Economie, kunst en cultuur

Begroot
€ 19.725
Rekening
€ 19.089
Verschil
€ 636
Begroot
€ -6.428
Rekening
€ -3.196
Verschil
€ -3.233

Omschrijving

De Deventer Economische Visie 2020 en uitvoeringsstrategie (DEVisie 2020), is het kader voor de gemeentelijke inzet binnen het programma Economie, Kunst en Cultuur. De focus is gericht op het realiseren van de drie kansrijke economische profielen, de economische dragers van onze toekomst: de Boeiende Be-leefstad, de Duurzame Maakstad en de Open Informatiestad. Gerichte acties versterken het imago van Deventer, zorgen voor een beroepsbevolking die aansluit op de vraag vanuit het bedrijfsleven en e cultuursector, versterken het innovatief vermogen en het cultureel en creatief ondernemerschap, verduurzamen Deventer en realiseren een omgeving waarin bedrijven, organisaties, (kennis)instellingen en burgers optimaal kunnen gedijen. Het bedrijfsleven, de cultuursector en individuele burgers weten zich verbonden, gekend en gehoord, de gemeente verricht zijn wettelijke taken (waaronder de erfgoedwet) efficiënt (reguleren, handhaven), maar ook empatisch. Bedrijven, (kennis)instellingen, maatschappelijke organisaties en burgers organiseren zichzelf in publiek-publieke en publiek-private samenwerkingsverbanden (pps) en vitale coalitie en regelen met elkaar goede hulpstructuren voor zelfbeheer en onderlinge advisering, waar nodig geregisseerd, gestimuleerd of gefaciliteerd door de gemeente.

2017 in vogelvlucht

Kunst en Cultuur

Op cultureel gebied was 2017 een dynamisch jaar. De Viking, het Speelgoedmuseum, Cultuureducatie en de Cultuurvisie zorgden voor de nodige beroering. De Leeuwenkuil heeft een stevige transformatie doorgemaakt. Ondertussen zijn we in gesprek  om cultuureducatie in de komende jaren anders te faciliteren.

Ondertussen werden de contouren van de nieuwe bibliotheek in de binnenstad en ook van de vestiging in Bathmen steeds zichtbaarder. Mede door de nieuwe activiteiten als de Roofkunst tentoonstelling en de IJsselbiënnale  wisten honderdduizenden mensen van binnen en buiten de stad de weg naar de Deventer te vinden. Wij hopen dat 2017 later kan worden gezien als het jaar waarin een stevig fundament werd gelegd voor florerend en bestendig cultureel klimaat in Deventer.
Het verfijningsonderzoek voor de verbouwing van het Burgerweeshuis is gestart.

Erfgoed

Monumenten Archeologie: de cultuurhistorische waardenstelling is vastgelegd in waardenkaarten, deze inbreng is meegenomen in het Omgevingsvisietraject. De cultuurhistorische  waarden staan vol in de aandacht bij ontwikkelingen als het Sluiskwartier, Larenstein, Geertruidentuin en het Senzoracomplex in de Raambuurt.

De stichting Deventer Verhaal vult haar positie in met aansprekende activiteiten als de tentoonstelling  ‘Stromen door de tijd’, die plaatsvond gelijktijdig met de IJsselbiënnale. De Open Monumentendag met de ‘Nacht van Goud’ en het concertprogramma ‘Kelderfest’ zijn andere voorbeelden hiervan. Deze activiteiten zijn ontstaan uit samenwerking van Deventer Verhaal met verschillende erfgoedpartners en met oa. Kunstenlab, Kunstcircuit, Burgerweeshuis en Productiehuis de Nieuwe Oost

Eind 2017 werd bekend dat Deventer één van de vier genomineerde gemeenten is voor de Erfgoedprijs van het Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten. Voor ons is dit een blijk van waardering voor de inspanningen van de afgelopen jaren om  onze erfgoedorganisaties beter te positioneren en het samenspel tussen deze partijen te versterken.

Economie

Nu  de perspectieven van economisch herstel steeds concreter worden kunnen we terugkijken op een jaar waarin stevige stappen zijn gezet in de samenwerking tussen bedrijfsleven gemeente en andere overheden om de economische kansen van Deventer te vergroten.
We noemen enkele in het oog springende gebeurtenissen: we hebben een binnenstadsagenda opgesteld, waarbij samenwerking tussen de Stichting Binnenstadsmanagement, gemeente en provincie centraal staan. De binnenstadsondernemers en de vastgoedeigenaren hebben beiden ingestemd om samen te investeren in de binnenstad in de vorm van de BIZ. Hieruit blijkt een breed gevoelde noodzaak om samen te investeren in de toekomst van de binnenstad.
Het college heeft eind 2017 ingestemd met het projectplan voor de uitwerking van …indeventer! waar de invulling van de marketing van Deventer, en de splitsing van de VVV organisatie in een zelfstandige marketing organisatie en een evenementenorganisatie is vormgegeven.

De provincie heeft zowel bedrijvenpark A1 als het DOIC  bestempeld als Topwerklocatie.
We hebben afspraken gemaakt met Akzo en de provincie Overijssel om samen het DOIC te ontwikkelen.
De gesprekken met het Deventer Economisch Perspectief (DEP) hebben geleid tot een ambitiekaart  waar we de komende periode concrete uitvoeringsafspraken over willen maken.  


 • Volledig gerealiseerd
 • Minimaal 75% gerealiseerd
 • Minder dan 75% gerealiseerd
 • Niet gerealiseerd
 • Niet bekend

Toon prestaties bij doelstellingen

 • De index functiemenging (aantal banen t.o.v.aantal woningen) van Deventer is hoger dan de landelijke index (in 2015: Deventer: 51,5 % tov landelijk: 51,3 %)

 • • Strategische uitvoeringsagenda DEVisie 2020 jaargang 2016 uitgevoerd door het stimuleren en faciliteren van burgers, bedrijven, organisaties, (kennis)instellingen en mede-overheden om publiek-private samenwerkingsvormen (zgn vitale coalities) aan te gaan en maatregelen te treffen die bijdragen aan het realiseren van de ambities en doelstellingen DEVisie 2020: Boeiende Be-leefstad, Open Informatiestad en Duurzame Maakstad.

  • De samenhang in de ambities op gebied van economische ontwikkeling en van verbetering van het functioneren van de arbeidsmarkt is in beeld gebracht.

  • De Kopgroep Economie en Arbeidsmarkt is vernieuwd, de  Deventer Economische Alliantie is operationeel en  de Publiek-Private Aanpak “De Handen Ineen” is gestart.

  • Er is deelgenomen aan werkplaatsen, proeftuinen, praktijkleeronderzoeken, ex-ante evaluaties, monitors en visitaties om van gedeelde ervaringen met innovatieve  cross-mediale werkvormen samen te leren en verder te experimenteren (living labs).

  Toelichting

  De Strategische uitvoeringsagenda DEVisie 2020 is uitgevoerd. De nota arbeidsmarktbeleid is voorbereid en zal in de eerste helft 2018  op de agenda komen. De Kopgroep Economie en Arbeidsmarkt en de Deventer Economische Alliantie heeft zich doorontwikkeld tot het Deventer Economisch perspectief.

  De raad heeft bij de begroting 2018 extra middelen uitgetrokken voor versterking van de economie. Hiermee krijgt de samenwerking tussen bedrijfsleven en gemeente concrete perspectieven.

  Budget

  €5.225.000

  Realisatie

  €5.225.000

 • De indicator vestigingen (van bedrijven)  (aantal bedrijven per 1000 inwoners 15 t/m 64 jaar) is gestegen van 97,9 in 2015 naar 100 in 2017.

 • Publiek- publiek en publiek – privaat samen werken in locale, regionale, provinciale, landelijke en Europese economische innovatienetwerken en strategische partnerschappen uitgevoerd.

  Budget

  €15.000

  Realisatie

  €15.000

 • De waardering door het bedrijfsleven van de gemeentelijke dienstverlening  bedraagt in 2016  6,7 (nieuwe peiling).

 • Intensivering  structuurversterking voor relatiebeheer en accountmanagement bedrijven gerealiseerd.

  Budget

  €220.000

  Realisatie

  €204.000

 • Voortgangsrapportage en monitor strategische uitvoeringsagenda DEVisie 2020 inclusief analyse economische. kerngegevens uitgevoerd.

  Budget

  €25.000

  Realisatie

  -

 • Het aantal toeristische bezoeken blijft in 2017 gehandhaafd op ten minste 1,3  miljoen en  het aantal toeristische overnachtingen stijgt van 133.000 in 2015 naar tenminste 140.000 in 2017.

 • De structuurversterking en functie Gemeentebrede Programmering, Stadsmarketing en Serviceverlening van het “totale product” Deventer is uitgewerkt, ingericht en geimplementeerd en het samen werken, organiseren en investeren met en tussen instellingen, organisaties en bedrijven is operationeel (…indeventer! / vh Deventer 2.18) .

  Toelichting

  Het college heeft in de tweede helft 2017 opdracht gegeven het richtingendocument verder uit te werken. De VVV organisatie werkt in 2018  volgens de nieuwe structuur met een werkeenheid Marketing (…indeventer!) en een werkeenheid Evenementenorganisatie (dEVENTer) die formeel per 1 januari 2019 juridisch geëffectueerd wordt in twee zelfstandige stichtingen. Vooruitlopend hierop zijn er afgelopen jaar vanuit eenmalige middelen extra impulsen gegeven aan de Deventer marketing met oa. EK vrouwenvoetbal en de TV serie Voetbalmaffia.

  Budget

  €100.000

  Realisatie

  €85.000

 • Het bestedingsniveau per toeristisch bezoek per dag  stijgt van €38 in 2015 naar €40 in 2017.

 • Er zijn samenwerkingsafspraken tussen bedrijven, organisaties en instellingen (pps) over gezamenlijke inspanningen in zgn vitale coalities ter verbetering van het functioneren van horeca en detailhandel.

  Budget

  €75.000

  Realisatie

  €75.000

 • Het aantal bezoekers aan culturele instellingen blijft tenminste gelijk aan 2016.

 • De Stichting Deventer Verhaal exploiteert de fysieke en digitale programmering van het cultureel erfgoed van Deventer, beheert de roerende erfgoedcollecties en begint bij De Waag .

  Budget

  €1.079.000

  Realisatie

  €1.267.853

 • Behouden breed aanbod van culturele voorzieningen van locale en (boven-) regionale betekenis.

 • • De bedrijfsplannen van de structureel gesubsidieerde organisaties en  instellingen zijn getoetst en voldoen aan de criteria voor doelmatigheid, doeltreffendheid, gezonde bedrijfsvoering en toekomstbestendig subsidiebeleid (o.a. effectieve verdiencapaciteit functiegericht samenwerken in vitale coalities, good governance).

  • De heroverweging van bestaande inzet en het sturen op functies in plaats van Instellingen is vertaald in nieuwe afspraken met organisaties en instellingen, dan wel afbouw of beëindiging

  • De bijdrage van de structureel gesubsidieerde organisaties en instellingen aan …indeventer! (vh Deventer 2.18) is concreet en operationeel.

  Toelichting

  Het college heeft eind 2017 ingestemd met het projectplan voor de uitwerking van ...inDeventer! waar de invulling van de marketing van Deventer, en de splitsing van de VVV organisatie in een zelfstandige marketing organisatie en een evenementenonrganisatie is vormgegeven.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Positie Deventer op ranglijst Cultureel Aanbod (Atlas voor gemeenten) van 34 in 2016  naar 33 in 2017.

 • • De nieuwbouw Openbare bibliotheek is gestart.

  • De bouw van Filmtheater de Viking is gestart.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • De aansluiting techniekonderwijs – arbeidsmarkt  is verbeterd.

 • Er is publiek – privaat samengewerkt aan structuurversterkende afspraken voor de realisatie van tenminste een kenniscluster (bijv. op de terreinen van informatiebeheer, e-depot, toegepaste ICT, Chemie, Agrobusinesss).

  Budget

  €50.000

  Realisatie

  €50.000

 • Bedrijven, organisaties en instellingen zijn gefaciliteerd om in aansluiting op …indeventer  te komen tot structuurversterkende maatregelen voor vernieuwing en uitbreiding van het aanbod, waaronder het nieuwe winkelen, het nieuwe bezoeken, het nieuwe werken en het nieuwe leren.

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €10.000

 • Het aantal arbeidsplaatsen in de maakindustrie is gestegen met 1% naar 7.250

 • Er is publiek – privaat samengewerkt aan maatregelen om de bedrijventerreinen in te richten als duurzaam werklandschap (o.a. Poort van Deventer) en te komen tot versterking van de logistieke functie in Deventer.

  Budget

  €25.000

  Realisatie

  €25.000

 • De positie van Deventer als stad van kennis- en informatie-intensieve dienstverlening en als stad van het nieuwe werken is versterkt.

 • Er is publiek – privaat samengewerkt aan structuurversterkende afspraken voor de realisatie van tenminste een kenniscluster (bijv. op de terreinen van informatiebeheer, e-depot, toegepaste ICT, Chemie, Agrobusinesss).

  Budget

  €50.000

  Realisatie

  €50.000

 • Het aantal arbeidsplaatsen open  informatiestad  is gestegen met 2 %  naar 9.690.

 • Bedrijven, organisaties en instellingen zijn gefaciliteerd om in aansluiting op …indeventerin vitale coalities te komen tot de verdere ontwikkeling van de binnenstad en devernieuwing en uitbreiding van het aanbod, waaronder het nieuwe winkelen, het nieuwe bezoeken, het nieuwe werken en het nieuwe leren.

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €10.000

 • Deventer is in de ranking innovatiepotentieel (bureau Louter) gestegen van plaats 49 naar 45.

 • Er is een actieve bijdrage geleverd aan het beschikbaar en bereikbaar maken en delen van (open) data en big data en  het stimuleren en faciliteren van burgers, bedrijven, (kennis)instellingen, maatschappelijke organisaties en medeoverhede om publiek-private samenwerkingsvormen (zgn vitale coalities) aan te gaan  en slimme  maatregelen te treffen (kennisclusters, open innovatie, ec-commerce)).

  Budget

  €50.000

  Realisatie

  €50.000

 • Het Bruto Gemeentelijk Product is gegroeid van 128 in 2013 naar 130 in 2017

  • De index functiemenging (aantal banen t.o.v.aantal woningen) van Deventer is hoger dan de landelijke index (in 2015: Deventer: 51,5 % tov landelijk: 51,3 %)

  • De indicator vestigingen (van bedrijven)  (aantal bedrijven per 1000 inwoners 15 t/m 64 jaar) is gestegen van 97,9 in 2015 naar 100 in 2017.

  • De waardering door het bedrijfsleven van de gemeentelijke dienstverlening  bedraagt in 2016  6,7 (nieuwe peiling).

  • Het aantal toeristische bezoeken blijft in 2017 gehandhaafd op ten minste 1,3  miljoen en  het aantal toeristische overnachtingen stijgt van 133.000 in 2015 naar tenminste 140.000 in 2017.

  • Het bestedingsniveau per toeristisch bezoek per dag  stijgt van €38 in 2015 naar €40 in 2017.

  • Het aantal bezoekers aan culturele instellingen blijft tenminste gelijk aan 2016.

  • Behouden breed aanbod van culturele voorzieningen van locale en (boven-) regionale betekenis.

  • Positie Deventer op ranglijst Cultureel Aanbod (Atlas voor gemeenten) van 34 in 2016  naar 33 in 2017.

  • De aansluiting techniekonderwijs – arbeidsmarkt  is verbeterd.

  • Het aantal arbeidsplaatsen in de maakindustrie is gestegen met 1% naar 7.250

  • De positie van Deventer als stad van kennis- en informatie-intensieve dienstverlening en als stad van het nieuwe werken is versterkt.

  • Het aantal arbeidsplaatsen open  informatiestad  is gestegen met 2 %  naar 9.690.

  • Deventer is in de ranking innovatiepotentieel (bureau Louter) gestegen van plaats 49 naar 45.

  • Het Bruto Gemeentelijk Product is gegroeid van 128 in 2013 naar 130 in 2017

  • • Strategische uitvoeringsagenda DEVisie 2020 jaargang 2016 uitgevoerd door het stimuleren en faciliteren van burgers, bedrijven, organisaties, (kennis)instellingen en mede-overheden om publiek-private samenwerkingsvormen (zgn vitale coalities) aan te gaan en maatregelen te treffen die bijdragen aan het realiseren van de ambities en doelstellingen DEVisie 2020: Boeiende Be-leefstad, Open Informatiestad en Duurzame Maakstad.

   • De samenhang in de ambities op gebied van economische ontwikkeling en van verbetering van het functioneren van de arbeidsmarkt is in beeld gebracht.

   • De Kopgroep Economie en Arbeidsmarkt is vernieuwd, de  Deventer Economische Alliantie is operationeel en  de Publiek-Private Aanpak “De Handen Ineen” is gestart.

   • Er is deelgenomen aan werkplaatsen, proeftuinen, praktijkleeronderzoeken, ex-ante evaluaties, monitors en visitaties om van gedeelde ervaringen met innovatieve  cross-mediale werkvormen samen te leren en verder te experimenteren (living labs).

   Toelichting

   De Strategische uitvoeringsagenda DEVisie 2020 is uitgevoerd. De nota arbeidsmarktbeleid is voorbereid en zal in de eerste helft 2018  op de agenda komen. De Kopgroep Economie en Arbeidsmarkt en de Deventer Economische Alliantie heeft zich doorontwikkeld tot het Deventer Economisch perspectief.

   De raad heeft bij de begroting 2018 extra middelen uitgetrokken voor versterking van de economie. Hiermee krijgt de samenwerking tussen bedrijfsleven en gemeente concrete perspectieven.

   Budget

   €5.225.000

   Realisatie

   €5.225.000

  • Publiek- publiek en publiek – privaat samen werken in locale, regionale, provinciale, landelijke en Europese economische innovatienetwerken en strategische partnerschappen uitgevoerd.

   Budget

   €15.000

   Realisatie

   €15.000

  • Intensivering  structuurversterking voor relatiebeheer en accountmanagement bedrijven gerealiseerd.

   Budget

   €220.000

   Realisatie

   €204.000

  • Voortgangsrapportage en monitor strategische uitvoeringsagenda DEVisie 2020 inclusief analyse economische. kerngegevens uitgevoerd.

   Budget

   €25.000

   Realisatie

   -

  • De structuurversterking en functie Gemeentebrede Programmering, Stadsmarketing en Serviceverlening van het “totale product” Deventer is uitgewerkt, ingericht en geimplementeerd en het samen werken, organiseren en investeren met en tussen instellingen, organisaties en bedrijven is operationeel (…indeventer! / vh Deventer 2.18) .

   Toelichting

   Het college heeft in de tweede helft 2017 opdracht gegeven het richtingendocument verder uit te werken. De VVV organisatie werkt in 2018  volgens de nieuwe structuur met een werkeenheid Marketing (…indeventer!) en een werkeenheid Evenementenorganisatie (dEVENTer) die formeel per 1 januari 2019 juridisch geëffectueerd wordt in twee zelfstandige stichtingen. Vooruitlopend hierop zijn er afgelopen jaar vanuit eenmalige middelen extra impulsen gegeven aan de Deventer marketing met oa. EK vrouwenvoetbal en de TV serie Voetbalmaffia.

   Budget

   €100.000

   Realisatie

   €85.000

  • Er zijn samenwerkingsafspraken tussen bedrijven, organisaties en instellingen (pps) over gezamenlijke inspanningen in zgn vitale coalities ter verbetering van het functioneren van horeca en detailhandel.

   Budget

   €75.000

   Realisatie

   €75.000

  • De Stichting Deventer Verhaal exploiteert de fysieke en digitale programmering van het cultureel erfgoed van Deventer, beheert de roerende erfgoedcollecties en begint bij De Waag .

   Budget

   €1.079.000

   Realisatie

   €1.267.853

  • • De bedrijfsplannen van de structureel gesubsidieerde organisaties en  instellingen zijn getoetst en voldoen aan de criteria voor doelmatigheid, doeltreffendheid, gezonde bedrijfsvoering en toekomstbestendig subsidiebeleid (o.a. effectieve verdiencapaciteit functiegericht samenwerken in vitale coalities, good governance).

   • De heroverweging van bestaande inzet en het sturen op functies in plaats van Instellingen is vertaald in nieuwe afspraken met organisaties en instellingen, dan wel afbouw of beëindiging

   • De bijdrage van de structureel gesubsidieerde organisaties en instellingen aan …indeventer! (vh Deventer 2.18) is concreet en operationeel.

   Toelichting

   Het college heeft eind 2017 ingestemd met het projectplan voor de uitwerking van ...inDeventer! waar de invulling van de marketing van Deventer, en de splitsing van de VVV organisatie in een zelfstandige marketing organisatie en een evenementenonrganisatie is vormgegeven.

   Budget

   -

   Realisatie

   -

  • • De nieuwbouw Openbare bibliotheek is gestart.

   • De bouw van Filmtheater de Viking is gestart.

   Budget

   -

   Realisatie

   -

  • Er is publiek – privaat samengewerkt aan structuurversterkende afspraken voor de realisatie van tenminste een kenniscluster (bijv. op de terreinen van informatiebeheer, e-depot, toegepaste ICT, Chemie, Agrobusinesss).

   Budget

   €50.000

   Realisatie

   €50.000

  • Bedrijven, organisaties en instellingen zijn gefaciliteerd om in aansluiting op …indeventer  te komen tot structuurversterkende maatregelen voor vernieuwing en uitbreiding van het aanbod, waaronder het nieuwe winkelen, het nieuwe bezoeken, het nieuwe werken en het nieuwe leren.

   Budget

   €10.000

   Realisatie

   €10.000

  • Er is publiek – privaat samengewerkt aan maatregelen om de bedrijventerreinen in te richten als duurzaam werklandschap (o.a. Poort van Deventer) en te komen tot versterking van de logistieke functie in Deventer.

   Budget

   €25.000

   Realisatie

   €25.000

  • Er is publiek – privaat samengewerkt aan structuurversterkende afspraken voor de realisatie van tenminste een kenniscluster (bijv. op de terreinen van informatiebeheer, e-depot, toegepaste ICT, Chemie, Agrobusinesss).

   Budget

   €50.000

   Realisatie

   €50.000

  • Bedrijven, organisaties en instellingen zijn gefaciliteerd om in aansluiting op …indeventerin vitale coalities te komen tot de verdere ontwikkeling van de binnenstad en devernieuwing en uitbreiding van het aanbod, waaronder het nieuwe winkelen, het nieuwe bezoeken, het nieuwe werken en het nieuwe leren.

   Budget

   €10.000

   Realisatie

   €10.000

  • Er is een actieve bijdrage geleverd aan het beschikbaar en bereikbaar maken en delen van (open) data en big data en  het stimuleren en faciliteren van burgers, bedrijven, (kennis)instellingen, maatschappelijke organisaties en medeoverhede om publiek-private samenwerkingsvormen (zgn vitale coalities) aan te gaan  en slimme  maatregelen te treffen (kennisclusters, open innovatie, ec-commerce)).

   Budget

   €50.000

   Realisatie

   €50.000

  Beleidsindicatoren

  Nummer

  Taakveld

  Naam

  Waarde Begroting

  Waarde Jaarrekening

  Eenheid

  Bron

  14

  Economie

  Functiemenging

  51,50

  52,80

  %

  LISA

  15

  Economie

  Bruto Gemeentelijk Product

  128,00

  Verhouding tussen verwacht en gemeten product

  Atlas voor gemeenten

  16

  Economie

  Vestigingen (van bedrijven)

  97,90

  102,90

  Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

  LISA

  Financiën

  Exploitatie

  (bedragen x €1.000)

  Primitieve begroting

  Begroting na wijziging

  Rekening

  Verschil

  Lasten

  16.673

  19.725

  19.089

  -636

  Baten

  2.099

  6.428

  3.196

  -3.233

  Voor resultaatbestemming

  -14.574

  -13.297

  -15.894

  -2.597

  Stortingen in reserves

  61

  4.315

  1.049

  -3.266

  Puttingen uit reserves

  218

  2.200

  2.065

  -135

  Na resultaatbestemming

  -14.417

  -14.738

  -14.777

  -40

  Toelichting

  Na budgetoverheveling resteert een nadelig resultaat van €96.000. Dit is al volgt te verklaren:

  Evenementenbeleid - Nadeel

  De pachtinkomsten zijn in 2017 achtergebleven bij de begroting, per saldo een nadeel van €33.000.

  Sociaal economisch beleid - Voordeel

  Budgetoverheveling Cultuurvisie €16.000. De Cultuurvisie is in 2017 door de raad controversieel verklaard. Na budgetoverheveling is het resultaat €105.000 voordelig met name vanwege voordelen op de toeristenbelasting (2017: €22.000) en de reclame-inkomsten uit abri's en vitrines (€63.000) in 2017.

  Kunst en Cultuur - Nadeel

  Budgetoverheveling middelen ...inDeventer! €515.000 (lasten en baten). De resterende middelen zullen na toetsing en vaststelling van het uitvoeringsplan promotie en marketing van Deventer in 2018 worden toegekend. In 2017 is de boekwaarde van de kelder en begane grond Nieuwe Markt 8 (€425.000) afgeschreven en ter dekking eenzelfde bedrag geput uit de reserve kapitaallasten investeringen (zie ook raadsmededeling 2018-000750).Overige diverse kleine nadelen per saldo €15.000 nadelig.

  Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek - Nadeel

  Budgetoverheveling frictiekosten ontvlechting Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (€40.000). Dit betreft personele kosten die in 2018 worden verwacht en zal worden doorberekend door de openbare bibliotheek en het Historisch Centrum Overijssel. Na budgetoverheveling resteert een nadeel van €48.000 met name vanwege een incidenteel nadeel (€56.000) op de zogeheten 'doorgeschoven BTW' vanuit het Historisch Centrum Overijssel (HCO) als gevolg van de toetreding in juli 2016 in plaats van januari 2016.

  Musea - Nadeel

  Budgetoverheveling verkoop Boterstraat 1 €259.000 lasten en baten. De notariële afhandeling van de verkoop zal begin 2018 plaatsvinden. In 2017 zijn voor de museale gebouwen extra gebouw gebonden kosten gemaakt, nadeel €36.000.

  Openbare bibliotheek - Nadeel

  Budgetoverheveling bijdrage nieuwbouw bibliotheek, €2.993.000 (lasten en baten). De storting in de vermogensreserve zal -afhankelijk van de verkoop van het huidige pand aan de Brink- naar verwachting in 2018 plaatsvinden.

  Budgetoverhevelingen

  (bedragen x €1.000)

  Onderwerp

  Lasten

  Baten

  Verschil

  Onderzoek voormalig St. Jurriengasthuis

  31

  31

  0

  Inrichting Bergkerk

  20

  20

  0

  Cultuurvisie

  16

  0

  -16

  …inDeventer

  515

  515

  0

  Frictiekosten ontvlechting SAB

  40

  0

  -40

  Verkoop Boterstraat 1

  259

  259

  0

  Nieuwbouw Bibliotheek

  2.993

  2.993

  0

  Totaal

  3.874

  3.818

  -56

  Producten

  (bedragen x €1.000)

  Product

  Begroting na wijziging

  Rekening

  Verschil

  PDMonumentenzorg

  -606

  -635

  -29

  Evenementenbeleid

  -17

  -50

  -33

  Sociaal economisch beleid

  -1.739

  -1.618

  121

  Markten

  -113

  -114

  -1

  Cultuur

  -6.168

  -6.184

  -15

  Stadsarchief en athenaeumbibliotheek

  -2.270

  -2.278

  -8

  Musea

  -1.081

  -1.142

  -61

  Bibliotheekwerk

  -2.743

  -2.757

  -14

  Saldo

  -14.738

  -14.777

  -40

  Voorzieningen

  (bedragen x €1.000)

  Primitieve begroting

  Begroting na wijziging

  Rekening

  Verschil

  Uitgaven t.l.v. voorzieningen

  51

  51

  55

  4

  Inkomsten t.g.v. voorzieningen

  142

  142

  142

  Saldo

  91

  91

  87

  -4

  Investeringen

  (bedragen x €1.000)

  Primitieve begroting

  Begroting na wijziging

  Rekening

  Verschil

  Uitgaven t.l.v. investeringen

  674

  105

  -568

  Inkomsten t.g.v. investeringen

  6

  6

  Saldo

  -674

  -100

  574

  Toelichting
  Dit betreft de investeringen in de restauratie van de Bergkerk en het Viking Filmtheater, jaarschijf 2017.

  De investeringen in de restauratie en klimaatinstallatie van de Bergkerk zijn in 2017 afgerond. Het restantkrediet voor de inrichting van de Bergkerk (€45.000) zal worden overgeheveld naar 2018. Ook het restantkrediet, jaarschijf 2017 van de investering in het Viking Filmtheater (€425.831) zal worden overgeheveld naar 2018.

  Verbonden Partijen

  NV Bergkwartier
  NV Deventer schouwburg
  NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer
  GR Recreatiegemeenschap Salland
  NV Luchthaven Teuge
  GR Historisch Centrum Overijssel