Meedoen

Begroot
€ 75.929
Rekening
€ 73.649
Verschil
€ 2.281
Begroot
€ -6.449
Rekening
€ -6.432
Verschil
€ -17

Omschrijving

Ambitie Sociaal Domein: In de Deventer samenleving doet iedereen mee. Zoveel mogelijk op eigen kracht, waar nodig met ondersteuning van het sociaal netwerk. Mensen die het niet op eigen kracht redden, kunnen blijven rekenen op onze ondersteuning bij het opgroeien, het vinden van een goede onderwijsplek, het krijgen van zorg en het meedoen in de samenleving, waar mogelijk met werk. Deventer wil een gemeente zijn met een stevige sociale structuur, die het mogelijk maakt dat iedereen zo goed mogelijk aan de samenleving kan meedoen. Als gemeente vervullen we hierin een faciliterende rol. De uitgangspunten daarbij zijn: de eigen kracht en de ondersteuningsvraag van mensen staan centraal, preventie, wijk-, buurt- en kerngerichtheid en integraliteit.

Onze doelstellingen:

 1. Maximale participatie van Deventer burgers: mensen werken, versterken zichzelf, doen iets voor een ander, of voor de stad. Iedereen doet ertoe!
 2. Het bieden van een vangnet voor burgers die (tijdelijk) niet kunnen meedoen in de Deventer samenleving.
2017 in vogelvlucht

De transformatie in het sociaal domein is een proces van vele jaren. In 2017 is hier zowel vanuit het sociaal team als vanuit diverse initiatieven in de stad verder vorm en inhoud aan gegeven. Op dit moment zit het initiatief met name op het opzetten van algemene voorzieningen. Buurtinitiatieven en bewonersactiviteiten waarbij het idee is dat bewoners in hun wijk naar diverse activiteiten kunnen waardoor de behoefte aan individuele ondersteuning afneemt of zelfs niet nodig is. Zo zijn initiatieven als bv. De Fontein, Villa Voorstad en Wijk 16 in 2017 opgestart of doorgegaan met hun goede werk. Als gemeente ondersteunen en faciliteren we deze initiatieven.

Voor de maatschappelijke opvang, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en beschermd wonen is de regionale samenwerking met de gemeenten Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen verder vormgegeven. In 2017 zijn een regiovisie en regionaal actieplan uitgewerkt en door alle gemeenten vastgesteld. Ambitie is om het voor kwetsbare inwoners mogelijk te maken om zo zelfstandig mogelijk te wonen en participeren in de samenleving. Vanaf 2018 wordt gestart met de uitvoering. Iedere gemeente focust op vroegsignalering en preventie. Daarnaast is het doel om samen met zorgaanbieders de zorg en ondersteuning zo veel mogelijk aan of dichtbij huis te bieden.

Er is een beleidsplan 2017 – 2020 Vrijwilligerswerk, informele zorg en mantelzorgondersteuning vastgesteld. Met als titel ‘Voor elkaar in Deventer’ Daarbij zijn drie ambities geformuleerd: Wat goed gaat continueren en (beter) verbinden, Ondersteuning op maat voor vrijwilligers en mantelzorgers, Het versterken van de verbinding tussen de formele en de informele zorg. Per ambitie is een aanpak geformuleerd. Deze is vertaald in afspraken over prestaties.

Om tot een goede besteding van het extra Rijksbudget ‘kansen voor kinderen’ te komen, zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd. Uiteindelijk zijn keuzes gemaakt over hoe en wat we in Deventer (gaan) doen om kinderen in armoede te bereiken en te zorgen dat zij de juiste mogelijkheden krijgen om mee te doen.

In 2017 is een start gemaakt met het uitwerking van de inscourcing bewindvoering. Dit om de uitgaven uit de bijzondere bijstand te beperken zonder dat dit ten koste gaat van de bewoners die ondersteuning (in dit geval beschermingsbewind) nodig hebben. Door diverse reden is de start niet soepel verlopen en vindt nu aanscherping plaats waardoor het proces beter aansluit bij de wensen van de raad en de uitspraak van het ACM.

Het oprichten van een nieuwe entiteit sociale teams is met een jaar uitgesteld. De vijf organisaties hebben gezamenlijk eind 2017 een document opgesteld met daarin de uitgangspunten voor de businesscase 2019 en de randvoorwaarden voor de tijdelijke werkorganisatie zoals deze op 1 januari 2018 van start is gegaan.

De voorbereidingen voor een nieuwe inkoop / raamwerkovereenkomst met betrekking tot de WMO zijn gestart. Met zorgaanbieders, de sociale teams, de adviesraad en de raad zijn eerste gesprekken gevoerd. In 2018 wordt een definitief besluit genomen door de raad en start de aanbesteding.


 • Volledig gerealiseerd
 • Minimaal 75% gerealiseerd
 • Minder dan 75% gerealiseerd
 • Niet gerealiseerd
 • Niet bekend

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Het organiseren van zichtbare lokale toegang door middel van sociale teams.

  Alle Deventenaren die een ondersteuningsvraag hebben, weten de weg naar de toegang te vinden (Sociaal team, gezinscoaches, Deventer Werktalent).

  Toelichting

  Veel mensen weten de weg naar de sociale teams te vinden, maar of dit alle Deventenaren met een ondersteuningsvraag betreft is moeilijk meetbaar.

 • Het samenwerkingsverband sociale teams voert (waar nodig individuele) gesprekken, verwerkt dit in een ondersteuningsplan, incl invoering in TOP (naar verwachting 6.000 hulpvragen, waarvan ongeveer 4.800 tot een gesprek leiden).

  Budget

  €4.781.000

  Realisatie

  €4.873.000

 • De sociale teams worden in 2018 ondergebracht in een nieuwe juridische entiteit

  Toelichting

  In 2018 wordt gestart met een tijdelijke werkorganisatie sociale teams. In materiele zin functioneert het daarmee als een nieuwe entiteit. Op 1 januari 2019 start formeel de nieuwe juridische entiteit.

  Budget

  Zie voorgaande prestatie

  Realisatie

  Zie voorgaande prestatie

 • In 9 wijken en dorpen aanwezig zijn in de buurt, eropaf gaan, ondersteunen en een vinger aan de pols houden bij de participatie en zelfredzaamheid. Hierbij werken de werkers nauw samen met andere partners zoals WijDeventer.

  Budget

  Zie voorgaande prestatie

  Realisatie

  Zie voorgaande prestatie

 • 2,5% minder gebruik van individuele voorzieningen. Dit realiseren we door meer sturing op inzet eigen kracht, preventie, algemene voorzieningen en efficiënte uitvoering maatwerk.

  Toelichting

  We zien, ondanks de extra inzet op eigen kracht, preventie en algemene voorzieningen geen afname van het gebruik van individuele voorzieningen.

 • Eigen Kracht kan met het huidige TOP-regisatratiesysteem niet gemeten worden. Dat kan alleen op casusniveau. Er zijn afspraken gemaakt dat met de implementatie van het nieuwe registratiesysteem in 2018 Eigen Kracht kan worden gemeten.

  Budget

  Niet van toepassing

  Realisatie

  Niet van toepassing

 • Initiatieven van burgers zijn van belang om de leefbaarheid te verbeteren en de sociale verbanden en onderlinge hulp te versterken. Onderdeel van de opdracht aan de sociale teams is om samen met WijDeventer het actief inzetten op een omgeving/buurt waarin alle bewoners worden uitgedaagd hun kwaliteiten te benutten en in te zetten. Om een inhaalslag te maken wordt in 2017 extra opbouwwerk ingezet.

  Budget

  €200.000

  Realisatie

  €200.000

 • Realiseren van de transformatie middels extra personele inzet (tijdelijk) om preventie, de inzet van eigen kracht, algemene voorzieningen en efficiënte uitvoering van maatwerk een impuls te geven binnen het sociale domein

  Toelichting

  Het transformatiebudget is in 2017 vooral ingezet voor algemene voorzieningen. Extra personele inzet voor een pilot van de sociale teams wordt in 2018 uitgevoerd. Hiervoor is budget overgeheveld.

  Budget

  €622.000

  Realisatie

  €532.000

 • Totale inzet (transformatie) op eigen kracht, preventie, algemene voorziening en efficiënte uitvoering moet vanaf 2019 leiden tot besparing van €550.000 en vanaf 2020 €1.050.000

  Toelichting

  Inzet op transformatie (vooral via algemene voorzieningen) heeft nog niet zichtbaar tot een financiële besparing geleid.

  Budget

  Niet van toepassing

  Realisatie

  Niet van toepassing

 • 50% van het totaal aantal inwoners sport. Op basis van monitor voldoet 56% van de Deventenaren ouder dan 18 jaar aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.

 • • Verder aanscherpen prestatieafspraken ‘Meedoen Sportbeleid’ en ‘accommodaties en voorzieningen’ met Sportbedrijf Deventer;

  • Het aantal vitale sportverenigingen neemt de komende vier jaar toe;

  • Alle inwoners van de gemeente Deventer kunnen gebruik  maken van sport- en beweegfaciliteiten en sport- en beweegaanbod (inzet breedtesport en in stand houden basisinfrastructuur).

  Budget

  €5.595.000

  Realisatie

  €5.480.000

 • Het percentage inwoners dat zich actief inzet voor de buurt blijft stabiel op 27%.

 • • Voor het behalen van dit percentage (27%) wordt via verschillende wegen inzet gepleegd. Enerzijds inzet op versterken eigen kracht zoals als prestatie benoemd onder preventie, anderzijds door de reguliere inzet van het sociaal team en WijDeventer, met als  aanvullende prestatie:

  •  Initiatieven van burgers zijn van belang om de leefbaarheid te verbeteren en de sociale verbanden en onderlinge hulp te versterken. Onderdeel van de opdracht aan de sociale teams is om samen met WijDeventer het actief inzetten op een omgeving/buurt waarin alle bewoners worden uitgedaagd hun kwaliteiten te benutten en in te zetten. Om een inhaalslag te maken wordt in 2017 extra opbouwwerk ingezet.

  Budget

  €933.000 (budget Wij Deventer)

  Realisatie

  €955.000

 • Het percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet blijft stabiel op 41%.

  Toelichting

  Volgens het bewonersonderzoek 2017 is het percentage gedaald naar 38% (in 2015 was dit 39%)

 • • In 2018 vindt de concrete vormgeving plaats van het realiseren van een onafhankelijk steunpunt mantelzorg en (zorg)vrijwilligers;

  • Organiseren van respijtzorg.

  Budget

  €329.000

  Realisatie

  €329.000

 • • Toename van het aantal mantelzorgers dat gebruik maakt van de mantelzorgpas; van 1200 (mei 2016) naar minimaal 2200 in 2017.

  Budget

  Onderdeel van het totale vrijwilligers en mantelzorgbudget

  Realisatie

  Onderdeel van het totale vrijwilligers en mantelzorgbudget

 • Statushouders integreren in de Deventer samenleving.

 • • Naar verwachting 325 statushouders worden ondersteund (vanuit werk, onderwijs, meedoen) in hun traject tot inburgering en integratie in de Deventer samenleving. Het gaat hierbij om nieuwe statushouders in 2017,  maar ook om statushouders die in 2016 al in Deventer kwamen (250).

  Budget

  €542.000

  Realisatie

  €517.000

 • Voor minimaal 75% van de huishoudens die een beroep doen op schuldhulpverlening worden de schulden structureel opgelost of wordt een situatie gecreëerd waarin de schulden beheersbaar zijn.

 • Meedoen mogelijk maken door het oplossen of beheersbaar maken van problematische schulden door:

  • In behandeling nemen en afwikkelen van 900 aanvragen voor een minnelijke schuldregeling

  Toelichting

  In 2017 zijn 744 aanvragen ingediend, en zijn er 695 afgehandeld.

  Budget

  €1.878.000

  Realisatie

  €1.922.000

 • Meedoen mogelijk maken door het oplossen of beheersbaar maken van problematische schulden door:

  • Uitvoeren van 70 trajecten voor een wettelijke schuldregeling;

  • Uitvoeren van budgetbeheer voor 900 huishoudens;

  • Op 31 december 2017 uitvoeren van beschermingsbewind voor 350 huishoudens.

  Sociale kredietverstrekking: meedoen mogelijk maken door het verstrekken van een bedrag van €900.000 aan verantwoorde sociale leningen

  Preventie: bereiken van ten minste 300 huishoudens in het kader van het voorkomen of  vroegtijdig signaleren van (nieuwe)  problematische schulden

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Participatie mogelijk maken voor 5100 huishoudens met een inkomen tot 110%.

 • Bereiken en ondersteunen van ongeveer 2.200 mensen die tot de doelgroep minima behoren (m.n. door inzet Recht Op en collectieve zorgverzekering)

  Budget

  €3.844.000

  Realisatie

  €4.016.000

 • Participatie mogelijk maken voor kinderen in een uitkeringsgezin.

 • Bereiken en ondersteunen van ongeveer 1.600 kinderen (met name door inzet Stichting Leergeld).

  Toelichting

  De lagere realisatie voor Kansen voor Kinderen van € 347.000 in 2017 is overgeheveld naar 2018

  Budget

  €1.075.000

  Realisatie

  €729.000

 • Alle dak- en thuislozen uit de regio Midden-IJssel (waaronder zwerfjongeren) die worden opgevangen volgen een traject dat gericht is op wonen, zorg, werk en inkomen.

 • In 2017 start de uitvoering van het Regionaal Kompas 2.0 voor de regio Midden-IJssel. Het Regionaal Kompas 2.0 bestaat uit een nieuwe regionale meerjarenvisie en concreet uitvoeringsplan. De regio bestaat uit de gemeenten Olst-Wijhe, Raalte, Lochem, Zutphen en Deventer (centrumgemeente). De nieuwe visie wordt naar verwachting in het najaar van 2016 of het voorjaar van 2017 bestuurlijk vastgesteld.

  Het bieden van bed, bad, brood (opvang) aan dak- en thuislozen in- en voor de regio Midden-IJssel middels de nacht- en crisisopvang. Het gaat om ten minste 150 unieke personen per jaar. Iedereen die wordt opgevangen krijgt een begeleidingstraject.

  Budget

  €3.488.000

  Realisatie

  €3.428.000

 • Organiseren van een passende aanvullende ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben.

 • • Gemiddeld 3500 cliënten met een maatwerkarrangement WMO (totaal aantal maatwerkarrangementen 5100 waarvan 1600 jeugd);

  • Maximaal 20% van de huishoudens heeft  2 of meer maatwerkarrangementen;

  Toelichting

  Het totaal aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO is per 1 september 2017 gestegen naar 3610  (totaal aantal maatwerkarrangementen 5225 waarvan 1615 jeugd). Dit verklaart mede de overschrijding van de budgetten.

  Tussen de 22% en 23% van de huishouden heeft 2 of meer maatwerkarrangementen.

  Budget

  €17.500.000

  Realisatie

  €17.615.000

 • Gemiddeld worden 8000 hulpmiddelen verstrekt.

  Toelichting

  Het aantal verstrekte hulpmiddelen is gedaald tot 7623 per 1 september 2017 zoals blijkt uit de monitor sociaal domein. Ondanks de daling van het aantal zien we een stijging van de kosten hetgeen wordt veroorzaakt door een aantal grotere woningaanpassingen in 2017.

  Budget

  €1.989.000

  Realisatie

  €2.055.000

 • Gemiddeld jaarlijks 400 verstrekte maatwerkarrangementen WMO Beschermd Wonen voor de regio Midden IJssel, inclusief pgb’s.

  Budget

  €17.932.000

  Realisatie

  €16.011.000

 • De gemiddelde eigen bijdrage bedraagt €31 per maand (verwachte waarde monitor sociaal domein).

  Budget

  Niet van toepassing

  Realisatie

  Niet van toepassing

 • De cliënten ervaren de WMO met het waarderingscijfer 7,3.

  Budget

  Niet van toepassing

  Realisatie

  Niet van toepassing

 • Het organiseren van zichtbare lokale toegang door middel van sociale teams.

  Alle Deventenaren die een ondersteuningsvraag hebben, weten de weg naar de toegang te vinden (Sociaal team, gezinscoaches, Deventer Werktalent).

  Toelichting

  Veel mensen weten de weg naar de sociale teams te vinden, maar of dit alle Deventenaren met een ondersteuningsvraag betreft is moeilijk meetbaar.

 • 2,5% minder gebruik van individuele voorzieningen. Dit realiseren we door meer sturing op inzet eigen kracht, preventie, algemene voorzieningen en efficiënte uitvoering maatwerk.

  Toelichting

  We zien, ondanks de extra inzet op eigen kracht, preventie en algemene voorzieningen geen afname van het gebruik van individuele voorzieningen.

 • 50% van het totaal aantal inwoners sport. Op basis van monitor voldoet 56% van de Deventenaren ouder dan 18 jaar aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.

 • Het percentage inwoners dat zich actief inzet voor de buurt blijft stabiel op 27%.

 • Het percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet blijft stabiel op 41%.

  Toelichting

  Volgens het bewonersonderzoek 2017 is het percentage gedaald naar 38% (in 2015 was dit 39%)

 • Statushouders integreren in de Deventer samenleving.

 • Voor minimaal 75% van de huishoudens die een beroep doen op schuldhulpverlening worden de schulden structureel opgelost of wordt een situatie gecreëerd waarin de schulden beheersbaar zijn.

 • Participatie mogelijk maken voor 5100 huishoudens met een inkomen tot 110%.

 • Participatie mogelijk maken voor kinderen in een uitkeringsgezin.

 • Alle dak- en thuislozen uit de regio Midden-IJssel (waaronder zwerfjongeren) die worden opgevangen volgen een traject dat gericht is op wonen, zorg, werk en inkomen.

 • Organiseren van een passende aanvullende ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben.

 • Het samenwerkingsverband sociale teams voert (waar nodig individuele) gesprekken, verwerkt dit in een ondersteuningsplan, incl invoering in TOP (naar verwachting 6.000 hulpvragen, waarvan ongeveer 4.800 tot een gesprek leiden).

  Budget

  €4.781.000

  Realisatie

  €4.873.000

 • De sociale teams worden in 2018 ondergebracht in een nieuwe juridische entiteit

  Toelichting

  In 2018 wordt gestart met een tijdelijke werkorganisatie sociale teams. In materiele zin functioneert het daarmee als een nieuwe entiteit. Op 1 januari 2019 start formeel de nieuwe juridische entiteit.

  Budget

  Zie voorgaande prestatie

  Realisatie

  Zie voorgaande prestatie

 • In 9 wijken en dorpen aanwezig zijn in de buurt, eropaf gaan, ondersteunen en een vinger aan de pols houden bij de participatie en zelfredzaamheid. Hierbij werken de werkers nauw samen met andere partners zoals WijDeventer.

  Budget

  Zie voorgaande prestatie

  Realisatie

  Zie voorgaande prestatie

 • Eigen Kracht kan met het huidige TOP-regisatratiesysteem niet gemeten worden. Dat kan alleen op casusniveau. Er zijn afspraken gemaakt dat met de implementatie van het nieuwe registratiesysteem in 2018 Eigen Kracht kan worden gemeten.

  Budget

  Niet van toepassing

  Realisatie

  Niet van toepassing

 • Initiatieven van burgers zijn van belang om de leefbaarheid te verbeteren en de sociale verbanden en onderlinge hulp te versterken. Onderdeel van de opdracht aan de sociale teams is om samen met WijDeventer het actief inzetten op een omgeving/buurt waarin alle bewoners worden uitgedaagd hun kwaliteiten te benutten en in te zetten. Om een inhaalslag te maken wordt in 2017 extra opbouwwerk ingezet.

  Budget

  €200.000

  Realisatie

  €200.000

 • Realiseren van de transformatie middels extra personele inzet (tijdelijk) om preventie, de inzet van eigen kracht, algemene voorzieningen en efficiënte uitvoering van maatwerk een impuls te geven binnen het sociale domein

  Toelichting

  Het transformatiebudget is in 2017 vooral ingezet voor algemene voorzieningen. Extra personele inzet voor een pilot van de sociale teams wordt in 2018 uitgevoerd. Hiervoor is budget overgeheveld.

  Budget

  €622.000

  Realisatie

  €532.000

 • Totale inzet (transformatie) op eigen kracht, preventie, algemene voorziening en efficiënte uitvoering moet vanaf 2019 leiden tot besparing van €550.000 en vanaf 2020 €1.050.000

  Toelichting

  Inzet op transformatie (vooral via algemene voorzieningen) heeft nog niet zichtbaar tot een financiële besparing geleid.

  Budget

  Niet van toepassing

  Realisatie

  Niet van toepassing

 • • Verder aanscherpen prestatieafspraken ‘Meedoen Sportbeleid’ en ‘accommodaties en voorzieningen’ met Sportbedrijf Deventer;

  • Het aantal vitale sportverenigingen neemt de komende vier jaar toe;

  • Alle inwoners van de gemeente Deventer kunnen gebruik  maken van sport- en beweegfaciliteiten en sport- en beweegaanbod (inzet breedtesport en in stand houden basisinfrastructuur).

  Budget

  €5.595.000

  Realisatie

  €5.480.000

 • • Voor het behalen van dit percentage (27%) wordt via verschillende wegen inzet gepleegd. Enerzijds inzet op versterken eigen kracht zoals als prestatie benoemd onder preventie, anderzijds door de reguliere inzet van het sociaal team en WijDeventer, met als  aanvullende prestatie:

  •  Initiatieven van burgers zijn van belang om de leefbaarheid te verbeteren en de sociale verbanden en onderlinge hulp te versterken. Onderdeel van de opdracht aan de sociale teams is om samen met WijDeventer het actief inzetten op een omgeving/buurt waarin alle bewoners worden uitgedaagd hun kwaliteiten te benutten en in te zetten. Om een inhaalslag te maken wordt in 2017 extra opbouwwerk ingezet.

  Budget

  €933.000 (budget Wij Deventer)

  Realisatie

  €955.000

 • • In 2018 vindt de concrete vormgeving plaats van het realiseren van een onafhankelijk steunpunt mantelzorg en (zorg)vrijwilligers;

  • Organiseren van respijtzorg.

  Budget

  €329.000

  Realisatie

  €329.000

 • • Toename van het aantal mantelzorgers dat gebruik maakt van de mantelzorgpas; van 1200 (mei 2016) naar minimaal 2200 in 2017.

  Budget

  Onderdeel van het totale vrijwilligers en mantelzorgbudget

  Realisatie

  Onderdeel van het totale vrijwilligers en mantelzorgbudget

 • • Naar verwachting 325 statushouders worden ondersteund (vanuit werk, onderwijs, meedoen) in hun traject tot inburgering en integratie in de Deventer samenleving. Het gaat hierbij om nieuwe statushouders in 2017,  maar ook om statushouders die in 2016 al in Deventer kwamen (250).

  Budget

  €542.000

  Realisatie

  €517.000

 • Meedoen mogelijk maken door het oplossen of beheersbaar maken van problematische schulden door:

  • In behandeling nemen en afwikkelen van 900 aanvragen voor een minnelijke schuldregeling

  Toelichting

  In 2017 zijn 744 aanvragen ingediend, en zijn er 695 afgehandeld.

  Budget

  €1.878.000

  Realisatie

  €1.922.000

 • Meedoen mogelijk maken door het oplossen of beheersbaar maken van problematische schulden door:

  • Uitvoeren van 70 trajecten voor een wettelijke schuldregeling;

  • Uitvoeren van budgetbeheer voor 900 huishoudens;

  • Op 31 december 2017 uitvoeren van beschermingsbewind voor 350 huishoudens.

  Sociale kredietverstrekking: meedoen mogelijk maken door het verstrekken van een bedrag van €900.000 aan verantwoorde sociale leningen

  Preventie: bereiken van ten minste 300 huishoudens in het kader van het voorkomen of  vroegtijdig signaleren van (nieuwe)  problematische schulden

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Bereiken en ondersteunen van ongeveer 2.200 mensen die tot de doelgroep minima behoren (m.n. door inzet Recht Op en collectieve zorgverzekering)

  Budget

  €3.844.000

  Realisatie

  €4.016.000

 • Bereiken en ondersteunen van ongeveer 1.600 kinderen (met name door inzet Stichting Leergeld).

  Toelichting

  De lagere realisatie voor Kansen voor Kinderen van € 347.000 in 2017 is overgeheveld naar 2018

  Budget

  €1.075.000

  Realisatie

  €729.000

 • In 2017 start de uitvoering van het Regionaal Kompas 2.0 voor de regio Midden-IJssel. Het Regionaal Kompas 2.0 bestaat uit een nieuwe regionale meerjarenvisie en concreet uitvoeringsplan. De regio bestaat uit de gemeenten Olst-Wijhe, Raalte, Lochem, Zutphen en Deventer (centrumgemeente). De nieuwe visie wordt naar verwachting in het najaar van 2016 of het voorjaar van 2017 bestuurlijk vastgesteld.

  Het bieden van bed, bad, brood (opvang) aan dak- en thuislozen in- en voor de regio Midden-IJssel middels de nacht- en crisisopvang. Het gaat om ten minste 150 unieke personen per jaar. Iedereen die wordt opgevangen krijgt een begeleidingstraject.

  Budget

  €3.488.000

  Realisatie

  €3.428.000

 • • Gemiddeld 3500 cliënten met een maatwerkarrangement WMO (totaal aantal maatwerkarrangementen 5100 waarvan 1600 jeugd);

  • Maximaal 20% van de huishoudens heeft  2 of meer maatwerkarrangementen;

  Toelichting

  Het totaal aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO is per 1 september 2017 gestegen naar 3610  (totaal aantal maatwerkarrangementen 5225 waarvan 1615 jeugd). Dit verklaart mede de overschrijding van de budgetten.

  Tussen de 22% en 23% van de huishouden heeft 2 of meer maatwerkarrangementen.

  Budget

  €17.500.000

  Realisatie

  €17.615.000

 • Gemiddeld worden 8000 hulpmiddelen verstrekt.

  Toelichting

  Het aantal verstrekte hulpmiddelen is gedaald tot 7623 per 1 september 2017 zoals blijkt uit de monitor sociaal domein. Ondanks de daling van het aantal zien we een stijging van de kosten hetgeen wordt veroorzaakt door een aantal grotere woningaanpassingen in 2017.

  Budget

  €1.989.000

  Realisatie

  €2.055.000

 • Gemiddeld jaarlijks 400 verstrekte maatwerkarrangementen WMO Beschermd Wonen voor de regio Midden IJssel, inclusief pgb’s.

  Budget

  €17.932.000

  Realisatie

  €16.011.000

 • De gemiddelde eigen bijdrage bedraagt €31 per maand (verwachte waarde monitor sociaal domein).

  Budget

  Niet van toepassing

  Realisatie

  Niet van toepassing

 • De cliënten ervaren de WMO met het waarderingscijfer 7,3.

  Budget

  Niet van toepassing

  Realisatie

  Niet van toepassing

Beleidsindicatoren

Nummer

Taakveld

Naam

Waarde Begroting

Waarde Jaarrekening

Eenheid

Bron

20

Sport, cultuur en recreatie

Niet sporters

50,60

45,50

%

RIVM

32

Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

705,00

670,00

Aantal per 10.000 inwoners

GMSD

Financiën

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

70.504

75.929

73.649

-2.281

Baten

5.653

6.449

6.432

-17

Voor resultaatbestemming

-64.851

-69.481

-67.217

2.264

Stortingen in reserves

86

642

2.878

2.236

Puttingen uit reserves

144

2.094

1.989

-106

Na resultaatbestemming

-64.792

-66.856

-66.937

-81

Toelichting
Het resultaat voor budgetoverheveling is €67.000 nadelig. Daarbij moet nog rekening gehouden worden met de volgende budgetoverhevelingen:

 • Kansen voor Kinderen €347.000: het project is bedoeld om kinderen in een minimasituatie in natura extra te ondersteunen. Het college heeft aan de Raad toegezegd om de middelen in 2018 in te zetten voor nieuwe initiatieven.
 • Pilot sociale teams €60.000: het sociaal team start met een pilot in Keizerslanden, waarbij het sociaal team zelf meer ondersteuning gaat bieden. Verwachting is dat dit bij een deel van de ondersteuningsvragen efficiënter en goedkoper werkt.  Doel was om hiermee te starten in 2017. Dit bleek voor het team Keizerslanden in 2017 nog niet haalbaar. Het project start nu begin 2018.
 • Bed, bad, brood €84.000: het nog resterende budget uit de eenmalige Rijksmiddelen is nodig om o.a. verhoogde kosten noodfonds (leefgeld) te dekken en om een voorstel te doen richting college tot tijdelijke verlenging. Op rijksniveau is er nog geen duidelijkheid over de toekomst van de Bed, Bad en Broodvoorzieningen.
 • Implementatie applicatie sociaal domein €281.000: op grond van de Europese richtlijnen was de gemeente verplicht om de applicatie sociaal domein aan te besteden. De gunning is in 2017 afgerond. Echter de geplande ingebruikname is uitgesteld naar 1 mei 2018, om de benodigde voorbereidende werkzaamheden te kunnen realiseren.

Na budgetoverheveling resteert een nadelig resultaat van €915.000. Dit is met name als volgt te verklaren:

WMO begeleiding

De kosten voor WMO begeleiding zijn ten opzichte van de Najaarsrapportage €240.000 hoger uitgevallen door een verdere stijging van het aantal cliënten in de tweede helft van 2017.

Beschermd Wonen

De werkelijke lasten voor beschermd wonen zijn in 2017 €1.882.000 lager dan begroot. Dit voordeel betreft hoofdzakelijk de lasten ZIN en is ontstaan doordat, in afwachting van de vaststelling van de regiovisie en het regionaal actieplan 2017 – 2022 door de vijf regiogemeenten, voorzichtigheidshalve niet het volledig budget is vertaald naar subsidie afspraken met zorgaanbieders ZIN. Daarnaast is bij de mei- en septembercirculaire de integratie uitkering beschermd wonen verhoogd met in totaal €565.000. De werkelijke kosten voor de zorg die door de aanbieders ZIN aan cliënten hebben geleverd zijn €688.000 lager dan het subsidieplafond. Per saldo is het voordelig resultaat op de lasten ZIN €1.628.000.
De werkelijke lasten PGB's beschermd wonen zijn €375.000 lager dan begroot, voornamelijk doordat de PGB budgetten niet volledig worden uitgenut door cliënten.
Het voordelig resultaat beschermd wonen wordt volledig gestort in de regionale reserve beschermd wonen zodat de middelen beschikbaar blijven voor de regionale taken beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Per saldo is het resultaat beschermd wonen hiermee neutraal.

Sociale teams

De kosten van de sociale teams zijn €90.000 hoger uitgevallen door extra inhuur voor ziektevervanging en extra kosten voor een formatiemeting ter voorbereiding op de nieuwe entiteit sociale teams.

Uitkering verhoogde asielinstroom

De in de decembercirculaire 2017 toegekende bedragen van €193.000 voor de verhoogde asielinstroom zijn overeenkomstig het doel gestort in de reserve nieuwkomers. Doordat de decembercirculaire aan het eind van jaar verschijnt, kan dit niet meer in de begroting worden gewijzigd. Hierdoor ontstaat een nadeel op programma Meedoen en een voordeel op het programma Algemene Dekkingsmiddelen, per saldo budgettair neutraal voor de gemeente.

Minimabeleid

 • De kosten voor de eenmalig voortgezette  tegemoetkoming Zorgkosten 2016 (uitbetaald in 2017) zijn €40.000 hoger uitgevallen doordat meer inwoners recht hadden op een tegemoetkoming  dan vooraf ingeschat.
 • Binnen Minimabeleid (bijzondere bijstand) is er een nadeel van €120.000 met betrekking tot de kosten voor beschermingsbewind. Dit is enerzijds ontstaan doordat het aantal mensen dat een beroep doet op de bijzondere bijstand voor de kosten van beschermingsbewind blijft toenemen. Anderzijds is de beoogde besparing door de insourcing van beschermingsbewind in 2017 niet volledig gerealiseerd. In 2017 is de overname van bestaande cliënten, in afwachting van de uitkomst van het onderzoek door de ACM en de aanpassing van de beleidsregels, nog niet actief in gang gezet.

Uitvoeringskosten Jeugd

 • De kosten voor de BVO vallen € 70.000 hoger uit dan begroot. De hogere kosten houden verband met de inzet van de kwartiermaker en de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe inkoopmodel.

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Lasten

Baten

Verschil

Project huishoudelijke hulp

103

103

0

Wie zorgt er later voor jou

104

97

-7

Regionaal transitie HLZ

18

18

0

Implementatiebudget C2go

281

0

-281

RFC -fraudegelden

56

0

-56

Pilot sociale teams

60

0

-60

Eenmalige meedoenactiviteiten (inkomsten college)

12

0

-12

Bed, Bad en Brood

84

0

-84

Sociaal Vitaal in Kleine Kernen

143

143

0

Schoolbuurtplein

8

6

-2

Zorg, Sport en Bewegen

13

12

-1

Kansen voor alle kinderen

348

0

-348

Totaal

1.230

379

-851

Producten

(bedragen x €1.000)

Product

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Alg. Maatschappelijk Werk

-27

-27

Maatsch.opvang en verslavingszorg

-4.595

-4.555

40

Volksgezondheid

-3.404

-3.412

-8

WMO individuele verstrekkingen(WVG)

-8.029

-8.058

-29

WMO overige

-627

-641

-14

WMO decentralisatie 2015

-35.357

-35.367

-10

Inburgering en educatie

-19

-19

Buurtwerk

-1.083

-1.105

-22

Wijkaanpak

-1.002

-1.024

-22

Ouderenbeleid

-173

-178

-5

Minderhedenbeleid

-1.038

-1.161

-123

Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid

-762

-771

-9

Wet inburgering uitvoering

-20

-20

Sportbeleid

-4.537

-4.575

-38

Armoedebeleid participatie

-4.919

-4.744

174

Financiele regeling schuldhulpverlening

-1.266

-1.280

-14

Saldo

-66.856

-66.937

-81

Investeringen

(bedragen x €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven t.l.v. investeringen

1.172

1.169

-4

Inkomsten t.g.v. investeringen

Saldo

-1.172

-1.169

4

Verbonden Partijen

GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland
NV Sportbedrijf Deventer
GR Vervoerscentrale Stedendriehoek