Algemene dekkingsmiddelen

Begroot
€ 907
Rekening
€ 1.030
Verschil
€ -123
Begroot
€ -214.692
Rekening
€ -215.036
Verschil
€ 344

Omschrijving

De algemene dekkingsmiddelen zijn die inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen tegen over staat. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven in de diverse programma’s. Daarnaast betreft het ook de raming onvoorzien en uitgaaf- en inkomstenstelposten die nog niet aan de diverse programma’s zijn toegerekend.

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

  • De algemene uitkering uit het Gemeentefonds;
  • De opbrengsten van de lokale heffingen;
  • De opbrengst uit deelnemingen (dividend);
  • Financiering;
  • Onvoorzien en stelposten.

Financiën

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

1.271

907

1.030

123

Baten

206.107

214.692

215.036

344

Voor resultaatbestemming

204.835

213.786

214.006

220

Stortingen in reserves

7.054

12.894

12.977

83

Puttingen uit reserves

2.983

9.458

9.859

400

Na resultaatbestemming

200.588

210.350

210.888

538

De bedragen genoemd bij de Primitieve begroting wijken af van de oorspronkelijke (primitieve) begroting.

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Lasten

Baten

Verschil

Frictiekosten taakstelling bedrijfsvoering

42

0

-42

Stelpost integraal accress

227

0

-227

Voormalig personeel

31

0

-31

Teamtransities

42

0

-42

Totaal

342

0

-342

Producten

(bedragen x €1.000)

Product

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Communicatie

Reserves en Voorzieningen

923

1.198

275

Beleggingen

3.703

3.719

16

Financiering

4

4

Onroerende Zaakbelasting

24.215

24.204

-11

Overige Belastingen

481

606

125

Algemene uitkering

183.574

183.601

27

Onvoorziene lasten

-100

100

Algemene lasten en baten

-1.566

-1.539

27

Calculatieverschil Programmas

-883

-905

-21

Saldo

210.350

210.888

538

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven t.l.v. voorzieningen

750

-750

Inkomsten t.g.v. voorzieningen

Saldo

-750

750

Dekkingsmiddelen

(bedragen x €1.000)

Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Algemene uitkering

178.240

183.574

183.601

Lokale heffingen

24.524

24.696

24.810

Dividend

901

1.080

1.086

Verkoop aandelen

0

2.433

2.437

Saldo financieringsfunctie

5.263

4.817

4.914

Algemene uitkering

De algemene uitkering wordt ontvangen uit het gemeentefonds. Deze uitkering is voor een deel gekoppeld aan de uitgaven van het rijk. De verdeling van het geld naar gemeenten vindt plaats op basis van maatstaven.

Lokale heffingen

Hier wordt een beeld gegeven van de opbrengsten uit de lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is aan de opbrengsten. Het betreft de  heffingen in onderstaande tabel.
Dit impliceert tevens dat de heffingen op het gebied van parkeren (gedeeltelijk), afvalstoffen- en rioolopbrengsten geen algemeen dekkingsmiddel zijn, maar expliciet worden aangewend voor uitgaven op betreffende terreinen. In de paragraaf lokale lasten wordt aandacht besteed aan o.a. lokale lastendruk, kwijtscheldingsbeleid e.d.

(bedragen x €1.000)

Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Onroerend zaakbelastingen

24.043

24.215

24.204

Hondenbelastingen

285

285

283

Overige belastingen

196

196

323

Dividend

De opbrengst uit deelnemingen betreft o.a. de dividenduitkering van de Bank Nederlandse gemeenten.

Verkoop aandelen

In 2017 heeft de gemeente Deventer de aandelen Vitens verkocht. De verkoopopbrengst minus boekwaarde aandelenkapitaal ad €2,4 miljoen is gestort in de Vermogensreserve.

Saldo financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie is een begrip uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit begrip kan worden gedefinieerd als het saldo van:

  1. de betaalde rente (last) over de aangegane langlopende leningen en over de aangetrokken middelen in rekening courant en
  2. de ontvangen rente (bate) over de uitzettingen. Onder uitzettingen kunnen worden verstaan deposito’s, verstrekte langlopende leningen en beleggingen.

(bedragen x €1.000)

Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Onvoorzien

-221

-100

0

Stelposten

-3.438

-311

0

Overige algemene dekkingsmiddelen

-346

-940

-1.339

Calculatieverschillen kostenplaatsen

-266

-1.463

-1.504

Onvoorzien

Dit betreft de algemene raming voor onvoorzien. De bestedingen die ten laste van onvoorzien komen zijn verantwoord op de programma’s waarop deze betrekking hebben. In bijlage 1 Onvoorzien bij de jaarrekening 2017 is inzichtelijk voor welke posten de begroting onvoorzien is aangewend.

Stelposten

Dit betreft diverse lasten en baten die niet direct aan programma’s kunnen worden toegerekend.

Overige algemene dekkingsmiddelen

De post ‘overige algemene dekkingsmiddelen’ bestaat met name uit de bespaarde rente op de reserve afkopen erfpacht.  

Calculatieverschillen kostenplaatsen

  • Vastgoed

Op basis van het in 2015 vastgestelde meerjarenonderhoudsplan gebouwen zijn fluctuerende uitgaven voor groot onderhoud begroot.  Afwijkende uitgaven worden verrekend met  de reserve onderhoud gebouwen.

  • Kostenplaatsen

Voor een aantal kostenplaatsen wordt in de begroting een voorcalculatorisch tarief gehanteerd. De werkelijke kosten en opbrengsten kunnen hiervan afwijken. Dit komt tot uitdrukking in het calculatieverschil.

Daarnaast bevat deze post nog budgetten die niet zijn toe te rekenen aan één product.

Verbonden Partijen

Circulus Berkel BV
Enexis Holding NV
Bank Nederlandse Gemeenten NV
Vitens NV
Wadinko NV
Dataland BV
Coöperatie Dimpact ua
Vordering op Enexis BV
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
Verkoop Vennootschap BV
CBL Vennootschap BV
CSV Amsterdam BV