Openbare orde en veiligheid

Begroot
€ 9.611
Rekening
€ 9.551
Verschil
€ 60
Begroot
€ -607
Rekening
€ -635
Verschil
€ 28

Omschrijving

Het programma Veiligheid omvat een breed en complex terrein. Breed omdat veiligheid vele geprioriteerde onderwerpen omvat, van huiselijk geweld en veelplegers, tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit, aanpak woninginbraken en jeugdcriminaliteit, geweld op straat en voetbalvandalisme. Complex, omdat voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken de verbinding en samenwerking met en inzet van tal van partijen in de veiligheidsketen en ook daarbuiten essentieel is. Daarnaast kan zich de mogelijkheid voordoen dat er spanning bestaat tussen lokaal beleid en regionale danwel landelijke prioriteiten. Het beïnvloedingsmechanisme op de beleving van veiligheid in de gemeenschap kent beperkingen Toch zien steeds meer mensen openbare orde en veiligheid als een taak waar iedereen een bijdrage aanlevert. Toezicht en handhaving ondersteunen de uitvoering van het beleid. Waar mogelijk vindt de inzet van toezicht plaats in overleg met bewoners en instellingen. Vanuit het programma leveren we een actieve bijdrage aan de veiligheidsregio IJsselland en daarmee aan een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma bestaat veelal uit reguleren (vergunningverlening en handhaving). Daarnaast is er sprake van regisseren en faciliteren (bijvoorbeeld evenementen) en  verbinden  in zowel beleidsterreinen en netwerkverbanden.

2017 in vogelvlucht

Ook in 2017 is weer sprake van een substantiële daling van het aantal geregistreerde delicten. Dat stemt tot tevredenheid. Met name vermogensdelicten als woning/auto-inbraken en fietsendiefstallen zijn fors gedaald. Goede samenwerking met een groot aantal maatschappelijke partners draagt bij aan deze daling.  Zo is de aanpak van veelplegers met onder meer een aantal zorgpartners zeer effectief. Wel constateren wij een toename van digitale criminaliteit/cybercrime.
Ook de samenwerking in de justitiële keten verloopt goed, waarbij in toenemende mate afstemming plaatsvindt in de beleidsvorming en uitvoering tussen de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke aanpak.

In mei 2017 is een projectvoorstel opgesteld om te komen tot een programma ondermijning en weerbaarheid. Het programma is op 1 oktober 2017 van start gegaan en kent een looptijd van circa 1 jaar. Ondermijnende criminaliteit bestaat uit alle vormen van criminaliteit die een bedreiging zijn voor de integriteit van onze maatschappij. Kenmerkend voor ondermijning is de vermenging van onder- en bovenwereld. Ondermijnende criminaliteit tast het vertrouwen in de overheid en in de rechtstaat aan. In dit kader is in oktober 2017 het ondermijningsbeeld voor Deventer opgeleverd door het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost Nederland (RIEC-ON). Het ondermijningsbeeld is een momentopname van de ondermijning binnen onze gemeente dat tot stand is gekomen op basis van kennis, ervaringen en inzichten van professionals die zicht hebben op de ondermijnende criminaliteit. Het geeft inzicht in de verschillende verschijningsvormen voor zover de professionals deze hebben waargenomen. Het geeft een indruk van wat er speelt, welke personen betrokken zijn, wat belangrijke locaties zijn en wie faciliteren.

In juni 2017 heeft bureau Beke de Sentimentenmonitor Deventer uitgebracht. De monitor geeft een onderbouwd beeld van in hoeverre recente maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot maatschappelijke spanningen. In het rapport zijn zowel concrete spanningen als sociaal maatschappelijke tendensen (die mogelijk kunnen leiden tot spanningen) beschreven. Het college heeft de directie de opdracht gegeven aan de hand van de uitkomsten van de monitor na te gaan welke aspecten vragen om een beleidsintensivering/wijziging dan wel waar een optimalisering in de uitvoering wenselijk is. Het kan dan zowel gaan om initiatieven vanuit onze eigen organisatie als vanuit onze partners. De uitkomst van de inventarisatie zal in het 1e kwartaal van 2018 worden afgerond.

Wij blijven een toenemende vraag constateren vanuit de samenleving naar toezicht en handhaving. Het aantal handhavingsverzoeken is verder toegenomen. Om de aanpak van onder meer kleine ergernissen een impuls te geven, is besloten een flexibel interventieteam bij toezicht in te stellen.

In 2017 is onderzoek gedaan naar de wens tot het instellen van vuurwerkvrije zones bij instellingen en onder wijkbewoners (Digipanel). De uitkomsten van dit onderzoek wezen er op dat de overgrote meerderheid van de respondenten geen noodzaak zag tot het instellen van zo’n zone in de eigen buurt of wijk. Uiteindelijk is voorgesteld en conform besloten om een vuurwerkvrije zone rond de Ulebelt in te stellen.

In april 2017 zijn er gedurende 5 dagen Turkse parlementsverkiezingen georganiseerd in de Scheg. In goed overleg met het Turks consulaat en politie is onder regie van deze gemeente invulling gegeven aan de organisatie. Aangezien de sfeer internationaal en landelijk tamelijk gespannen was, vroeg dit meer van de voorbereiding dan voorheen. Uiteindelijk is dit evenement in Deventer rustig verlopen.

In 2017 is een begin gemaakt met de uitrol van enkele initiatieven vanuit het Plan van Aanpak personen in verwarring. Zo is de pilot streettriage (gezamenlijk optrekken van politie en Dimence na meldingen van mensen met verward gedrag)   uitgerold, en is er een GGZ+ overleg (gezamenlijk overleg zorg en veiligheid voor complexe GGZ casuistiek) tot stand gekomen.
Op het thema Huiselijk geweld is een pilot gedraaid waarbij is gewerkt aan betere en snellere overdracht van casuistiek vanuit Veilig Thuis naar team Huiselijk geweld Deventer. Uit de evaluatie van de pilot blijkt dat een gezamenlijke werkwijze is ontwikkeld waarbij een effectieve combinatie is ontstaan van het protocollair werken van Veilig Thuis en de “er op af” mentaliteit en methodiek van team Huiselijk Geweld. Mede als gevolg van deze nieuwe werkwijze waarin Veilig Thuis gezamenlijk optrekt met het lokale team en casuïstiek warm wordt overgedragen, bestaat er op dit moment geen wachtlijst meer.

Signalen vanuit zowel horeca als paracommercie hebben het college  in 2017 doen besluiten de bestaande regels vanuit de Drank- en horecawet die zien op het schenken van alcohol in paracommerciële instellingen (o.a. sportverenigingen, buurthuizen) tegen het licht te houden. Na consultatie van alle partijen heeft het college onlangs besloten om vast te houden aan de huidige regeling, met name  ook omdat de wensen van de verschillende branches grotendeels kunnen worden gerealiseerd binnen de huidige regelgeving.

Brandpreventie voor alle bewoners in de binnenstad. De uitvoering is begon met twee voorlichtingsmomenten in de stad. Daar zijn toen ruim 300 rookmelders uitgegeven. In 2017 is – na een pilot eind 2016 – in de rest van de binnenstad het aanbod tot maatwerk adviezen gedaan. In de daar op volgende huisbezoeken zijn tenminste 413 van de aangeschreven 3.870 woningen bezocht. Dat is bijna elf procent, nét iets meer dan het projectdoel van 10%.

Een onderzoek naar de beleving van het gebruik van Burgernet (via Digipanel)  wees uit dat de inwoners van Deventer dit een belangrijk hulpmiddel vinden m.b.t. de veiligheid in de stad. Het college heeft dan ook besloten om de deelname aan Burgernet voort te zetten met wat verbeteringen qua inzet door de politie.

In 2017 is na een zorgvuldige vergelijking van locaties op basis van door de raad vastgestelde criteria, de locatie bepaald voor 4 Skaeve Huse. Deze zullen worden geëxploiteerd door Ieder1. Het project zelf maakt deel uit van beschermd wonen in de regio en de toewijzing zal deel uitmaken van de lokale aanpak extreme woonoverlast. Omwonenden zijn in 2 sessies geïnformeerd en d.m.v. een vertegenwoordiging zullen zij in de toekomst betrokken worden bij het vervolg. Nog in 2017 is gestart met een projectgroep die zich bezighoudt met de aanvraag omgevingsvergunning en het woonrijp maken van de locatie.

Bijtincidenten met honden. Naar aanleiding van moties in de raad is er een werkgroep geformeerd die zich bezighoudt met een voorstel m.b.t. een meldpunt, informatie over omgangsnormen en het protocol na een incident. Naar verwachting komt een advies in het voorjaar 2018 gereed.

De pilot vrije openingstijden horeca Deventer binnenstad is samen met ondernemers, het bewonerspanel en de politie geëvalueerd. De ervaringen zijn over het algemeen positief en hebben ertoe geleid dat het sluitingstijdenbeleid is aangepast. Horecabedrijven binnen een aantal aangewezen horecagebieden kunnen zodoende op de vrijdag- en zaterdagnacht onbeperkt open blijven om zodoende de aantrekkelijkheid van Deventer als uitgaansstad te verhogen.

Het geactualiseerde evenementenbeleid "Trots op d’EVENEMENTEN" is na inspraak door de raad vastgesteld. In 2018 worden de locatieprofielen vastgesteld voor de belangrijkste evenementenlocaties in onze gemeente.


 • Volledig gerealiseerd
 • Minimaal 75% gerealiseerd
 • Minder dan 75% gerealiseerd
 • Niet gerealiseerd
 • Niet bekend

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Tegengaan mensenhandel en verbetering positie prostituees.

 • Prostitutie- en mensenhandelbeleid is actueel en in uitvoering. Deelname aan regionale expertgroep mensenhandel Oost Nederland.

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €10.000

 • Het aantal geregistreerde misdrijven blijft gelijk of lager dan in 2014 (te weten 6502 of minder).

 • Met burgers, ondernemers en veiligheidspartners afspraken maken en uitvoeren van een groot aantal geprioriteerde onderwerpen binnen het gemeentelijk veiligheidsbeleid.

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €10.000

 • Maximaal 7,5% kamerverhuurpanden per postcodegebied.

 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving op bouw- en brandveiligheidseisen kamerverhuurpanden.

  Budget

  €160.000

  Realisatie

  €180.000

 • Veilige winkelcentra en bedrijventerreinen.

  Het aantal winkeldiefstallen is lager dan 2012 te weten 324.

  Het aantal inbraken/diefstal bedrijven is lager dan 2012 te weten 90.

 • Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk veilig ondernemen.

  Budget

  €50.000

  Realisatie

  €50.000

 • 100% van de vergunningplichtige bedrijven en organisaties voldoen aan alle wettelijke eisen.

 • Adequate vergunningverlening en advisering. Alle handhavingarrangementen zijn actueel en in uitvoering.

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €10.000

 • Bestrijden van georganiseerde criminaliteit en integriteitbewaking openbaar bestuur.

 • De beleidsregels Bibob zijn actueel. Het toetsen van aanvragen om vergunningen/subsidies/aanbestedingen die binnen het werkingsgebied van de Bibob vallen. Ter voorkoming van ondermijning wordt de bestuurlijke of geïntegreerde aanpak toegepast.

  Budget

  €70.000

  Realisatie

  €80.000

 • Bestrijden van gewelddadig radicalisme.

 • Zowel lokaal, regionaal als landelijk organiseren wij samen met betrokken partners de vroegsignalering en aanpak van radicalisering. Dreigende situaties rond radicalisering worden doorgeleid naar de regionale casustafel.

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €10.000

 • Terugdringen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit: Aantal meldingen jeugdoverlast is lager dan in 2015 (537).

 • Elke risicojongere bekend binnen het netwerk, wordt in net Justitieel Overleg Risicojongeren (JOR) danwel in het Jeugdnetwerk besproken en krijgt een plan van aanpak. Aanpak overlastgevende groepen vindt plaats binnen de jeugdnetwerken.

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €10.000

 • Het aantal E33 meldingen bij politie (meldingen verwarde personen) blijft stabiel ten opzichte van 2016).

 • Voor elke persoon met risicovol verward gedrag is een plan van aanpak. De keten van vroegsignalering naar curatie/represssie is gesloten. De sluitende aanpak verwarde personen is vastgesteld.

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €10.000

 • Het waarborgen van de fysieke veiligheid door risicobeheersing en incidentbestrijding.

 • Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken. Bewaken en monitoren prestaties veiligheidsregio /regionale brandweer.

  Budget

  €6,75 miljoen

  Realisatie

  €6,52 miljoen

 • Stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en het beschermen van huiselijk geweld slachtoffers.

 • Voor iedere melding die door het Steunpunt Huiselijk Geweld is doorgezet naar het lokale team huiselijk geweld (BZT), is een plan van aanpak gemaakt.

  Budget

  €5.000

  Realisatie

  €7.000

 • Het aantal verwijzingen Halt per10.000 inwoners blijft gelijk of groter dan in 2014 (te weten 117,7).

 • We maken met politie prestatieafspraken met betrekking tot toewijzingen op de specifieke gebieden waar HALT kan worden toegepast.

  Budget

  €5.000

  Realisatie

  €5.000

 • Het aantal harde kern jongeren per 10.000 inwoners blijft gelijk of lager dan in 2014 (te weten 0.6).

 • Plannen van aanpak criminele jeugdgroepen in uitvoering. Voor iedere risicojongere wordt een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd.

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €10.000

 • Het aantal winkeldiefstallen per 1000 inwoners blijft gelijk of lager dan 2014 (te weten  3,1).

 • Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk veilig ondernemen.

  Budget

  €50.000

  Realisatie

  €50.000

 • Het aantal geweldsmisdrijven per 1000 inwoners blijft gelijk of lager dan in 2014 (te weten 7,3).

 • Het toepassen van specifieke keurmerken zoals Veilig uitgaan, Veilig ondernemen en de aanpak Huiselijk geweld.

  Budget

  €5.000

  Realisatie

  €10.000

 • Het aantal diefstallen uit woningen per 1000 blijft gelijk of lager dan 2014 (te weten 4,5).

 • Gestandaardiseerde procedure na een poging tot inbraak gecombineerd met een gebiedsgerichte preventie.

  Budget

  €5.000

  Realisatie

  €5.000

 • Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1000 inwoners blijft gelijk of lager dan 2014 (te weten 7,4).

 • Een vraag gestuurde inzet van toezicht en politie gecombineerd met een pilot ongewenst gedrag in de openbare ruimte.

  Budget

  €20.000

  Realisatie

  €20.000

 • Tegengaan mensenhandel en verbetering positie prostituees.

 • Het aantal geregistreerde misdrijven blijft gelijk of lager dan in 2014 (te weten 6502 of minder).

 • Maximaal 7,5% kamerverhuurpanden per postcodegebied.

 • Veilige winkelcentra en bedrijventerreinen.

  Het aantal winkeldiefstallen is lager dan 2012 te weten 324.

  Het aantal inbraken/diefstal bedrijven is lager dan 2012 te weten 90.

 • 100% van de vergunningplichtige bedrijven en organisaties voldoen aan alle wettelijke eisen.

 • Bestrijden van georganiseerde criminaliteit en integriteitbewaking openbaar bestuur.

 • Bestrijden van gewelddadig radicalisme.

 • Terugdringen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit: Aantal meldingen jeugdoverlast is lager dan in 2015 (537).

 • Het aantal E33 meldingen bij politie (meldingen verwarde personen) blijft stabiel ten opzichte van 2016).

 • Het waarborgen van de fysieke veiligheid door risicobeheersing en incidentbestrijding.

 • Stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en het beschermen van huiselijk geweld slachtoffers.

 • Het aantal verwijzingen Halt per10.000 inwoners blijft gelijk of groter dan in 2014 (te weten 117,7).

 • Het aantal harde kern jongeren per 10.000 inwoners blijft gelijk of lager dan in 2014 (te weten 0.6).

 • Het aantal winkeldiefstallen per 1000 inwoners blijft gelijk of lager dan 2014 (te weten  3,1).

 • Het aantal geweldsmisdrijven per 1000 inwoners blijft gelijk of lager dan in 2014 (te weten 7,3).

 • Het aantal diefstallen uit woningen per 1000 blijft gelijk of lager dan 2014 (te weten 4,5).

 • Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1000 inwoners blijft gelijk of lager dan 2014 (te weten 7,4).

 • Prostitutie- en mensenhandelbeleid is actueel en in uitvoering. Deelname aan regionale expertgroep mensenhandel Oost Nederland.

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €10.000

 • Met burgers, ondernemers en veiligheidspartners afspraken maken en uitvoeren van een groot aantal geprioriteerde onderwerpen binnen het gemeentelijk veiligheidsbeleid.

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €10.000

 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving op bouw- en brandveiligheidseisen kamerverhuurpanden.

  Budget

  €160.000

  Realisatie

  €180.000

 • Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk veilig ondernemen.

  Budget

  €50.000

  Realisatie

  €50.000

 • Adequate vergunningverlening en advisering. Alle handhavingarrangementen zijn actueel en in uitvoering.

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €10.000

 • De beleidsregels Bibob zijn actueel. Het toetsen van aanvragen om vergunningen/subsidies/aanbestedingen die binnen het werkingsgebied van de Bibob vallen. Ter voorkoming van ondermijning wordt de bestuurlijke of geïntegreerde aanpak toegepast.

  Budget

  €70.000

  Realisatie

  €80.000

 • Zowel lokaal, regionaal als landelijk organiseren wij samen met betrokken partners de vroegsignalering en aanpak van radicalisering. Dreigende situaties rond radicalisering worden doorgeleid naar de regionale casustafel.

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €10.000

 • Elke risicojongere bekend binnen het netwerk, wordt in net Justitieel Overleg Risicojongeren (JOR) danwel in het Jeugdnetwerk besproken en krijgt een plan van aanpak. Aanpak overlastgevende groepen vindt plaats binnen de jeugdnetwerken.

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €10.000

 • Voor elke persoon met risicovol verward gedrag is een plan van aanpak. De keten van vroegsignalering naar curatie/represssie is gesloten. De sluitende aanpak verwarde personen is vastgesteld.

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €10.000

 • Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken. Bewaken en monitoren prestaties veiligheidsregio /regionale brandweer.

  Budget

  €6,75 miljoen

  Realisatie

  €6,52 miljoen

 • Voor iedere melding die door het Steunpunt Huiselijk Geweld is doorgezet naar het lokale team huiselijk geweld (BZT), is een plan van aanpak gemaakt.

  Budget

  €5.000

  Realisatie

  €7.000

 • We maken met politie prestatieafspraken met betrekking tot toewijzingen op de specifieke gebieden waar HALT kan worden toegepast.

  Budget

  €5.000

  Realisatie

  €5.000

 • Plannen van aanpak criminele jeugdgroepen in uitvoering. Voor iedere risicojongere wordt een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd.

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €10.000

 • Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk veilig ondernemen.

  Budget

  €50.000

  Realisatie

  €50.000

 • Het toepassen van specifieke keurmerken zoals Veilig uitgaan, Veilig ondernemen en de aanpak Huiselijk geweld.

  Budget

  €5.000

  Realisatie

  €10.000

 • Gestandaardiseerde procedure na een poging tot inbraak gecombineerd met een gebiedsgerichte preventie.

  Budget

  €5.000

  Realisatie

  €5.000

 • Een vraag gestuurde inzet van toezicht en politie gecombineerd met een pilot ongewenst gedrag in de openbare ruimte.

  Budget

  €20.000

  Realisatie

  €20.000

Beleidsindicatoren

Nummer

Taakveld

Naam

Waarde Begroting

Waarde Jaarrekening

Eenheid

Bron

6

Veiligheid

Verwijzingen Halt

117,70

116,00

Aantal per 10.000 inwoners

Bureau Halt

7

Veiligheid

Harde kern jongeren

0,60

0,60

Aantal per 10.000 inwoners

KLPD

8

Veiligheid

Winkeldiefstallen

2,60

2,80

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

9

Veiligheid

Geweldsmisdrijven

56,50

63,00

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

10

Veiligheid

Diefstallen uit woning

2,50

3,90

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

11

Veiligheid

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

6,40

5,80

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

Financiën

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

8.980

9.611

9.551

-60

Baten

559

607

635

28

Voor resultaatbestemming

-8.421

-9.004

-8.916

88

Stortingen in reserves

6

6

6

Puttingen uit reserves

30

30

30

Na resultaatbestemming

-8.397

-8.981

-8.892

88

Toelichting

Na budgetoverheveling resteert een nadelig resultaat van €62.000. DIt is als volgt te verklaren:

Openbare orde en veiligheid - Nadeel

Het nadeel wordt met name veroorzaakt door extra inzet/ apparaatskosten op evenementen, juridische handhaving en advocaatkosten in het kader van een gebiedsverbod EK Vrouwenvoetbal.

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Lasten

Baten

Verschil

Fiscale naheffing FLO

150

0

-150

Totaal

150

0

-150

Producten

(bedragen x €1.000)

Product

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Openbare orde en veiligheid

-1.014

-1.078

-64

Stadstoezicht

-939

-910

29

Regio & Rampenbestrijding

-7.027

-6.905

122

Saldo

-8.981

-8.892

88

Verbonden Partijen

GR Veiligheidsregio IJsselland