Ruimtelijke ontwikkeling

Begroot
€ 4.725
Rekening
€ 4.945
Verschil
€ -220
Begroot
€ -3.994
Rekening
€ -4.801
Verschil
€ 807

Omschrijving

Het programma omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen.
Dit gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Daartoe behoren het opstellen van planologisch kaders (nu nog een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning) met een goede ruimtelijke onderbouwing voor initiatieven uit de samenleving.

Naar verwachting zal in 2019 de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Dit betekent een van de grootste stelselwijzigingen in wetgeving voor de fysieke leefomgeving.. Belangrijkste aanleiding voor  deze systeemwijziging is dat het accent zal verschuiven van uitbreiding naar hergebruik van bestaand gebied. Kantoren, winkels, agrarische bedrijven en bedrijventerreinen komen steeds meer leeg of dreigen te verrommelen. Toevoegingen zijn minder nodig. Hergebruik van bestaande gebieden en, gebouwen wordt steeds belangrijker en draagt tevens bij aan duurzaamheidsdoelstellingen. De Omgevingswet maakt het mogelijk om deze ontwikkelingen eenvoudiger en sneller te kunnen regelen. De overheid wordt steeds meer verbinder, en bewaker van de spelregels. Die spelregels komen tot stand met een groot gevoel voor verantwoordelijkheid richting het algemeen en maatschappelijk belang.

Wij zien de Omgevingswet als een grote kans die we ten volle willen benutten. Daarom wachten  wij niet  tot de Omgevingswet daadwerkelijk is ingevoerd, maar zijn wij al bezig met enkele pilots. De al ingezette ontwikkeling op basis van de Structuurvisie Stadsaszone krijgt een vervolg in een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan (vooralsnog een ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’). Daarin zijn we redelijk uniek in Nederland. We maken daadwerkelijk werk van het invullen van het begrip ‘Uitnodigingsplanologie’. Dat ondersteunen we onder andere door ons interne proces voor initiatiefnemers te vereenvoudigen en doorzichtiger te maken. Daartoe hebben we een zogenaamde Carrousel in het leven geroepen: een integraal denkende groep die initiatieven snel en adequaat kan beoordelen en bovendien meedenkt hoe ontwikkelingen zijn in te passen en vorm te geven.
Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting.
Daarnaast verzorgen we een stevige inbreng in discussies die op regionaal, provinciaal of landelijk niveau spelen om te zorgen dat de Deventer belangen optimaal uit de verf komen.

De manier waarop we beleid formuleren is in verandering. De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma loopt uiteen van reguleren(vergunningen/handhaven), regisseren in netwerkverbanden of stimuleren/faciliteren tot loslaten wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Het accent komt veel meer dan voorheen te liggen bij het uitnodigen, faciliteren en begeleiden van initiatieven vanuit de samenleving.

2017 in vogelvlucht

In 2017 hebben we enkele belangrijke bewegingen gezien: de Omgevingswet wierp zijn schaduw vooruit en de aantrekkende economie leidde tot een toenemend aantal initiatieven en vergunningen. Ofschoon de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 2021 ziet Deventer de voordelen van die toekomstige wetgeving al in. Dat betekent dat we volop hebben gewerkt aan een concept van een nieuwe Omgevingsvisie (die in de plaats moet treden van de huidige Structuurvisie). Daarover zijn verschillende gesprekken gevoerd met de Raad, stakeholders en collega’s. In 2018 moet dat een vervolg krijgen, en hopelijk leiden tot een belangrijke basis voor ons handelen richting de samenleving. Vooruitlopend op een Omgevingsplan hebben we een Nota van Uitgangspunten vastgesteld. Deze dient als leidraad voor een Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Het beginsel van de Uitnodigingsplanologie passen we toe op verschillende gebiedsontwikkelingen: samen met initiatiefnemers komen we tot goede vertrekpunten voor te realiseren woningbouwplannen. Voorbeelden zijn de herontwikkeling van Larenstein, de voormalige ziekenhuislocaties Geertruiden en Sint Jozef, het voormalige Aupingterrein, Senzora, woningbouw op de Bathmense Enk en de voormalige tennisbanen in Diepenveen. Bouwwerkzaamheden zullen in 2018 opstarten. Daarnaast zijn er verschillende leegstaande kantoorgebouwen getransformeerd naar kleine woongelegenheden. Voor het eerst sinds jaren zien we een toenemend aantal verleende vergunningen en als gevolg daarvan een overschot op de begrote legesinkomsten.

Veel aandacht ging ook uit naar de planvorming voor het verbreden van de rijksweg A1. Er is een gebiedsplan gemaakt, waarbij volop aandacht is besteed aan de wijze waarop deze weg in het landschap kan worden ingepast. De geluidsproblematiek bij Bathmen was daarbij een prominent onderdeel, met naar het zich laat aanzien een goede oplossing in het verschiet. Veel aandacht ging ook uit naar de uitvoering van het parkeerbeleidsplan, o.a. in de vorm van een planologisch kader voor een parkeervoorziening op de Worp. Net zoveel inspanning ging ook uit naar het Grote Kerkhof. Dit leidde nog niet tot besluitvorming.

Vanuit het onderdeel Volkshuisvesting is hard gewerkt aan het maken van een nieuwe Woonvisie. Dit moet de basis worden voor ons woningbouwprogramma in de nabije toekomst. Niet alleen de aantallen staan daarbij centraal, maar ook de kwalitatieve onderverdeling: voor wie bouwen en hoe. Heel belangrijk is een leefbare, evenwichtige samenleving met vooral gemengde wijken en dorpen. Aan de basis van de Woonvisie stond een woningmarktanalyse. Ook ons woonwagenbestand vroeg de nodige aandacht. Het beleid daaromtrent ondervond kritiek omdat een bevolkingsgroep dreigde te worden achtergesteld. Een herziening van dit beleid is voorbereid, maar kon niet meer in 2017 worden vastgesteld. Al met al hebben we nu een goede, actuele basis voor het voeren van een gezond volkshuisvestingsbeleid, samen met onze belangrijkste partners in de gemeente: de woningbouwcorporaties.


Gerelateerde informatie

 • Volledig gerealiseerd
 • Minimaal 75% gerealiseerd
 • Minder dan 75% gerealiseerd
 • Niet gerealiseerd
 • Niet bekend

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Inwoners waarderen het uiterlijk van hun woonomgeving in 2017 gemiddeld met een 7,3. Dat is net iets hoger dan het rapportcijfer van 2015 (stedelijk gebied 7,1; landelijk gebied 7,9; gemiddeld 7,2, Bewonersonderzoek najaar 2015).

  Toelichting

  7,4 (stedelijk gebied 7,3; landelijk gebied  8,0)

 • In 2017 betrekken we de Raad actief in de discussie in de aanloop naar een ontwerp Omgevingsvisie in het kader van de Expeditie Deventer.

  Budget

  €150.000

  Realisatie

  €95.000

 • In 2017 leggen we de Raad een nota van uitgangspunten als basis voor een Omgevingsplan (bestemmingsplan met uitgebreide reikwijdte) voor het stedelijk gebied in Deventer ter vaststelling voor.

  Budget

  €200.000

  Realisatie

  €146.000

 • Op basis van een plan van aanpak bereiden we de implementatie van de Omgevingswet voor.

  Budget

  €50.000

  Realisatie

  €178.000

 • De sociaaleconomische ontwikkeling van het landelijk gebied houdt minimaal gelijke tred met die in het stedelijk gebied van de gemeente. Dit blijkt uit:

  de tevredenheid onder bewoners van het landelijk gebied over de aanwezige voorzieningen is in 2017 minimaal gelijk aan de tevredenheid in het stedelijk gebied van de gemeente (7,3 in 2015. Stedelijk gebied 7,4; landelijk gebied 7,2; Bewonersonderzoek najaar 2015).

  Toelichting

  7,3 (stedelijk gebied 7,3; landelijk gebied 7,2)

 • In het planvormingstraject rond de verbreding van de A1 realiseren we zoveel mogelijk punten van de Deventer Agenda.

  Budget

  €30.000

  Realisatie

  €61.000

 • We maken werk van Uitnodigingsplanologie in verschillende gebiedsontwikkelingen, onder andere in het gebied van de Stadsaszone. Afhankelijk van de vraagstelling vanuit de samenleving bepalen we daar onze rol (meer of minder actief). De mogelijkheden van de Grondexploitatiewet worden optimaal gebruikt voor het verhalen van onze kosten. Voorbeelden van lopende respectievelijk te starten gebiedsontwikkelingen zijn: Winkelcentrum Colmschate, Geertruidentuin, St. Jozeflocatie, herontwikkeling voormalige Aupinglocatie, verplaatsing sporthal Schalkhaar, landgoed Hemelzicht, woningbouw Lettele, woningbouw starterswoningen Loo, Stadsentree, Kop Handelskade.

  Budget

  €300.000

  Realisatie

  €390.000

 • We ronden de kaders ten behoeve van het autovrij maken van het Grote Kerkhof af (planvorming), als opmaat richting de realisatie.

  Toelichting

  Dit is niet gerealiseerd omdat de Raad heeft uitgesproken hierover voor de verkiezingen geen besluit over te willen nemen.

  Budget

  €50.000

  Realisatie

  €60.000

 • We implementeren de nieuwe Wet vergunningen, toezicht en handhaving.

  Toelichting

  De nieuwe wet is na behandeling in de Tweede Kamer teruggenomen.

  Budget

  €15.000

  Realisatie

  €0

 • Toezicht en handhaving voeren we uit op basis van, en overeenkomstig het jaarlijks vast te stellen Handhavingsuitvoeringsprogramma.

  Budget

  €350.000

  Realisatie

  €350.000

 • We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige woningvoorraad met voldoende aanbod in het sociale segment, maar ook in het dure en middeldure segment.

 • We werken samen met onze partners aan het realiseren van de prestatieafspraken. In 2017 evalueren we deze. We verzorgen samen de woningbouwprogrammering met behulp van onder meer de opbrengst uit het in 2014 gehouden woningbehoefteonderzoek.

  Budget

  €15.000

  Realisatie

  €33.000

 • Het aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen.

  De Woningvoorraad op 1 januari 2016 was 43.643. Nieuwbouw in 2016 144).

  Toelichting

  Woningvoorraad per 1 januari 2017: 44.653 en op 31 december 2017: 44.708. Nieuwbouw: 55.

 • We evalueren en actualiseren het bestaande woningmarktonderzoek.

  Budget

  €20.000

  Realisatie

  €19.000

 • We zorgen voor een adequate huisvesting van bijzondere doelgroepen (wonen/zorg, beschermd wonen, statushouders, urgentieverzoeken) en nemen deel in een traject met Skaeve huse, in samenspraak met de corporaties.

  Budget

  €15.000

  Realisatie

  €15.000

 • Ter uitvoering van nieuwe wetgeving levert Deventer extra inzet op het volkshuisvestelijk toezicht. We zien toe op het opnemen van de prestatieafspraken in de jaarplannen van de corporaties en gaan in gesprek over de realisatie op basis van de jaarrekening.

  Budget

  €12.000

  Realisatie

  €15.000

 • Het aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de eigen buurt is groter dan 66% (Bewonersonderzoek najaar 2017).

  Toelichting

  71%

 • Deventer levert een positief kritische inzet in de discussie over het goederenvervoer per spoor, gericht op een leefbaar en veilig woonklimaat (Programma Hoogfrequent Spoor, Basisnet Spoor).

  We bepleiten bij o.a. de provincie het belang van een innovatief en efficiënt openbaar (reizigers)vervoer voor de inwoners van Deventer.

  Budget

  €18.000

  Realisatie

  €13.000

 • Het aantal inwoners dat tevreden is over de stallingsmogelijkheden voor zijn/haar fiets in de binnenstad stijgt naar 70%.

  Toelichting

  66% van de inwoners is tevreden.  De realisatie van het project Fietsenstallingen Binnenstad start binnenkort, wat naar verwachting een positieve invloed heeft op de tevredenheid.

 • We maken de realisatie van een parkeergelegenheid op de Worp planologisch mogelijk.

  Toelichting

  Het bestemmingsplan ligt op dit moment bij de Raad van State. Naar verwachting volgt in 2018 een uitspraak en kan gestart worden met de uitvoering.

  Budget

  €35.000

  Realisatie

  €42.000

 • Het verbeteren van de bereikbaarheid en de doorstroming, waarbij omwille van de bereikbaarheid van de binnenstad zo veel mogelijk verkeer wordt afgewenteld naar de ringwegen (Hanzetracé, N348).

 • We verzorgen de meerjarige programmering voor het brede bereikbaarheidspalet als input voor o.a. het MIND, MJOP en als basis voor brede (gebieds)ontwikkelingen in de gemeente. We schenken daarbij bijzondere aandacht aan het belang van de fiets.

  Budget

  €15.000

  Realisatie

  €25.000

 • We benutten zo veel mogelijk de kansen die het rijksprogramma Beter Benutten ons biedt (binnen de bestaande begroting). Daarbij geldt een accent voor slimme ICT-toepassingen en gedragsbeïnvloeding. Daardoor dragen we bij aan het werken aan een duurzaam mobiliteitsbeleid.

  Budget

  €5.000

  Realisatie

  €15.000

 • We evalueren het flitsparkeren en presenteren de resultaten aan de Raad.

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €10.000

 • Inwoners waarderen het uiterlijk van hun woonomgeving in 2017 gemiddeld met een 7,3. Dat is net iets hoger dan het rapportcijfer van 2015 (stedelijk gebied 7,1; landelijk gebied 7,9; gemiddeld 7,2, Bewonersonderzoek najaar 2015).

  Toelichting

  7,4 (stedelijk gebied 7,3; landelijk gebied  8,0)

 • De sociaaleconomische ontwikkeling van het landelijk gebied houdt minimaal gelijke tred met die in het stedelijk gebied van de gemeente. Dit blijkt uit:

  de tevredenheid onder bewoners van het landelijk gebied over de aanwezige voorzieningen is in 2017 minimaal gelijk aan de tevredenheid in het stedelijk gebied van de gemeente (7,3 in 2015. Stedelijk gebied 7,4; landelijk gebied 7,2; Bewonersonderzoek najaar 2015).

  Toelichting

  7,3 (stedelijk gebied 7,3; landelijk gebied 7,2)

 • We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige woningvoorraad met voldoende aanbod in het sociale segment, maar ook in het dure en middeldure segment.

 • Het aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen.

  De Woningvoorraad op 1 januari 2016 was 43.643. Nieuwbouw in 2016 144).

  Toelichting

  Woningvoorraad per 1 januari 2017: 44.653 en op 31 december 2017: 44.708. Nieuwbouw: 55.

 • Het aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de eigen buurt is groter dan 66% (Bewonersonderzoek najaar 2017).

  Toelichting

  71%

 • Het aantal inwoners dat tevreden is over de stallingsmogelijkheden voor zijn/haar fiets in de binnenstad stijgt naar 70%.

  Toelichting

  66% van de inwoners is tevreden.  De realisatie van het project Fietsenstallingen Binnenstad start binnenkort, wat naar verwachting een positieve invloed heeft op de tevredenheid.

 • Het verbeteren van de bereikbaarheid en de doorstroming, waarbij omwille van de bereikbaarheid van de binnenstad zo veel mogelijk verkeer wordt afgewenteld naar de ringwegen (Hanzetracé, N348).

 • In 2017 betrekken we de Raad actief in de discussie in de aanloop naar een ontwerp Omgevingsvisie in het kader van de Expeditie Deventer.

  Budget

  €150.000

  Realisatie

  €95.000

 • In 2017 leggen we de Raad een nota van uitgangspunten als basis voor een Omgevingsplan (bestemmingsplan met uitgebreide reikwijdte) voor het stedelijk gebied in Deventer ter vaststelling voor.

  Budget

  €200.000

  Realisatie

  €146.000

 • Op basis van een plan van aanpak bereiden we de implementatie van de Omgevingswet voor.

  Budget

  €50.000

  Realisatie

  €178.000

 • In het planvormingstraject rond de verbreding van de A1 realiseren we zoveel mogelijk punten van de Deventer Agenda.

  Budget

  €30.000

  Realisatie

  €61.000

 • We maken werk van Uitnodigingsplanologie in verschillende gebiedsontwikkelingen, onder andere in het gebied van de Stadsaszone. Afhankelijk van de vraagstelling vanuit de samenleving bepalen we daar onze rol (meer of minder actief). De mogelijkheden van de Grondexploitatiewet worden optimaal gebruikt voor het verhalen van onze kosten. Voorbeelden van lopende respectievelijk te starten gebiedsontwikkelingen zijn: Winkelcentrum Colmschate, Geertruidentuin, St. Jozeflocatie, herontwikkeling voormalige Aupinglocatie, verplaatsing sporthal Schalkhaar, landgoed Hemelzicht, woningbouw Lettele, woningbouw starterswoningen Loo, Stadsentree, Kop Handelskade.

  Budget

  €300.000

  Realisatie

  €390.000

 • We ronden de kaders ten behoeve van het autovrij maken van het Grote Kerkhof af (planvorming), als opmaat richting de realisatie.

  Toelichting

  Dit is niet gerealiseerd omdat de Raad heeft uitgesproken hierover voor de verkiezingen geen besluit over te willen nemen.

  Budget

  €50.000

  Realisatie

  €60.000

 • We implementeren de nieuwe Wet vergunningen, toezicht en handhaving.

  Toelichting

  De nieuwe wet is na behandeling in de Tweede Kamer teruggenomen.

  Budget

  €15.000

  Realisatie

  €0

 • Toezicht en handhaving voeren we uit op basis van, en overeenkomstig het jaarlijks vast te stellen Handhavingsuitvoeringsprogramma.

  Budget

  €350.000

  Realisatie

  €350.000

 • We werken samen met onze partners aan het realiseren van de prestatieafspraken. In 2017 evalueren we deze. We verzorgen samen de woningbouwprogrammering met behulp van onder meer de opbrengst uit het in 2014 gehouden woningbehoefteonderzoek.

  Budget

  €15.000

  Realisatie

  €33.000

 • We evalueren en actualiseren het bestaande woningmarktonderzoek.

  Budget

  €20.000

  Realisatie

  €19.000

 • We zorgen voor een adequate huisvesting van bijzondere doelgroepen (wonen/zorg, beschermd wonen, statushouders, urgentieverzoeken) en nemen deel in een traject met Skaeve huse, in samenspraak met de corporaties.

  Budget

  €15.000

  Realisatie

  €15.000

 • Ter uitvoering van nieuwe wetgeving levert Deventer extra inzet op het volkshuisvestelijk toezicht. We zien toe op het opnemen van de prestatieafspraken in de jaarplannen van de corporaties en gaan in gesprek over de realisatie op basis van de jaarrekening.

  Budget

  €12.000

  Realisatie

  €15.000

 • Deventer levert een positief kritische inzet in de discussie over het goederenvervoer per spoor, gericht op een leefbaar en veilig woonklimaat (Programma Hoogfrequent Spoor, Basisnet Spoor).

  We bepleiten bij o.a. de provincie het belang van een innovatief en efficiënt openbaar (reizigers)vervoer voor de inwoners van Deventer.

  Budget

  €18.000

  Realisatie

  €13.000

 • We maken de realisatie van een parkeergelegenheid op de Worp planologisch mogelijk.

  Toelichting

  Het bestemmingsplan ligt op dit moment bij de Raad van State. Naar verwachting volgt in 2018 een uitspraak en kan gestart worden met de uitvoering.

  Budget

  €35.000

  Realisatie

  €42.000

 • We verzorgen de meerjarige programmering voor het brede bereikbaarheidspalet als input voor o.a. het MIND, MJOP en als basis voor brede (gebieds)ontwikkelingen in de gemeente. We schenken daarbij bijzondere aandacht aan het belang van de fiets.

  Budget

  €15.000

  Realisatie

  €25.000

 • We benutten zo veel mogelijk de kansen die het rijksprogramma Beter Benutten ons biedt (binnen de bestaande begroting). Daarbij geldt een accent voor slimme ICT-toepassingen en gedragsbeïnvloeding. Daardoor dragen we bij aan het werken aan een duurzaam mobiliteitsbeleid.

  Budget

  €5.000

  Realisatie

  €15.000

 • We evalueren het flitsparkeren en presenteren de resultaten aan de Raad.

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €10.000

Beleidsindicatoren

Nummer

Taakveld

Naam

Waarde Begroting

Waarde Jaarrekening

Eenheid

Bron

35

Vhrosv

Gemiddelde WOZ waarde

183,00

225,70

Duizend euro

CBS

36

Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen

3,30

18,60

Aantal per 1.000 woningen

Basisregistratie adressen en gebouwen

37

Vhrosv

Demografische druk

52,00

67,90

%

CBS

38

Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

671,00

688,00

In Euro’s

COELO

39

Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

788,00

821,00

In Euro’s

COELO

Gerelateerde informatie

Financiën

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

3.889

4.725

4.945

220

Baten

3.289

3.994

4.801

807

Voor resultaatbestemming

-600

-731

-144

586

Stortingen in reserves

100

100

Puttingen uit reserves

50

50

Na resultaatbestemming

-600

-628

-194

433

Toelichting

Ruimtelijke ordening - Nadeel

Het nadeel wordt veroorzaakt doordat meer inzet nodig is geweest voor de planvorming verbreding A1, planschadeverzoeken, de implementatie van het omgevingsrecht, omgevingsvisie en omgevingsplan.

Bouw- en woningtoezicht - Voordeel

De woningmarkt is nog sterker aangetrokken dan verwacht, waardoor het voordeel op de bouwleges €450.000 hoger is dan begroot.

Volkshuisvesting - Voordeel

Het voordeel van €53.000 wordt met name veroorzaakt doordat wij minder kosten hebben gemaakt voor het onderhoud van woonwagens.

Verkeer- en vervoerbeleid - Nadeel

Op basis van de definitieve subsidiebeschikking blijkt dat wij van de provincie €36.000 teveel aan subsidie hebben ontvangen. Dit was een voordeel in 2014, maar moeten wij terug betalen. Daarnaast is er meer ambtelijke inzet nodig geweest voor parkeren de Worp en autovrij maken Grote kerkhof.

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Lasten

Baten

Verschil

Herinrichting Wittenstein

181

81

-100

Winkelcentrum Colmschate

44

0

-44

Totaal

225

81

-144

Producten

(bedragen x €1.000)

Product

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Ruimtelijke ordening

-907

-895

12

Bouw- en woningtoezicht

738

1.180

442

Volkshuisvesting

-375

-321

53

Verkeer en vervoerbeleid

-84

-158

-74

Saldo

-628

-194

433

Investeringen

(bedragen x €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven t.l.v. investeringen

153

-153

Inkomsten t.g.v. investeringen

Saldo

-153

153

Gerelateerde informatie

Verbonden Partijen

NV Wonen boven winkels

Gerelateerde informatie