving

-116

De kosten van gladheidsbestrijding zijn hoger uitgevallen

Bouwleges

Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting

450

De opbrengsten bouwleges zijn door meer bouwactiviteiten hoger dan geraamd.

Participatie

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

-350

De bijdrage die Deventer heeft ontvangen vanuit de intertemporele vergoeding verhoogde asielinstroom ad €496.000 wordt op basis van het matchingprincipe slechts voor €145.000 als baat verantwoord in 2017.

WMO

Meedoen

-335

De kosten voor WMO begeleiding zijn €240.000 hoger uitgevallen door een verdere stijging van het aantal cliënten in de tweede helft van 2017.

Armoedebeleid

Meedoen

-161

Hogere kosten bijzondere bijstand in verband met hogere kosten bewindvoering en hogere tegemoetkoming zorgkosten.

Kind- en jeugdbeleid

Jeugd en onderwijs

-800

Dit betreft: hogere regionale zorgvraag €415.000, extra kosten vervoer €200.000, uitvoeringskosten Jeugd € 70.000, extra uitgaven Adviesmeldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) €50.000 en €65.000 kosten onderwijshuisvesting.

Facilitaire zaken

Algemene dekkingsmiddelen

183

De niet gebouw gebonden facilitaire kosten zijn lager uitgevallen.

Precario

Algemene dekkingsmiddelen

126

De opbrengst voor ingebruikname openbare gronden is hoger dan geraamd.

Algemene uitkering

Algemene dekkingsmiddelen

-212

De verdeelmaatstaven zijn verlaagd.

Onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen

100

De raming onvoorzien is niet volledig besteed.

Diversen

Diverse programma's

141

Diverse kleine verschillen

Saldo

-202


Resultaatontwikkeling