Jeugd en onderwijs

Begroot
€ 44.267
Rekening
€ 44.337
Verschil
€ -70
Begroot
€ -4.292
Rekening
€ -3.608
Verschil
€ -684

Omschrijving

De lijn van opgroeien in Deventer is die van Wieg naar Werk. Jongeren in Deventer kunnen van hun jeugd genieten. Daarnaast ondersteunen we jongeren waar nodig op hun weg naar economische en sociale zelfstandigheid. Als gemeente vervullen we daarin wisselende rollen gericht op het versterken van de keten en de goede toegankelijkheid en bereikbaarheid van de benodigde voorzieningen. Organisaties in de stad werken samen binnen het netwerk Centrum Jeugd en Gezin.

Basisdocumenten zijn:

 • Visie van wieg naar werk 1.0., 2.0, 3.0 en 4.0;
 • Lokale Educatieve Agenda 2016-2020;
 • Beleidsvisie Brede School Nieuwe Stijl;
 • Plan van aanpak ‘Sluitende aanpak jongeren’;
 • Beleidsplan Wet OKE en VVE;
 • Het normale leven versterken (preventie).
2017 in vogelvlucht

De transformatie in het sociaal domein geven wij vorm met onze maatschappelijke partners (burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven). Wij hebben als gemeente een belangrijke, maar complexe rol bij de daadwerkelijke transformatie van het sociaal domein. Het Rijk heeft deze taken bewust bij de gemeentelijke overheid neergelegd. Vanuit de veronderstelling dat door deze taken dicht bij de mensen waar het om gaat te organiseren dit beter en met minder geld uitgevoerd kan worden. Inwoners van de gemeente zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en welbevinden, de gemeente in haar nieuwe rol kan slechts faciliteren en ondersteunen. Enerzijds wordt verwacht dat de gemeente burgers de ruimte geeft en loslaat, maar anderzijds ook inhoudelijke kaders stellen, stimuleren en belemmeringen wegnemen. Door de opgaven in het sociale domein in samenhang uit te voeren komen we tot integrale ondersteuning. Dit leidt tot efficiencyvoordelen en hogere effectiviteit van de ondersteuning, omdat we zo ontschotten en afstemmingsproblemen voorkomen. Afspraken en werkprocessen moeten zodanig worden ingericht dat verbinden en samenwerken wordt bevorderd. De rollen in de samenwerking moeten helder zijn. En samenwerking vraagt ook om specifieke competenties, houding en gedrag. Vanuit de opgave “samenhang versterken en verbinden komen we tot de volgende deelopgaven:

Toegang tot zorg, werk en ondersteuning verbeteren

Continu wordt onderzocht wordt hoe de toegang (zorg, jeugd en werk) nog beter en slimmer ingericht kan worden. Er loopt bijvoorbeeld een experiment met een jeugdconsulent bij de huisartsen. Mogelijk dat er in de toekomst één gezamenlijke toegang is. We geven professionals de ruimte en het vertrouwen om te handelen. Mensen die ondersteuning nodig hebben, hebben keuzemogelijkheden en er is ruimte voor innovatieve en kleine aanbieders.

Preventie, innovatie en efficiency

Primair ligt de verantwoordelijkheid voor preventie bij de burgers c.q. ouders/verzorgers zelf: er wordt uitgegaan van de eigen kracht van burgers. De visie op preventie bij jeugdigen is neergelegd in de notitie “het normale leven versterken”. Waar de eigen kracht ontbreekt of waar men er zelf niet uitkomt kan men uiteraard rekenen op ondersteuning. Bij het professionele veld gaat om het vroegtijdig signaleren van problemen. Daarmee kan er sneller en effectiever ondersteuning worden geboden en worden kostenbesparingen op de langere termijn gerealiseerd. Ondersteuning en zorg zoveel mogelijk integraal, samenhangend, dicht bij huis en dicht bij de leefwereld van burgers organiseren, aansluitend op hun eigen kracht. Zo kort als mogelijk, zo lang als noodzakelijk. Zoveel mogelijk vanuit 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur gedachte. Preventie en laagdrempelige zorg zijn daarbij een randvoorwaarden. Zwaardere zorg en ondersteuning zijn maatwerk en beschikbaar waar nodig wanneer een voorliggende voorziening, algemene/collectieve voorziening niet voldoet.
Omdat preventie in het gehele sociale domein maar ook in andere domeinen (fysieke domein bijvoorbeeld) terugkomt wordt hier in een gemeente brede opgave aan gewerkt.


 • Volledig gerealiseerd
 • Minimaal 75% gerealiseerd
 • Minder dan 75% gerealiseerd
 • Niet gerealiseerd
 • Niet bekend

Toon prestaties bij doelstellingen

 • 2,5% minder gebruik van individuele voorzieningen Jeugd door sturing op inzet eigen kracht, preventie, algemene voorzieningen en efficiënte uitvoering maatwerk.

  Toelichting

  Kan niet uit systeem gehaald worden.

 • Eigen Kracht kan met het huidige TOP-regisatratiesysteem niet gemeten worden. Dat kan alleen op casusniveau. Er zijn afspraken gemaakt dat met de implementatie van het nieuwe registratiesysteem in 2018 Eigen Kracht kan worden gemeten.

  Toelichting

  Kan nog niet gemeten worden

  Budget

  Niet van toepassing

  Realisatie

  Niet van toepassing

 • Er is door KV geen speciale indicator voor welbevinden van jeugd en jongeren ontwikkeld. Hiervoor in de plaats is in de Monitor Sociaal Domein bij indicator 12 in het onderdeel Early warning items een set van indicatoren op de leefgebieden thuis, school en omgeving/buurt opgenomen.

  Budget

  Niet van toepassing

  Realisatie

  Niet van toepassing

 • Lokale Educatieve Agenda: Gemeente en Onderwijs werken samen zodat kinderen in Deventer zich goed kunnen ontplooien.

 • In de Agenda zijn 13 doelstellingen geformuleerd die uitgewerkt worden door werkgroepen. Het LEA geeft sturing aan de werkgroepen  Uitvoering geven aan de Lokale Educatieve Agenda 2016-2020: bijv een werkgroep die afstemt welke taken onder passend onderwijs vallen en welke taken onder de jeugdwet.

  Budget

  Niet van toepassing

  Realisatie

  Niet van toepassing

 • Alle ouders wordt laagdrempelige opvoedondersteuning aangeboden (via o.a. het CJG).

 • Laagdrempelige opvoedondersteuning wordt geboden via Consultatie bureaus, website met informatie en waar vragen gesteld kunnen worden en een telefoonlijn.

  Budget

  €708.000

  Realisatie

  €687.000

 • Alle scholen in het primair onderwijs zijn adequaat gehuisvest.

 • Binnen het bestaande huisvestingbudget:

  • Mede uitvoering te geven aan de herschikking van schoolgebouwen voortkomend uit de door de schoolbesturen opgestelde scholenvisie/spreidingsplan zodat de leegstand in lokalen verder wordt teruggebracht;

  • Mede uitvoering te geven aan de verbetering van de huisvesting van het vmbo van het Etty Hillesum Lyceum.

  Budget

  €8.385.000

  Realisatie

  €8.432.000

 • Voor- en Vroegschoolse Educatie: Conform wetgeving  kinderen met een onderwijsachterstand vroegtijdig signaleren en achterstand bestrijden.

 • Peuters met een geïndiceerde achterstand signaleren, toeleiden, plaatsen, achterstanden verminderen  en via een warme overdracht bieden van VVE in  lijn van de rijks VVE-bestuursafspraken:

  Kwantitatief:

  • 100% bereik (GGD, VVE-toeleiders en kindercentra);

  • 92% daadwerkelijke plaatsing op LRKP-kindercentra;

  • Bereik van gemiddeld: 435 VVE-peuters;

  • Bereik van gemiddeld: 100 leerlingen.

  Kwalitatief:

  • Geplaatste peuters realiseren een vaardigheidsgroei op zowel taal als rekenen boven het landelijk gemiddelde.

  Budget

  €3.571.000

  Realisatie

  €2.903.000

 • Toezicht kwaliteit kinderopvang: Conform de Wet Oke toezicht houden en handhaven op de kwaliteit van de kinderopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouder(bureau).

 • Toezicht is zodanig georganiseerd dat de gemeente de A-status handhaaft.

  Budget

  €119.000

  Realisatie

  €104.000

 • Peuterspelen: Het bieden van vraaggericht peuterspelen voor kinderen van 2 en 3 jaar waarbij de ouders geen recht hebben op een kinderopvangtoeslag, binnen een LRKP geregistreerd kindercentrum in Deventer.

 • Gemiddeld 150 kinderen maken gebruik van een kindplek.

  Budget

  €474.000

  Realisatie

  €429.000

 • Aan alle jongeren wordt ambulant en locatie gebonden kinder- en jongerenwerk aangeboden.

 • • Faciliteren van 5 accommodaties voor jongeren;

  • In iedere wijk/dorp is er ambulant jongerenwerk;

  • Beheer en coördinatie mobiele ontmoetingsplek;

  • Faciliteren van 6 goed functionerende jeugdnetwerken in 6 wijken/dorpen.

  Budget

  €1.773.000

  Realisatie

  €1.789.000

 • Faciliteren van de brede scholen en combinatiefunctionarissen .

 • Binnen het beschikbaar gestelde budget worden de combinatiefunctionarissen gefinancierd.

  Budget

  €471.000

  Realisatie

  €484.000

 • Het verbeteren en dichter bij de bewoners organiseren van de zorg voor jeugd van 0-18 jaar door middel van ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders/verzorgers bij diverse opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen.

 • Gemiddeld 1600 jeugdigen maken gebruik van een maatwerkvoorziening Jeugdhulp.

  Toelichting

  Per 1 januari 2017 maakten 1588 jeugdigen gebruik van een maatwerkvoorziening Jeugdhulp en per 1 september 2017 is een lichte stijging zichtbaar tot 1615 jeugdigen. Dit betreft de maatwerkvoorzieningen exclusief de trajecten Jeugd en Opvoedhulp en exclusief Jeugdbescherming. Zie de financiële toelichting voor de overschrijding.

  Budget

  €23.141.000

  Realisatie

  €23.640.000

 • De cliënten ervaren de jeugdzorg met het waarderingscijfer (PM tot nulmeting)

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Sluitende aanpak: Stimuleren en faciliteren van een optimale ketensamenwerking in het kader van de ‘Sluitende aanpak voor jongeren’.

 • Voor het Schakelpunt (onderdeel van het jongerenloket) is een belangrijke rol weggelegd. Het Schakelpunt biedt 80  trajecten op maat voor jongeren die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben in de overgang naar het mbo en de arbeidsmarkt.

  Budget

  €50.000

  Realisatie

  €43.000

 • Uitvoering meldingen leerplicht.

 • • max. 3% van de jongeren verlaat voortijdig het onderwijs

  Budget

  €579.000

  Realisatie

  €572.000

 • Uitvoering leerlingenvervoer.

 • 120 leerlingen vervoeren op basis van de verordening binnen Deventer.

  Budget

  €217.000

  Realisatie

  €217.000

 • 200 leerlingen vervoeren op basis van de verordening buiten Deventer.

  Toelichting

  Zie de financiële toelichting voor de overschrijding

  Budget

  €965.000

  Realisatie

  €1.200.000

 • Het organiseren van de lokale toegang middels gezinscoaches, medewerkers van het gespecialiseerd ambulant team en de functie AMHK.

  Alle Deventenaren die een meervoudige ondersteuningsvraag hebben op het gebied van opgroeien en opvoeden, weten de weg naar de toegang te vinden ( gezinscoaches).

 • 2.600 jeugdigen maken gebruik van een Jeugdzorgtraject (inclusief Jeugd&Opvoedhulp en Jeugdbescherming).

  Budget

  €2.011.000 (lokale kosten Jeugd)

  Realisatie

  € 2.035.000

 • 2,5% minder gebruik van individuele voorzieningen Jeugd door sturing op inzet eigen kracht, preventie, algemene voorzieningen en efficiënte uitvoering maatwerk.

  Toelichting

  Kan niet uit systeem gehaald worden.

 • Lokale Educatieve Agenda: Gemeente en Onderwijs werken samen zodat kinderen in Deventer zich goed kunnen ontplooien.

 • Alle ouders wordt laagdrempelige opvoedondersteuning aangeboden (via o.a. het CJG).

 • Alle scholen in het primair onderwijs zijn adequaat gehuisvest.

 • Voor- en Vroegschoolse Educatie: Conform wetgeving  kinderen met een onderwijsachterstand vroegtijdig signaleren en achterstand bestrijden.

 • Toezicht kwaliteit kinderopvang: Conform de Wet Oke toezicht houden en handhaven op de kwaliteit van de kinderopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouder(bureau).

 • Peuterspelen: Het bieden van vraaggericht peuterspelen voor kinderen van 2 en 3 jaar waarbij de ouders geen recht hebben op een kinderopvangtoeslag, binnen een LRKP geregistreerd kindercentrum in Deventer.

 • Aan alle jongeren wordt ambulant en locatie gebonden kinder- en jongerenwerk aangeboden.

 • Faciliteren van de brede scholen en combinatiefunctionarissen .

 • Het verbeteren en dichter bij de bewoners organiseren van de zorg voor jeugd van 0-18 jaar door middel van ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders/verzorgers bij diverse opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen.

 • Sluitende aanpak: Stimuleren en faciliteren van een optimale ketensamenwerking in het kader van de ‘Sluitende aanpak voor jongeren’.

 • Uitvoering meldingen leerplicht.

 • Uitvoering leerlingenvervoer.

 • Het organiseren van de lokale toegang middels gezinscoaches, medewerkers van het gespecialiseerd ambulant team en de functie AMHK.

  Alle Deventenaren die een meervoudige ondersteuningsvraag hebben op het gebied van opgroeien en opvoeden, weten de weg naar de toegang te vinden ( gezinscoaches).

 • Eigen Kracht kan met het huidige TOP-regisatratiesysteem niet gemeten worden. Dat kan alleen op casusniveau. Er zijn afspraken gemaakt dat met de implementatie van het nieuwe registratiesysteem in 2018 Eigen Kracht kan worden gemeten.

  Toelichting

  Kan nog niet gemeten worden

  Budget

  Niet van toepassing

  Realisatie

  Niet van toepassing

 • Er is door KV geen speciale indicator voor welbevinden van jeugd en jongeren ontwikkeld. Hiervoor in de plaats is in de Monitor Sociaal Domein bij indicator 12 in het onderdeel Early warning items een set van indicatoren op de leefgebieden thuis, school en omgeving/buurt opgenomen.

  Budget

  Niet van toepassing

  Realisatie

  Niet van toepassing

 • In de Agenda zijn 13 doelstellingen geformuleerd die uitgewerkt worden door werkgroepen. Het LEA geeft sturing aan de werkgroepen  Uitvoering geven aan de Lokale Educatieve Agenda 2016-2020: bijv een werkgroep die afstemt welke taken onder passend onderwijs vallen en welke taken onder de jeugdwet.

  Budget

  Niet van toepassing

  Realisatie

  Niet van toepassing

 • Laagdrempelige opvoedondersteuning wordt geboden via Consultatie bureaus, website met informatie en waar vragen gesteld kunnen worden en een telefoonlijn.

  Budget

  €708.000

  Realisatie

  €687.000

 • Binnen het bestaande huisvestingbudget:

  • Mede uitvoering te geven aan de herschikking van schoolgebouwen voortkomend uit de door de schoolbesturen opgestelde scholenvisie/spreidingsplan zodat de leegstand in lokalen verder wordt teruggebracht;

  • Mede uitvoering te geven aan de verbetering van de huisvesting van het vmbo van het Etty Hillesum Lyceum.

  Budget

  €8.385.000

  Realisatie

  €8.432.000

 • Peuters met een geïndiceerde achterstand signaleren, toeleiden, plaatsen, achterstanden verminderen  en via een warme overdracht bieden van VVE in  lijn van de rijks VVE-bestuursafspraken:

  Kwantitatief:

  • 100% bereik (GGD, VVE-toeleiders en kindercentra);

  • 92% daadwerkelijke plaatsing op LRKP-kindercentra;

  • Bereik van gemiddeld: 435 VVE-peuters;

  • Bereik van gemiddeld: 100 leerlingen.

  Kwalitatief:

  • Geplaatste peuters realiseren een vaardigheidsgroei op zowel taal als rekenen boven het landelijk gemiddelde.

  Budget

  €3.571.000

  Realisatie

  €2.903.000

 • Toezicht is zodanig georganiseerd dat de gemeente de A-status handhaaft.

  Budget

  €119.000

  Realisatie

  €104.000

 • Gemiddeld 150 kinderen maken gebruik van een kindplek.

  Budget

  €474.000

  Realisatie

  €429.000

 • • Faciliteren van 5 accommodaties voor jongeren;

  • In iedere wijk/dorp is er ambulant jongerenwerk;

  • Beheer en coördinatie mobiele ontmoetingsplek;

  • Faciliteren van 6 goed functionerende jeugdnetwerken in 6 wijken/dorpen.

  Budget

  €1.773.000

  Realisatie

  €1.789.000

 • Binnen het beschikbaar gestelde budget worden de combinatiefunctionarissen gefinancierd.

  Budget

  €471.000

  Realisatie

  €484.000

 • Gemiddeld 1600 jeugdigen maken gebruik van een maatwerkvoorziening Jeugdhulp.

  Toelichting

  Per 1 januari 2017 maakten 1588 jeugdigen gebruik van een maatwerkvoorziening Jeugdhulp en per 1 september 2017 is een lichte stijging zichtbaar tot 1615 jeugdigen. Dit betreft de maatwerkvoorzieningen exclusief de trajecten Jeugd en Opvoedhulp en exclusief Jeugdbescherming. Zie de financiële toelichting voor de overschrijding.

  Budget

  €23.141.000

  Realisatie

  €23.640.000

 • De cliënten ervaren de jeugdzorg met het waarderingscijfer (PM tot nulmeting)

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Voor het Schakelpunt (onderdeel van het jongerenloket) is een belangrijke rol weggelegd. Het Schakelpunt biedt 80  trajecten op maat voor jongeren die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben in de overgang naar het mbo en de arbeidsmarkt.

  Budget

  €50.000

  Realisatie

  €43.000

 • • max. 3% van de jongeren verlaat voortijdig het onderwijs

  Budget

  €579.000

  Realisatie

  €572.000

 • 120 leerlingen vervoeren op basis van de verordening binnen Deventer.

  Budget

  €217.000

  Realisatie

  €217.000

 • 200 leerlingen vervoeren op basis van de verordening buiten Deventer.

  Toelichting

  Zie de financiële toelichting voor de overschrijding

  Budget

  €965.000

  Realisatie

  €1.200.000

 • 2.600 jeugdigen maken gebruik van een Jeugdzorgtraject (inclusief Jeugd&Opvoedhulp en Jeugdbescherming).

  Budget

  €2.011.000 (lokale kosten Jeugd)

  Realisatie

  € 2.035.000

Beleidsindicatoren

Nummer

Taakveld

Naam

Waarde Begroting

Waarde Jaarrekening

Eenheid

Bron

17

Onderwijs

Absoluut verzuim

1,00

0,39

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

18

Onderwijs

Relatief verzuim

55,00

22,56

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

19

Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

4,00

2,00

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

DUO

22

Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

3,21

1,74

% 12 t/m 21 jarigen

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

23

Sociaal domein

Kinderen in uitkeringsgezin

5,34

6,45

% kinderen tot 18 jaar

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tiel

25

Sociaal domein

Achterstandsleerlingen

11,84

0,00

% 4 t/m 12 jarigen

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

29

Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

11,40

9,90

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

30

Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

1,30

1,30

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

31

Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

0,50

0,40

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS

Financiën

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

40.997

44.267

44.337

70

Baten

3.372

4.292

3.608

-684

Voor resultaatbestemming

-37.625

-39.975

-40.729

-754

Stortingen in reserves

61

61

Puttingen uit reserves

2.058

2.119

2.107

-12

Na resultaatbestemming

-35.567

-36.933

-37.686

-752

Toelichting

Na budgetoverheveling resteert een nadelig resultaat van €752.000. Dit is met name als volgt te verklaren:

Onderwijshuisvesting

 • De inkomsten verhuur gymnastiekzalen vallen €35.000 lager uit, doordat met name de verhuur buiten schooltijd al een aantal jaren achterblijft. In 2017 was dit niet meer binnen het product op te vangen.
 • Nagekomen lasten onderwijshuisvesting van €30.000 door schade uitkeringen over oude jaren. Het betreft vergoeding inbraakschade aan het schoolgebouw Arkelstein en bliksemschade aan het schoolgebouw Boerhaavelaan van EHL.

Leerlingenvervoer

 • Vanaf schooljaar 2017/2018 verloopt het leerlingenvervoer via PlusOv. Tijdens de Najaarsrapportage waren nog geen cijfers bekend over de kosten van het leerlingenvervoer. Uit de voorlopige jaarrekening 2017 van PlusOv blijkt dat de vervoerskosten ruim €200.000 hoger uitvallen dan begroot.

Jeugdzorg

 • Hogere lasten regionale Jeugdzorg van €415.000 als gevolg van een hogere zorgvraag met name bij Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en Jeugd- en Opvoedhulp.
 • Hogere lasten Veilig Thuis van €50.000 om de benodigde kwaliteitsverbeteringen te realiseren.

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Lasten

Baten

Verschil

VVE/OAB (onderwijsachterstandenbeleid)

669

669

0

Totaal

669

669

0

Producten

(bedragen x €1.000)

Product

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Openbaar primair onderwijs

Huisvesting onderwijs

-6.073

-6.138

-65

Lokaal onderwijsbeleid (incl.leerplicht)

-152

-148

4

Leerlingenzaken

-1.638

-1.887

-249

Kind- en jeugdbeleid

-3.918

-3.850

68

Jeugdzorg decentralisatie 2015

-25.152

-25.662

-510

Saldo

-36.933

-37.686

-752

Investeringen

(bedragen x €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven t.l.v. investeringen

984

997

14

Inkomsten t.g.v. investeringen

Saldo

-984

-997

-14

Verbonden Partijen

GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland