Prachtig en krachtig Deventer

Prachtig en krachtig Deventer

Ruimtelijk

Het afgelopen jaar zijn er forse stappen gezet in Deventer op Ruimtelijk gebied. De crisis hebben we achter ons gelaten en we kijken weer vooruit. Veel woningbouwlocaties komen tot bloei, sommige nog op papier, andere al in de realisatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor Nieuwlarenstein, Steenbrugge, Rivierenwijk, Sint Jozef, de Geertruidentuin, Senzora, Douwelerleide, de afronding van de Vijfde hoek, het Eikendal, starterswoningen Loo en de voormalige Aupinglocatie.

Ook in de openbare ruimte is er veel gebeurd. In 2017 is de verdubbeling van de Hanzeweg gerealiseerd. Het Hanzetracé is hiermee een belangrijke drager van de bereikbaarheid van Deventer. In het stationsgebied zijn de werkzaamheden gestart aan de Groene Wal. Na een uitgebreid participatietraject is in de binnenstad het vergunningparkeren omgezet in betaald parkeren.  Twee bewonersinitiatieven werden gerealiseerd: het centrumbusje, dat bezoekers naar kenmerkende plekken in de binnenstad brengt. Het Muggeplein veranderde dankzij het initiatief van bewoners in een autovrij plein dat geschikt is voor kleine evenementen.

Er zijn heldere afspraken gemaakt over de verbreding van de A1. De gemeente trekt samen met de provincie Overijssel €2,4 miljoen uit voor geluidswerende maatregelen bij Bathmen en de verbetering van fietspaden.
Deventer is de komende jaren pilotgemeente voor de Omgevingswet. In dat kader is in 2017 voor het bestemmingsplan ‘verbrede reikwijdte’ een uitgangspuntennota vastgesteld.

Milieu en duurzaamheid

Daarnaast was 2017 het jaar waarin er geen twijfel meer bestond over de noodzaak om het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch terug te dringen. De tekst van het regeerakkoord spreekt daarin boekdelen. Dit toegenomen bewustzijn  heeft geleid tot moties waarin de raad het college opdraagt om helderheid te geven over de gemeentelijke routekaart naar energietransitie. Het uitgangspunt daarbij is dat de energietransitie verregaande samenwerking vraagt  met onder meer woningbouwcorporaties, netwerkbeheerders, energieproducenten, overheid, bedrijven en burgers. Dit heeft in 2017 ook al geleid tot nadere afspraken met deze partijen,

Deventer heeft de lijn van goede resultaten op het gebied van afvalscheiding in 2017 voortgezet. Deventer was landelijk koploper in het scheiden van huishoudelijk afval, met 86 kilogram restafval per inwoner per jaar. Deze hoeveelheid lag zelfs fors lager dan de beoogde 100 kilo.  Dankzij grote inspanning van alle betrokken partijen worden alle gemeentelijke milieutaken per 1 januari 2018  uitgevoerd door Omgevingsdienst IJsselland.

Cultuur en evenementen

Op cultureel gebied was 2017 een dynamisch jaar. Het Speelgoedmuseum, cultuureducatie en de cultuurvisie waren regelmatig onderwerp van gesprek, zonder dat dit leidde tot kant-en-klare oplossingen. De bouw van de Viking kende forse tegenslagen, met grote financiële consequenties. In juli 2017 leidde dit tot het vertrek van verantwoordelijk wethouder Hartogh Heys.
De nieuwbouw van de bibliotheek kreeg in 2017 razendsnel vorm. Honderdduizenden mensen van binnen en buiten de stad vonden wederom de weg naar Deventer, om te genieten van evenementen, historie en culturele activiteiten.

Sport

Deventer was in 2017 één van de speelsteden van het EK Vrouwenvoetbal. De Adelaarshorst was het strijdtoneel voor vrouwenteams uit onder meer Engeland, Frankrijk, Rusland, Oostenrijk en Spanje. Dit zorgde voor veel energie in de stad, vooral door de koppeling met het onderwijs. Er waren lespakketten beschikbaar voor basisscholen en veel leerlingen kregen de kans om een van de internationale wedstrijden te bezoeken.  

Deventer onderzocht in 2017 het privatiseren van sportaccommodaties. De gedachte hierachter was onder meer dat daarmee geld vrijgespeeld kon worden voor sportstimulering. Na onderzoek bleek dat een misvatting, en er was onvoldoende draagvlak bij de verenigingen. Het onderzoek bracht wel kansen aan het licht, bijvoorbeeld hoe er beter gebruik gemaakt kan worden van accommodaties.
Er werd in 2017 flink geïnvesteerd in kunstgras: Deventer kreeg er maar liefst vijf kunstgrasvelden bij.

Sociaal Domein

Ook in 2017 zette de gemeente zich in voor goede ondersteuning voor inwoners die zich niet zelf kunnen redden,  en begeleiding bij het vinden van werk. De sociale teams in de wijk werken dicht bij de bewoners, zodat er een laagdrempelige toegang is tot zorg.
Bij een aantal huisartsenpraktijken kan sinds 2017 een jeugdconsulent maatwerk bieden, zodat jongeren snel passende hulp krijgen en dure vormen van zorg voorkomen worden. Ook werken we met zorgaanbieders en onze toegang aan een doorgaande lijn 18-/18+,  waarbij het toekomstplan van de jongere centraal staat

Op 1 oktober 2017 zijn we gestart met een proef: ‘Wat werkt op weg naar werk?’ Hierin onderzoeken we welke begeleiding mensen het beste helpt om vanuit de bijstand weer aan het werk te komen.  De effecten van de verschillende initiatieven volgen we met onze Monitor Sociaal Domein en met klanttevredenheidsonderzoeken.
Preventie stond in 2017 centraal, daar werken we met partners hard aan. Samen met ENO hebben we een preventiecoalitie opgesteld waarvoor we van het ministerie van VWS meerjarig middelen gekregen hebben. We willen meer aandacht voor gezondheid en gedrag, om ziekte en zorg te voorkomen. Er zijn veel bewonersinitiatieven ontstaan die een dagbesteding realiseren voor bewoners. Dit geldt bijvoorbeeld voor Wijk 16, Villa Voorstad, Colmschate Zuid en Zelfregiecentrum Vriendendiensten Deventer.  Deze mooie initiatieven blijven we nauwlettend volgen op hun effecten.   

Voor maatschappelijke opvang, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en beschermd wonen is een regiovisie en regionaal actieplan uitgewerkt vastgesteld. Evenals een beleidsplan 2017 – 2020 voor vrijwilligerswerk, informele zorg en mantelzorgondersteuning.
In 2017 kreeg Deventer er een bijzondere raad bij, namelijk een Raad van Kinderen. Deze frisse jonge geesten dachten mee over de aanpak van kinderarmoede. Er zijn in 2017 bijeenkomsten met partners in de stad georganiseerd om tot een goede besteding van het Rijksbudget ‘kansen voor kinderen’ te komen. In 2017 is een start gemaakt met nieuw beleid rondom beschermingsbewind,  om de uitgaven uit de bijzondere bijstand te beperken.  

Het jaar 2017 was het derde jaar op rij waarin de gemeente een tekort had op het bijstandsbudget. Er zijn aanvullende maatregelen genomen, waaronder een integrale benadering van vergunninghouders. Er werden extra jobhunters ingezet om plaatsingen te realiseren en meer gebruik gemaakt van de  stimuleringsregeling voor werkgevers om mensen aan de basis van de arbeidsmarkt aan te nemen. Dit leidde in 2017 tot een daling van het bijstandsvolume naar net onder de 3.000 klanten.
We werken samen met partners in de stad, experimenteren, geven ruimte aan professionals en sturen op resultaat. Maar in 2017 is ook duidelijk geworden dat transformeren veel tijd kost en dat we nog steeds te maken hebben met financiële tekorten in het sociaal domein.

Economie

Het ging in 2017 beter met de economie in Deventer. De werkgelegenheid trok aan en de leegstand daalde, tegen de landelijke trend in. In 2017 kwam de bedrijfsinvesteringszone voor zowel ondernemers als vastgoedeigenaren in de binnenstad van de grond. Een unicum in Nederland! Er ligt een zeer solide basis voor een bruisende binnenstad.

De ontwikkelingen rond de Gasfabriek en het AKZO-terrein brachten het afgelopen jaar veel energie met zich mee. De bedrijvigheid in deze gebieden nam snel toe. Ook de haven werd aantrekkelijker als vestigingsplaats en er kwamen meer initiatieven vanuit de markt, zoals de stadscampus. Na moeilijke jaren was er in 2017 een herstel in de horeca, mede dankzij de kenmerkende evenementen

De relatie met de werkgevers kreeg een nieuwe impuls via het Deventer Economisch Perspectief. Een beeld voor de komende jaren is neergelegd in de Ambitiekaart. Om het toerisme en evenementen verder te brengen werden in 2017 twee nieuwe organisaties in het leven geroepen die op termijn de VVV vervangen: InDeventer en dEVENTer.

Veiligheid

Ook in 2017 was er sprake van een substantiële daling van het aantal geregistreerde delicten, waarbij met name het aantal woning/auto-inbraken en fietsendiefstallen fors daalde. Goede samenwerking met maatschappelijke en justitiële partners droeg bij aan deze daling. Daarentegen constateerde de gemeente  in 2017 een toename van digitale criminaliteit/cybercrime.

De aanpak van diverse vormen van overlast en de aanpak van veelplegers met onder meer een aantal zorgpartners was zeer effectief. Met de justitiële partners is de aanpak van ondermijning in 2017 sterk geïntensiveerd.
In juni 2017 bracht bureau Beke de Sentimentenmonitor Deventer uit. De aanbevelingen uit dit rapport worden nu uitgewerkt en uitgevoerd. Ook in 2017 was er een toegenomen vraag vanuit de samenleving naar  toezicht en handhaving. Het aantal handhavingsverzoeken is verder toegenomen. Mede in dat kader is besloten een flexibel interventieteam bij toezicht in te stellen.