Resultaat

Resultaat

Evenals de afgelopen jaren schrijft Deventer zwarte cijfers. Na alle verrekeningen bedraagt het saldo €1,1 miljoen voordelig. In de Najaarsrapportage 2017 was een voordelige uitkomst van de rekening 2017 van €1,3 miljoen voorspeld.

Het voordelig saldo wordt betrokken bij de opstelling van de Kwartaalrapportage 2018.

Uitgaven en inkomsten

Alles uitklappen
Uitgaven

In 2017 heeft de gemeente €365,7 miljoen uitgegeven aan haar taken, activiteiten en stortingen in de reserves (programma’s 1 tot en met 11). Aan algemene dekkingsmiddelen (programma 12) is ruim €14,0 miljoen uitgegeven. Het gaat hier onder meer om:

 • financieringslasten;
 • stortingen in gemeentelijke reserves;
 • diverse bedrijfsvoeringskosten.


Inkomsten

Zonder inkomsten geen uitgaven. De gemeente heeft  verschillende inkomsten. Die komen voor het grootste deel uit de algemene dekkingsmiddelen.
De totale inkomsten bedroegen in 2017:

 • €158,8 miljoen via de 11 programma’s;
 • €224,9 miljoen aan algemene dekkingsmiddelen. In totaal €383,7 miljoen (inclusief bedragen uit reserves).

Het totaal aan lokale heffingen en onroerendezaakbelastingen bedraagt hiervan €54,9 miljoen.


Verkorte Balansweergave

(bedragen x €1.000)

Activa

31-12-2017

31-12-2016

Passiva

31-12-2017

31-12-2016

Vaste activa

Eigen vermogen

Immateriele vaste activa

3.470

3.665

Algemene reserve

10.059

15.559

Materiële vaste activa

246.822

247.432

Bestemmingsreserves

62.092

60.084

Financiële vaste activa

50.332

46.365

Resultaat rekening

4.053

1.969

Totaal Eigen Vermogen (1)

76.204

77.612

Voorzieningen (2)

9.318

9.922

Vaste schulden (3)

276.063

307.202

Totaal Vaste activa

300.624

297.462

Totaal Vaste financieringsmiddelen (1+2+3)

361.585

394.736

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

68.405

73.174

Kortlopende schulden

57.333

27.117

Vorderingen

13.015

21.139

Overlopende passiva

18.149

22.232

Liquide middelen

5.946

4.507

Overlopende activa

49.077

47.803

Totaal Vlottende activa

136.443

146.623

Totaal Vlottende passiva

75.482

49.349

Totaal generaal

437.067

444.085

Totaal generaal

437.067

444.085

Activa

De stijging van de financiële vaste activa is het gevolg van het verhogen van het aandelenkapitaal van de NV Maatschappelijk Vastgoed.

Passiva

Het eigen vermogen is licht gedaald in vergelijking met 2016. Het vreemd vermogen (vaste schulden) is ook gedaald. Dit komt door het aflossen van geldleningen. De kortlopende schulden zijn toegenomen door het aantrekken van kasgeldleningen.

Ontwikkeling Eigen Vermogen

Structurele bedragen

De diverse voor- en nadelen in de rekening 2017 zijn deels van structurele aard. Een deel hiervan is al verwerkt in de begroting 2018. Dit geldt niet voor de volgende verschillen:

 • nadeel minder opbrengst kermisgelden (programma Economie, kunst en cultuur) €35.000;
 • kosten bewindvoering (programma Meedoen) €170.000;
 • opbrengsten terugvordering en verhaal (programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt) €50.000;
 • kosten sociaal domein WMO(programma Meedoen) €550.000;
 • kosten sociaal domein Jeugd (programma Jeugd en onderwijs) €465.000.

Bij het opstellen van de Kwartaalrapportage 2018 worden deze nadelen opgenomen en van dekking voorzien.

Reserves

Per 1 januari 2017 bedroeg het saldo van de reserves €76 miljoen (exclusief rekeningresultaat). In de jaarrekening 2017 is dit gedaald naar €72 miljoen (exclusief rekeningresultaat). De stand van de reserves op 31 december 2016 en 31 december 2017 kan over de verschillende categorieën als volgt worden verdeeld:

(bedragen x €1.000)

31-12-2016

31-12-2017

Reserves met specifiek weerstandsmotief

18.695

14.602

Reserves met algemeen weerstandsmotief

2.655

1.263

Bestemmingsreserves met bestedingsfunctie

7.157

5.267

Bestemmingsreserves met egaliserende functie

26.107

28.069

Bestemmingsreserves met rentebeslag

3.460

6.328

Financieel technische bestemmingsreserves

17.569

16.618

De daling van de reserves met specifiek weerstandmotief is een gevolg van het veranderen van het risico exploitatieplan A-1 in een verliesvoorziening. De stijging van de bestemmingsreserve met rentebeslag is voor €2,4 miljoen een gevolg van het storten van de opbrengst verkoop aandelen Vitens.

Resultaat grondexploitaties

In de rekening 2017 zijn de verliesvoorzieningen grondexploitaties in vergelijking met de begroting 2017 toegenomen met €3,8 miljoen. In totaal bedragen de verliesvoorzieningen dan €47 miljoen. De boekwaarde van de grondexploitaties per 31-12-2017 (exclusief verliesvoorzieningen) is €126 miljoen. Hiervoor is dus een verliesvoorziening opgenomen van €47 miljoen. Zie voor een nadere toelichting paragraaf Grondbeleid.

Renteresultaat

Het renteresultaat voor 2017 bedraagt €4,2 miljoen positief. Dit is het verschil tussen de doorbelaste rente aan activa en de werkelijke rentekosten. In de najaarsrapportage 2017 bedroeg het resultaat €4,1 miljoen. Dit verschil van €0,1 miljoen wordt veroorzaakt door lagere lasten voor lang geld.

Weerstandsparagraaf

De gemeente beschikt over voldoende weerstandsvermogen als de uitkomst van de ratio tussen beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde capaciteit minimaal 1 is. In de rekening bedraagt de ratio 0,9.
Vergeleken met de begroting 2018 die in november 2017 is vastgesteld is de omvang van de risico’s met €3,4 miljoen lager. Dit wordt met name veroorzaakt door een lager risicoprofiel voor de grondexploitaties. Het weerstandsvermogen is afgenomen met €5 miljoen. Dit komt door het veranderen van het risico exploitatieplan A-1 met de daarbij behorende reserve in een verliesvoorziening. Ook is een bedrag van €1,2 miljoen i.v.m. de oprichting DOIC uit de weerstandsreserve toegevoegd aan de reserve Onroerende Zaken.

Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2016 is de Wet op de vennootschapsbelasting (Vpb) voor overheidsbedrijven in werking getreden. De gemeente Deventer is reeds medio 2014 gestart met een onderzoek naar de volgen van de invoering van deze wet. Het onderzoek is opgesplitst in een drietal fasen; de inventarisatiefase, de beoordeling van de activiteiten en de implementatiefase. In de inventarisatiefase zijn de directe (eigenlijk gemeentelijke activiteiten) en indirecte overheidsactiviteiten (bijv. verbonden partijen) geïnventariseerd. Voor de inventarisatie van de directe overheidsactiviteiten is ervoor gekozen om aansluiting te zoeken bij de producten en op dat niveau te beoordelen of wordt voldaan aan de fiscale criteria van het ondernemerschap. Uit de inventarisatie van de directe overheidsactiviteiten kan worden geconcludeerd dat het overgrote deel van de producten niet kwalificeert als een onderneming in de zin van de Wet Vpb.

Voor de producten waarvan is vastgesteld dat zij wel voldoen aan de eerste twee criteria van het ondernemerschap is getoetst of sprake is van een winstoogmerk. Het gaat hierbij om de volgende producten;

 • Product 23 ‘Betaald parkeren’;
 • Product 25 ‘Havens en waterwegen’;
 • Product 33 ‘Begraafplaatsen’;
 • Product 11 ‘Grondexploitaties’;
 • Product 9 ‘Evenementenbeleid’.

Uit deze nadere toets kan worden geconcludeerd dat de hierboven genoemde producten niet voldoen aan het criterium winstoogmerk (onderzoeksfase twee). Dit betekent dus dat geen enkel product een onderneming vormt voor de Wet Vpb. Op de uitkomsten van het onderzoek is een review gehouden door een extern belastingadvieskantoor. De onderzoeksresultaten dienen nog te worden besproken met de Belastingdienst. Dit vindt in 2018 plaats.
Op basis van de ontvangen informatie van de indirecte overheidsbedrijven kan worden geconcludeerd dat het overgrote deel van de verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen is vrijgesteld van vennootschapsbelastingplicht. Dit heeft als gevolg dat de impact van de invoering van de Wet Vpb voor de verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen niet zal leiden tot grote indirecte financiële gevolgen voor de gemeente Deventer.

De Vpb gaat een onderdeel vormen van het huidige overeengekomen convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst. Jaarlijks worden daarom de activiteiten van de gemeente Deventer – als onderdeel van het fiscaal meerjaren auditplan - beoordeeld op het  ondernemerschap in de zin van de Wet Vpb. Hiermee wordt het risico voldoende beheerst (implementatiefase). Verder vindt er specifiek voor de beoordeling van de Vpb plicht van de grondexploitatie een verdieping plaats in 2018 en hiervoor wordt accountants- en belastingadviseursbedrijf PricewaterhouseCoopers (Pwc) ingeschakeld.