Investeringen

Waarin dient deze paragraaf inzicht te geven?

De gemeente Deventer heeft in 2017 veel geld en energie geïnvesteerd in zowel de ruimtelijk fysieke projecten weg- en waterbeheer, ICT en onderwijshuisvesting als in projecten op het gebied van maatschappelijke welzijn, veiligheid, milieu en de publieke dienstverlening. Een illustratie van de ambitie die Deventer heeft om te zorgen voor een structureel goed, veilig, efficiënt, duurzaam en milieubewust leef-, woon-, werk- en verblijfmilieu voor haar burgers en passanten. Het realiseren van betreffende voorzieningen en een structureel voortbestaan daarvan, leggen beslag op schaarse middelen op de middellange en lange planningshorizon. Om tegemoet te komen aan de wensen van de burger en het bestuur zijn keuzes gemaakt.

Op deze plaats in het jaarverslag wordt per programma en product een integraal beeld gepresenteerd van de gerealiseerde investeringsuitgaven in 2016. Tevens worden de significante afwijkingen tussen de begrote en gerealiseerde bedragen kort toegelicht.

Belangrijke ontwikkelingen en conclusies 2017

Autonome investeringen

 • Door uiteenlopende oorzaken zijn diverse geprognosticeerde lasten in 2016 niet gerealiseerd. Totaal is ruim 80% gerealiseerd.
 • Van verschillende kredieten worden resterende budgetten overgeheveld naar 2017: onder andere Oostriklaan, Groene Wal, Stationsomgeving  

Going concern investeringen

 • De geprognosticeerde lasten zijn voor 95% gerealiseerd.
 • De restauratie van de Bergkerk  is in 2016 afgerond. In het eerste kwartaal van 2017 zal de investering  in de inrichting en de klimaatinstallatie van de Bergkerk worden afgerond.
 • Het project  Stadhuiskwartier is in 2016 afgerond.

Wat zijn investeringen en wat niet?

Onder investeren wordt verstaan het vastleggen van vermogen in een object waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt.
De investeringen worden op de balans verantwoord. De lasten voortvloeiende uit de investeringen, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente, verzekeringen, behoren tot de jaarlijkse exploitatielasten.

Volgens de recente notitie Materiële Vaste Activa (december 2017) van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) worden drie soorten investeringen onderscheiden:

 1. investeringen met een economisch nut;
 2. investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven;
 3. investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Investeringen hebben economisch nut als ze verhandelbaar zijn (er een markt voor is) en/of wanneer ze bijdragen aan het genereren van middelen.

Bij investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven gaat het om investeringen in relatie tot rioolheffing en afvalstoffenheffing. Omdat deze heffingen maximaal kostendekkend mogen zijn, moeten ze apart op de balans gepresenteerd worden.

Investeringen in water, wegen en pleinen kunnen worden gezien als investeringen in de openbare ruimte met een meerjarig maatschappelijk nut.

Waar voorheen gemeenten de vrijheid hadden investeringen in maatschappelijk nut al dan niet te activeren, is met deze nieuwe notitie bepaald dat alle drie soorten investeringen met ingang van begrotingsjaar 2017 geactiveerd moeten worden. Bijdragen van derden moeten in mindering worden gebracht op het investeringsbedrag (netto-methode). Eigen middelen moeten worden gestort in een bestemmingsreserve kapitaallasten ter dekking van de uit de investering voortvloeiende kapitaallasten (bruto-methode).

De financiële spelregels van de gemeente Deventer kent twee investeringsstromingen;

De twee investeringsstromen vormen samen het investeringsvolume van de gemeente Deventer.

Autonome investeringen

Autonome investeringen ontstaan uit nieuw beleid (producten en diensten) of uitbreiding van bestaand beleid. Deze behoefte aan een nieuw/verbeterd product of nieuwe/verbeterde dienstverlening vertaalt zich in uitbreiding- of herontwikkelingsinvesteringen. Daarnaast kunnen autonome investeringen voortkomen uit het raads- en collegeprogramma.

Going concern investeringen

De going concern investeringen vinden hun oorsprong in de reguliere bedrijfsvoering. Vanuit de behoefte of noodzaak om een bepaald product of dienst te blijven leveren, is het van belang dat een vervanging- of een overige investering wordt gepleegd. Going concern investeringen worden getriggerd vanuit de bestaande dienstverlening.

Welke investeringen zijn in 2017 gerealiseerd?

(bedragen x €1.000)

Productomschrijving

Programma

Product

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Betaald parkeren

Leefomgeving

23

1.639.051

318.436

-1.320.615

Buitensportaccomodaties

Leefomgeving

241

2.311.000

2.109.724

-201.276

Civieltechnische kunstwerken

Leefomgeving

38

750.000

750.000

0

Openbare verlichting

Leefomgeving

22

50.000

-50.000

Riolering en waterhuishouding

Leefomgeving

32

1.754.021

941.102

-812.919

Straten, wegen en pleinen

Leefomgeving

20

670.291

610.713

-59.578

Uitvoering Verkeer en vervoerbeleid

Leefomgeving

26

5.337.917

2.518.319

-2.819.598

Verkeerslogistiek

Leefomgeving

34

234.531

234.531

Volkshuisvesting

Ruimtelijke Ontwikkeling

3

153.045

30.609

-122.436

Herstructurering

Herstructurering en vastgoed

4

916.777

916.777

Buurtwerk

Meedoen

221

200.000

197.179

-2.821

Sportbeleid

Meedoen

240

73.500

72.759

-741

Huisvesting onderwijs

Jeugd en Onderwijs

211

983.576

997.122

13.546

Cultuur

Economie, Kunst en Cultuur

230

440.608

14.777

-425.831

Monumentenzorg

Economie, Kunst en Cultuur

5

181.133

32.716

-148.417

Musea

Economie, Kunst en Cultuur

232

-6.086

-5.796

290

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

994

801.441

395.153

-406.288

Informatie en Automatisering

Bedrijfsvoering

91

1.603.892

618.939

-984.953

Totaal

16.943.389

10.753.058

-6.190.332

In 2017 is in totaal €10,8 miljoen geïnvesteerd. Dat is €6,2 miljoen minder (circa 35%) dan was begroot.

Alles uitklappen
Autonome investeringen

Per programma worden hieronder de autonome investeringen (> €50.000) en inclusief afwijkingen gepresenteerd.

(bedragen x €1.000)

Projectomschrijving

Programma

Product

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Beter Benutten

Leefomgeving

34

234.531

234.531

De Venen

Herstructurering en Vastgoed

4

916.777

916.777

Fietsparkeren Binnenstad

Leefomgeving

26

541.509

279.319

-262.190

Grote kerkhof

Leefomgeving

20

350.000

-350.000

ICT

Bedrijfsvoering

91

1.603.892

618.939

-984.953

Kunstgras

Leefomgeving

241

2.025.000

1.980.315

-44.685

Loopbrug GAE

Leefomgeving

241

150.000

-150.000

Omzetting vergunning in betaald parkeren

Leefomgeving

23

120.000

123.972

3.972

Onderwijshuisvesting

Jeugd en Onderwijs

211

983.576

997.122

13.546

Oostriklaan

Leefomgeving

26

750.365

536.274

-214.091

Project 60 km. zone - Bathmen

Leefomgeving

26

211.305

211.305

Rijwielstelling - Op de Keizer

Leefomgeving

23

75.444

5.027

-70.417

Stadhuiskwartier

Bedrijfsvoering

994

801.441

395.153

-406.288

Stationsomgeving Busplein

Leefomgeving

26

809.924

840.537

30.613

Stationsomgeving Fietsenstalling

Leefomgeving

26

129.974

78.337

-51.637

Stationsomgeving Groene Wal

Leefomgeving

26

3.106.145

434.947

-2.671.198

Verlichting centrum Bathmen

Leefomgeving

22

50.000

-50.000

Viking

Economie, Kunst en Cultuur

230

440.608

14.777

-425.831

Totaal

11.937.878

7.667.330

-4.270.548

Toelichting van afwijkingen die groter zijn dan 10 procent

De gerealiseerde autonome investeringen vertonen in 2017 ten opzichte van de begroting de volgende afwijkingen:

 • Als gevolg van nieuwe BBV regelgeving (december 2017) moeten investeringen in maatschappelijk nut geactiveerd worden. Deze waren nog niet begroot. Het gaat om: Beter Benutten, De Venen en project 60km zone Bathmen.
 • Als gevolg van latere besluitvorming is in 2017 minder geïnvesteerd in het fietsparkeren binnenstad.
 • Het voorbereidingskrediet Grote Kerkhof is niet uitgegeven, doordat de besluitvorming over de herinrichting tot na de gemeenteraadsverkiezingen is uitgesteld.
 • In ICT is in 2017 €985.000 minder geïnvesteerd dan begroot. De projecten met betrekking tot Deventer wijzer, Geo Harmonisatie en modernisering GBA Harmonisatie zijn doorgeschoven naar 2018. Er heeft een herprioritering van de projecten plaatsgevonden in verband met het nieuwe organisatie en ontwikkelplan en het uitvoeringsplan DOWR-i welke eind 2017 zijn vastgesteld.
 • Het krediet loopbrug Go Ahead Eagles is niet opgenomen en kan in 2018 worden afgesloten.
 • Door de langere voorbereidingsprocedure bij ProRail is de doorlooptijd van de Tunnel Oostriklaan verlengd zodat het project naar verwachting halverwege 2019 wordt afgerond. Dit betekent dat in 2017 minder is geïnvesteerd dan begroot.
 • Voor het Stadhuiskwartier is minder geïnvesteerd in akoestische maatregelen, zonwering en optimalisatiemaatregelen dan begroot.
 • Het project Stationsomgeving Groene Wal is complex en vraagt veel afstemming en uitwerking. Dat heeft meer tijd nodig gehad, waardoor een groot deel van het krediet naar 2017 wordt overgeheveld.
 • Het restantkrediet jaarschijf 2017 voor de Viking betreft hoofdzakelijk de risicoreserve en zal in 2018 aan de NV Maatschappelijk Vastgoed worden overgemaakt.

Going concern investeringen

Per programma worden hieronder de going concern investeringen (> €50.000) en inclusief afwijkingen gepresenteerd.

(bedragen x €1.000)

Projectomschrijving

Programma

Product

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Bergkerk

Economie, Kunst en Cultuur

5

181.133

32.716

-148.417

Brinkgarage

Leefomgeving

23

125.000

6.242

-118.758

Brinkgreverweg

Leefomgeving

20

44.291

47.988

3.697

Gebouw wijk 16

Meedoen

221

200.000

197.179

-2.821

MJOP

Leefomgeving

20

276.000

562.724

286.724

Riolering

Leefomgeving

32

1.754.021

941.102

-812.919

Rotonde Bolkesteinlaan

Leefomgeving

26

137.600

137.600

Sporthal Uutvlog

Meedoen

240

73.500

72.759

-741

Sportpark Diepenveen

Leefomgeving

241

136.000

129.410

-6.590

Stadspoortgarage

Leefomgeving

23

1.318.607

183.194

-1.135.413

Wilhelminabrug

Leefomgeving

38

750.000

750.000

0

Woonwagens

Ruimtelijke Ontwikkeling

3

153.045

-153.045

Totaal

5.011.597

3.060.914

-1.950.683

Toelichting van afwijkingen die groter zijn dan 10 procent

De gerealiseerde going concern investeringen vertonen in 2017 ten opzichte van de begroting de volgende afwijkingen:

 • De investeringen in de restauratie en klimaatinstallatie van de Bergkerk zijn in 2017 afgerond. Het restantkrediet voor de inrichting van de Bergkerk  (€45.000) zal worden overgeheveld naar 2018. Het restantkrediet van €103.000 wordt in 2018 afgesloten.
 • Voor de inrichting van de Bergkerk is eind 2017 van het Bouwfonds Cultuurfonds ook € 20.000 subsidie ontvangen dit zal worden betrokken bij de inrichting in 2018.
 • Het opstellen van een investeringsplan voor groot onderhoud van Brinkgarage loopt door in 2018, doordat de middelen pas bij de najaarsrapportage beschikbaar zijn gesteld. Het restantkrediet wordt overgeheveld naar 2018.
 • Vanwege nieuwe BBV regelgeving omtrent het verplicht activeren van investeringen in maatschappelijk nut is voor drie MJOP projecten (Ceintuurbaan en fietspaden IJsseldijk en Laan van Borgele) een krediet geopend dat niet was begroot.
 • Een aantal investeringen in riolering lopen door in 2018: klimaatadaptatiemaatregelen, tunnel Veenweg, Tuindorp en Mr de Boerlaan en een aantal vervangingsinvesteringen. Deze kredieten worden overgeheveld.
 • Vanwege nieuwe BBV regelgeving omtrent het verplicht activeren van investeringen in maatschappelijk nut is een krediet voor de rotonde Bolkesteinlaan geopend. Dat was niet begroot.
 • Vanwege een hogere inschrijving dan begroot, worden de onderhandelingen voor de renovatie van de Stadspoortgarage begin 2018 afgerond. In 2018 wordt gestart met de uitvoering.
 • In 2017 is een krediet aangevraagd voor de vervanging van twee woonwagens. Deze worden in 2018 aangekocht.