Bijlagen

 • 1. Onvoorzien
 • 2. Staat van Incidentele baten en lasten
 • 3. Nadere specificatie algemene dekkingsmiddelen
 • 4. Sisa
 • 5. IMG en OA lijst 2017
 • 6. Resultaatbestemming via reserves
 • 7. Staat van Reserve
 • 8. Algemene toelichting reserves
 • 9. Staat van voorzieningen
 • 10. Algemene toelichting voorzieningen
 • Bijlage 11a Verloopoverzicht overlopende activa
 • Bijlage 11b Verloopoverzicht overlopende passiva
 • 12. Dynamische kredieten
 • 13. Gewaarborgde geldleningen
 • 14. Taakveldenmatrix
 • 15. Over te hevelen budgetten
 • 16. Afkortingen en begripsverklaringen