Leefomgeving

Begroot
€ 49.056
Rekening
€ 40.814
Verschil
€ 8.242
Begroot
€ -20.241
Rekening
€ -17.612
Verschil
€ -2.629

Omschrijving

Dit programma omvat de instandhouding van de openbare ruimte en het uitvoeren van maatregelen voor een betere bereikbaarheid en verkeersmobiliteit, parkeren en de realisatie van nieuwe fysieke  infrastructuur. De belangrijkste taken van dit programma zijn het uitvoeren van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijks - en regulier onderhoud, het groot onderhoud, herinrichtingen in de openbare ruimte en het exploiteren van het haven- en parkeerbedrijf. Wij regisseren  de uitvoering van deze kerntaken (“de gemeente regelt”). Tegelijkertijd transformeren wij naar een stimulerende, faciliterende en loslatende gemeente, die ruimte biedt aan burgerinitiatief en zelfbeheer.

Daarnaast bestaat dit programma uit enkele publiekrechtelijke taken voor onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd. Dit zijn de ligplekken in de havens, inritten, rioolaansluitingen, verkeersbesluiten, kabels en leidingen  en begraafplaatsen. Hierin hebben wij een regulerende rol en nemen de opgave “de gemeente maakt mogelijk” mee.

2017 in vogelvlucht

De maatschappelijke context wordt sterk bepaald door de veranderende verhouding tussen overheid en de samenleving. Voor Deventer is de visie Leefomgeving het uitgangspunt. De visie gaat uit van 4 pijlers:

 1. Schoon, heel en veilig
 2. Bewuste inrichting
 3. Maximaal rendement
 4. Ruimte voor initiatief

De uitwerking van deze pijlers zijn nader geduid in het uitvoeringsprogramma Visie Leefomgeving. Onderdeel hiervan is de vervangingsstrategie voor de diverse kapitaalgoederen binnen de openbare ruimte.  

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte fungeert steeds meer als vliegwiel voor allerlei ontwikkelingen. Bij de programmering van het groot onderhoud wordt onder meer afgestemd met sociale en maatschappelijk partners, waardoor meerwaarde kan worden verkregen.

Het beheer en onderhoud wordt steeds meer gestuurd op basis van de beleving van bewoners. Hiervoor zijn pilots in gang gezet en worden diverse dienstverleningsprocessen onder de loep genomen.

Voor bepaalde producten/kapitaalgoederen geldt dat er is omgevormd/heringericht, waardoor eenzelfde onderhoudsniveau kan worden gerealiseerd tegen lagere kosten (bijvoorbeeld speeltoestellen versus speelaanleidingen). Soms wordt er bewust gekozen voor kapitaalgoederen die een lagere kapitaalwaarde vertegenwoordigen.


 • Volledig gerealiseerd
 • Minimaal 75% gerealiseerd
 • Minder dan 75% gerealiseerd
 • Niet gerealiseerd
 • Niet bekend

Toon prestaties bij doelstellingen

 • De kwaliteit van het instandhouden van de openbare ruimte blijft gelijk.

  Indicator 1: kengetal verloedering fysieke ruimte is een 3,6 of lager (op een schaal van 10).

  Indicator 2: aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners (nu 6,4; Nederland is 6,1).

  Toelichting

  Kental verloedering is in 2017 gemeten op 3,3. In 2015 was dit nog 3,7.

  Vernielingen en beschadigingen op basis van politiecijfers. Nu 5,8 en NL 5,6 (2016 CBS)

 • In de openbare ruimte  zorgen wij voor regulier en klein onderhoud. Wij verzorgen het technisch onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en speelplaatsen).

  Voor de uitvoering van het groenonderhoud en  handmatige reiniging van wegen in de bebouwd gebied zetten wij  zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in. Voor HGB wordt uitgegaan van een SR percentage groter dan 50%.

  Budget

  €14,8 miljoen

  Realisatie

  €14,5 miljoen

 • Bij het uitvoeren van groot onderhoud in de openbare ruimte, reconstructies van wegen en vervangingsinvesteringen bij rioleringen, houden wij  rekening met ecologische aspecten en klimaatadaptatie.

  Budget

  €5,4 miljoen (exploitatie);

  €0,70 miljoen (investering GRP);

  €0,66 miljoen (investering MJOP Brinkgreverweg);

  €0,15 miljoen (investering GRP klimaatadaptatie).

  Realisatie

  €4,6 miljoen (exploitatie);

  €0,70 miljoen (investering GRP);

  €0,05 miljoen (investering MJOP Brinkgreverweg);

  €0,15 miljoen (investering GRP klimaatadaptatie).

 • Wij voeren calamiteiten- en veiligheidsmaatregelen uit en houden een storingsdienst in stand.

  Budget

  €0,9 miljoen

  Realisatie

  €0,9 miljoen

 • Wij voeren diverse (wettelijke) beheertaken uit, waaronder:

  - Inspecties;

  - Storingsmeldingen;

  - Innen van parkeergelden en havengelden;

  - Gegevensbeheer (open data);

  - Exploitatiekosten (huur en energie);

  - Belastingen;

  - Toezicht.

  Budget

  €2,6 miljoen

  Realisatie

  €2,5 miljoen

 • In 2017 wordt gestart met pilots voor de vernieuwende aanpak overlast en ongewenst gedrag in de openbare ruimte.

  Hierbij zal samenwerking worden gezocht met andere partijen, waaronder Philips Lighting.

  Budget

  €80.000

  Realisatie

  €4.000

 • Het aandeel inwoners dat van mening is dat de verharding van de fietspaden en fietsstroken in de gemeente comfortabel fietsen mogelijk maakt blijft boven 75%.

  Toelichting

  In 2017 gemeten op 76%. Was in 2015 77%.

 • Bij het uitvoeren van groot onderhoud in de openbare ruimte, reconstructies van wegen en vervangingsinvesteringen bij rioleringen, houden wij  rekening met ecologische aspecten en klimaatadaptatie.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Het verbeteren van de bereikbaarheid en de doorstroming.

 • In 2017 wordt de verdubbeling van de Hanzeweg uitgevoerd.

  Budget

  €2,8 miljoen

  Realisatie

  €0,1 miljoen betreft deel 2 het hier begrote bedrag hoort bij programma 5

 • Wij zorgen voor het omgevingsmanagement, zodat ProRail de uitvoering kan starten in 2017.

  Budget

  €0,6 miljoen

  Realisatie

  €0,5 miljoen

 • In 2017 gaat het hoofdcontract (Churchillplein) van de herinrichting Groene Wal in uitvoering.

  Budget

  €2,4 miljoen

  Realisatie

  €0,4 miljoen

 • Het aandeel inwoners dat tevreden is over de stallingsmogelijkheden voor zijn/haar fiets in de binnenstad van Deventer stijgt naar 70%.

  Toelichting

  In 2017 gemeten dat 66% tevreden is. Was in 2015 nog 70%.

  Oorzaak is dat het fietsplan binnenstad nog niet volledig is gerealiseerd.

 • Opstart uitvoering raadsbesluit rondom fietsparkeren Binnenstad.

  Budget

  €350.000

  Realisatie

  €280.000

 • Het aandeel van de inwoners dat tevreden is over de looproutes van en naar de parkeervoorzieningen in de binnenstad stijgt naar 70%.

  Toelichting

  Dit is in 2017 gemeten op 72%. Was in 2015 nog 71%.

 • In 2017 gaat het hoofdcontract (Churchillplein) van de herinrichting Groene Wal in uitvoering.

  Budget

  Zie verbeteren bereikbaarheid

  Realisatie

  Zie verbeteren bereikbaarheid

 • In 2017 starten wij met de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de Keizerstraat en pleinen in de binnenstad. Wij stemmen dit af met andere  ontwikkelingen in de binnenstad.

  Budget

  Zie groot onderhoud en vervangingen

  Realisatie

  Zie groot onderhoud en vervangingen

 • In 2017 ronden wij de onderhandelingen ten behoeve van de gunning van de renovatie van de Stadspoortgarage af.

  Toelichting

  De onderhandelingen hebben in 2017 plaats gevonden, maar worden in 2018 afgerond.

  Budget

  €1,3 miljoen

  Realisatie

  €0,2 miljoen

 • In 2017 wordt de uitbreiding van het parkeren op de Worp in de Melksterweide gerealiseerd.

  Toelichting

  Het bestemmingsplan ligt op dit moment bij de Raad van State. Naar verwachting volgt in 2018 een uitspraak en kan gestart worden met de uitvoering.

  Budget

  €0,5 miljoen

  Realisatie

  €0

 • In het MJOP-MIND 2017-2020 programmeren wij oplossingen voor knelpunten op hoofdwegen integraal.

  Budget

  Zie groot onderhoud en vervangingen

  Realisatie

  Zie groot onderhoud en vervangingen

 • Het jaarlijks aantal ernstige verkeersongevallen (opname in ziekenhuis of met dodelijke afloop) op gemeentelijke wegen daalt naar 120 in 2015.

  Indicator 2: % ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig (nu 7%)

  Indicator 3: % overige vervoersongevallen met een gewonde fietser is (nu 10%)

  Toelichting

  Politie heeft nog geen getallen aangeleverd

 • In het MJOP-MIND 2017-2020 programmeren wij oplossingen voor knelpunten op hoofdwegen integraal.

  Budget

  Zie groot onderhoud en vervangingen

  Realisatie

  Zie groot onderhoud en vervangingen

 • De kwaliteit van het instandhouden van de openbare ruimte blijft gelijk.

  Indicator 1: kengetal verloedering fysieke ruimte is een 3,6 of lager (op een schaal van 10).

  Indicator 2: aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners (nu 6,4; Nederland is 6,1).

  Toelichting

  Kental verloedering is in 2017 gemeten op 3,3. In 2015 was dit nog 3,7.

  Vernielingen en beschadigingen op basis van politiecijfers. Nu 5,8 en NL 5,6 (2016 CBS)

 • Het aandeel inwoners dat van mening is dat de verharding van de fietspaden en fietsstroken in de gemeente comfortabel fietsen mogelijk maakt blijft boven 75%.

  Toelichting

  In 2017 gemeten op 76%. Was in 2015 77%.

 • Het verbeteren van de bereikbaarheid en de doorstroming.

 • Het aandeel inwoners dat tevreden is over de stallingsmogelijkheden voor zijn/haar fiets in de binnenstad van Deventer stijgt naar 70%.

  Toelichting

  In 2017 gemeten dat 66% tevreden is. Was in 2015 nog 70%.

  Oorzaak is dat het fietsplan binnenstad nog niet volledig is gerealiseerd.

 • Het aandeel van de inwoners dat tevreden is over de looproutes van en naar de parkeervoorzieningen in de binnenstad stijgt naar 70%.

  Toelichting

  Dit is in 2017 gemeten op 72%. Was in 2015 nog 71%.

 • Het jaarlijks aantal ernstige verkeersongevallen (opname in ziekenhuis of met dodelijke afloop) op gemeentelijke wegen daalt naar 120 in 2015.

  Indicator 2: % ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig (nu 7%)

  Indicator 3: % overige vervoersongevallen met een gewonde fietser is (nu 10%)

  Toelichting

  Politie heeft nog geen getallen aangeleverd

 • In de openbare ruimte  zorgen wij voor regulier en klein onderhoud. Wij verzorgen het technisch onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en speelplaatsen).

  Voor de uitvoering van het groenonderhoud en  handmatige reiniging van wegen in de bebouwd gebied zetten wij  zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in. Voor HGB wordt uitgegaan van een SR percentage groter dan 50%.

  Budget

  €14,8 miljoen

  Realisatie

  €14,5 miljoen

 • Bij het uitvoeren van groot onderhoud in de openbare ruimte, reconstructies van wegen en vervangingsinvesteringen bij rioleringen, houden wij  rekening met ecologische aspecten en klimaatadaptatie.

  Budget

  €5,4 miljoen (exploitatie);

  €0,70 miljoen (investering GRP);

  €0,66 miljoen (investering MJOP Brinkgreverweg);

  €0,15 miljoen (investering GRP klimaatadaptatie).

  Realisatie

  €4,6 miljoen (exploitatie);

  €0,70 miljoen (investering GRP);

  €0,05 miljoen (investering MJOP Brinkgreverweg);

  €0,15 miljoen (investering GRP klimaatadaptatie).

 • Wij voeren calamiteiten- en veiligheidsmaatregelen uit en houden een storingsdienst in stand.

  Budget

  €0,9 miljoen

  Realisatie

  €0,9 miljoen

 • Wij voeren diverse (wettelijke) beheertaken uit, waaronder:

  - Inspecties;

  - Storingsmeldingen;

  - Innen van parkeergelden en havengelden;

  - Gegevensbeheer (open data);

  - Exploitatiekosten (huur en energie);

  - Belastingen;

  - Toezicht.

  Budget

  €2,6 miljoen

  Realisatie

  €2,5 miljoen

 • In 2017 wordt gestart met pilots voor de vernieuwende aanpak overlast en ongewenst gedrag in de openbare ruimte.

  Hierbij zal samenwerking worden gezocht met andere partijen, waaronder Philips Lighting.

  Budget

  €80.000

  Realisatie

  €4.000

 • Bij het uitvoeren van groot onderhoud in de openbare ruimte, reconstructies van wegen en vervangingsinvesteringen bij rioleringen, houden wij  rekening met ecologische aspecten en klimaatadaptatie.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • In 2017 wordt de verdubbeling van de Hanzeweg uitgevoerd.

  Budget

  €2,8 miljoen

  Realisatie

  €0,1 miljoen betreft deel 2 het hier begrote bedrag hoort bij programma 5

 • Wij zorgen voor het omgevingsmanagement, zodat ProRail de uitvoering kan starten in 2017.

  Budget

  €0,6 miljoen

  Realisatie

  €0,5 miljoen

 • In 2017 gaat het hoofdcontract (Churchillplein) van de herinrichting Groene Wal in uitvoering.

  Budget

  €2,4 miljoen

  Realisatie

  €0,4 miljoen

 • Opstart uitvoering raadsbesluit rondom fietsparkeren Binnenstad.

  Budget

  €350.000

  Realisatie

  €280.000

 • In 2017 gaat het hoofdcontract (Churchillplein) van de herinrichting Groene Wal in uitvoering.

  Budget

  Zie verbeteren bereikbaarheid

  Realisatie

  Zie verbeteren bereikbaarheid

 • In 2017 starten wij met de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de Keizerstraat en pleinen in de binnenstad. Wij stemmen dit af met andere  ontwikkelingen in de binnenstad.

  Budget

  Zie groot onderhoud en vervangingen

  Realisatie

  Zie groot onderhoud en vervangingen

 • In 2017 ronden wij de onderhandelingen ten behoeve van de gunning van de renovatie van de Stadspoortgarage af.

  Toelichting

  De onderhandelingen hebben in 2017 plaats gevonden, maar worden in 2018 afgerond.

  Budget

  €1,3 miljoen

  Realisatie

  €0,2 miljoen

 • In 2017 wordt de uitbreiding van het parkeren op de Worp in de Melksterweide gerealiseerd.

  Toelichting

  Het bestemmingsplan ligt op dit moment bij de Raad van State. Naar verwachting volgt in 2018 een uitspraak en kan gestart worden met de uitvoering.

  Budget

  €0,5 miljoen

  Realisatie

  €0

 • In het MJOP-MIND 2017-2020 programmeren wij oplossingen voor knelpunten op hoofdwegen integraal.

  Budget

  Zie groot onderhoud en vervangingen

  Realisatie

  Zie groot onderhoud en vervangingen

 • In het MJOP-MIND 2017-2020 programmeren wij oplossingen voor knelpunten op hoofdwegen integraal.

  Budget

  Zie groot onderhoud en vervangingen

  Realisatie

  Zie groot onderhoud en vervangingen

Beleidsindicatoren

Nummer

Taakveld

Naam

Waarde Begroting

Waarde Jaarrekening

Eenheid

Bron

12

Verkeer en vervoer

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

7,00

7,00

%

VeiligheidNL

13

Verkeer en vervoer

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

10,00

11,00

%

VeiligheidNL

Financiën

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

35.124

49.056

40.814

-8.242

Baten

14.065

20.241

17.612

-2.629

Voor resultaatbestemming

-21.059

-28.815

-23.202

5.613

Stortingen in reserves

468

1.250

2.372

1.122

Puttingen uit reserves

288

2.098

1.442

-656

Na resultaatbestemming

-19.926

-20.121

-18.799

1.322

Toelichting

Algemeen

Er wordt per saldo een budget van totaal €1.011.000 overgeheveld naar 2018 (zie budgetoverhevelingen).

Straten, wegen en pleinen - Voordeel

Door lagere waterschapslasten (€80.000) hogere opbrengst voor leges kabels en leidingen (€80.000) en verkoop grond (€45.000) is het voordeel van €205.000,- te verklaren. Als gevolg van gewijzigde BBV richtlijnen voor materiële vaste activa met een maatschappelijk nut zijn de baten en lasten voor de projecten reconstructie Fietspaden IJsseldijk en Laan van Borgele verantwoord op investeringsniveau. De baten en lasten met betrekking tot deze projecten zijn wel op de exploitatie geraamd. De voor deze projecten geprogrammeerde MJOP gelden zijn daarom gestort in de reserve kapitaallasten.

Straatreiniging - Nadeel

Het nadeel van €116.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere lasten gladheidsbestrijding. Ondanks de zachte winters moest er toch vaak worden uitgerukt om te strooien

Openbare verlichting - Voordeel

Het voordeel van €84.000 is te verklaren door lagere energielasten en minder schades.

Parkeren - Neutraal

Er is €136.000 meer over de mobiliteitsreserve parkeren beschikt dan begroot. Dit komt door hogere lasten voor het project omzetting vergunning parkeren naar betaald parkeren en hogere lasten als gevolg van diefstal/vernieling van parkeerautomaten in de Brinkgarage en de Stadspoortgarage. In verband met vertraging van de projecten parkeren op de Worp en renovatie Brinkgarage is er een lagere putting uit de reserve parkeerbijdrage bouwaanvragen. Hiertegenover staan ook lagere lasten.

Havens en waterwegen - Voordeel

Lagere lasten voor energie en klein onderhoud verklaren het voordeel van €61.000 op dit product.

Uitvoering verkeer- en vervoerbeleid - Neutraal

Als gevolg van gewijzigde BBV richtlijnen voor materiële vaste activa met een maatschappelijk nut worden de uitgaven voor de projecten 30km zones Bathmen en de aanpak rotondes Bolkesteinlaan verantwoord op investeringsniveau. De baten en lasten met betrekking tot deze projecten zijn wel op de exploitatie geraamd. Het budget voor extra afschrijving wordt daarom gestort in de reserve kapitaallasten.

Groen, natuur en recreatie - Voordeel

Het voordeel van €64.000 als gevolg van nog hogere opbrengst snippergroen dan in de najaarsrapportage al is gemeld. Verder vallen de lasten voor technisch beheer iets lager uit.

Riolering en waterhuishouding - Neutraal

In verband met een voordelig resultaat is de verrekening met de reserve en voorziening riolering €546.000 voordeliger dan geraamd. Dit komt door lagere lasten voor energie en calamiteiten, en hogere opbrengst uit rioolheffing en een extra bijdrage van het waterschap voor aanleg watergangen Landsherenkwartier.

Begraafplaatsen - Neutraal

Er is een nadeel op de inkomsten voor begraafrechten van €28.000. Dit nadeel wordt in 2017 gecompenseerd door lagere lasten.

Verkeerstechniek - Voordeel

Als gevolg van gewijzigde BBV richtlijnen voor materiële vaste activa met een maatschappelijk nut worden de uitgaven en inkomsten voor het project Cleantech Regio – Intelligente Transport Systemen (C-ITS) verantwoord  op investeringsniveau. De baten en lasten met betrekking tot deze projecten zijn wel op de exploitatie geraamd. Het voordeel van €69.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere lasten voor energie en kleine verkeersmaatregelen.

Civieltechnische kunstwerken - Voordeel

Het voordeel van €73.000 wordt verklaard door vrijvallende kapitaalslasten. Dit wordt de komende jaren aangewend voor noodzakelijke vervangingen in de haven.

Buitensportaccommodaties - Nadeel

Het nadeel van €103.000 wordt veroorzaakt een hogere bijdrage voor onderhoudskosten voor eigen sportvelden en de atletiekbaan. Tevens zijn er extra kosten gemaakt in verband met juridische procedures met de voetbalverenigingen IJsselstreek en Turkse Kracht.

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Lasten

Baten

Verschil

Begeleiding project aanleg glasvezel

46

46

0

MJOP Projecten; Landsherenkwartier, Oranjekwartier, parallelweg Hanzeweg, Deltalaan (Geleenstraat)

264

0

-264

Project Hanzeweg nabij Kluwer

90

90

0

Project onderzoek Brinkgarage

275

275

0

Voorbereiding parkeren op de Worp

50

50

0

Project vervanging armaturen openbare verlichting 

261

0

-261

Project verplaatsen bushaltes

75

0

-75

Project groenaanleg centrumplan Borgele

45

0

-45

MJOP Project verjonging Laanboombeplanting

209

0

-209

MJOP budget speelplaatsen

32

0

-32

Projecten; Jan Luykenlaan en onderhoud beschoeiingen 2017

94

94

0

MJOP Projecten; Steiger loopbrug pontje; conservering sluisbruggen

125

0

-125

Totaal

1.566

555

-1.011

Producten

(bedragen x €1.000)

Product

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Straten, wegen en pleinen

-6.480

-6.002

478

Straatreiniging

-2.858

-2.975

-117

Openbare verlichting

-1.127

-781

345

Betaald parkeren

1.030

1.030

Haven en waterwegen

20

81

61

Uitvoering verkeer-en vervoerbeleid

-1.288

-1.217

71

Groen, natuur en recreatie

-5.698

-5.380

318

Openbare speelgelegenheden

-761

-747

14

Riolering en waterhuishouding

986

986

Begraafplaatsen

-128

-126

2

Verkeerstechniek

-922

-867

55

Civieltechnische kunstwerken

-1.101

-902

198

Buitensportaccomodaties

-1.793

-1.896

-103

Saldo

-20.121

-18.799

1.322

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven t.l.v. voorzieningen

105

101

-4

Inkomsten t.g.v. voorzieningen

8

99

92

Saldo

-98

-2

96

Toelichting
De inkomsten zijn hoger dan begroot doordat het voorschot op de provinciale bijdrage van €67.000 ten gunste van het Legaat Waanders niet is begroot Op het product riolering was er een positief resultaat op groot onderhoud en de kapitaallasten (€32.000) dat is gestort in de voorziening riolering.

Investeringen

(bedragen x €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven t.l.v. investeringen

1.313

12.512

7.483

-5.029

Inkomsten t.g.v. investeringen

4.666

2.150

-2.516

Saldo

-1.313

-7.846

-5.333

2.513

Toelichting
De afwijkingen hebben betrekking op de volgende investeringen: Reconstructie Brinkgreverweg, Osterwechelsweg, Hanzeweg, Ceintuurbaan en de fietspaden IJsseldijk en laan van Borgele, Renovatie Stadspoort garage, Rijwielstalling op de Keizer, Stationsomgeving, Fietsparkeren Binnenstad, Tunnel Oostriklaan, project 30km zones Bathmen, Rotondes Bolkesteinlaan, Investeringen uit Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en de loopbrug voor Go Ahead Eagles. De restant investeringen worden overgeheveld naar 2018.

Verbonden Partijen

Coöperatie ParkeerService ua
NV Centrumgarage Deventer
Het Groenbedrijf BV