Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Begroot
€ 69.798
Rekening
€ 70.564
Verschil
€ -766
Begroot
€ -40.580
Rekening
€ -40.797
Verschil
€ 217

Omschrijving

Ambitie Sociaal Domein: In de Deventer samenleving doet iedereen mee. Zoveel mogelijk op eigen kracht, waar nodig met ondersteuning van het sociaal netwerk. Mensen die het niet op eigen kracht redden, kunnen blijven rekenen op onze ondersteuning bij het opgroeien, het vinden van een goede onderwijsplek, het krijgen van zorg en het meedoen in de samenleving, waar mogelijk met werk.
Onze doelstellingen:

 1. Maximale participatie van Deventer burgers: mensen werken, versterken zichzelf, doen iets voor een ander, of voor de stad. Iedereen doet ertoe!
 2. Het bieden van een vangnet voor burgers die (tijdelijk) niet kunnen meedoen in de Deventer samenleving.

Gemeente Deventer vindt dat iedere inwoner de mogelijkheid moet hebben om mee te doen in de samenleving. Het gaat om zelfredzaamheid, meedoen en zich maatschappelijk inzetten. Ook inwoners die beroep doen op een uitkering moeten kunnen meedoen. Voor wie dat kan, is de uitkeringsperiode primair een overbrugging naar economische zelfredzaamheid. We vinden dat inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor het vinden van werk. In de periode dat dit nog niet is gelukt, passen we wederkerigheid toe: inwoners worden gestimuleerd en gefaciliteerd  niet alleen economisch (werk), maar ook maatschappelijk verantwoordelijkheid te nemen en te investeren in zichzelf. Deventer gaat uit van ieders zelfredzaamheid en eigen kracht.
De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma loopt uiteen van reguleren (handhaven), regisseren in netwerkverbanden of stimuleren/faciliteren (subsidies) tot loslaten wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben.

De gemeente Deventer ontvangt vanuit het ministerie van SZW een gebundelde uitkering (BUIG) om daarmee de uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren. Eventuele overschotten of tekorten op de uitvoering van de wet BUIG zijn voor eigen rekening. Indien het tekort hoger is dan 5% is sprake is van een aanzienlijk tekort en kan een beroep worden gedaan op de vangnetuitkering.

2017 in vogelvlucht

Het doel van de Participatiewet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. Afgeleid daarvan is voor de gemeente het doel dat elke inwoner naar vermogen participeert op de arbeidsmarkt.
De afgelopen jaren is het uitkeringsbestand sterk gestegen. Sinds de zomer van 2017 is deze stijging doorbroken en is de eindstand van 2017 voor het eerst in jaren weer lager dan de beginstand. Deze daling is gerealiseerd door  de aantrekkende economie, het eerder ingezette uitstroomoffensief  en een reeks verschillende aanvullende maatregelen die hebben bijgedragen aan meer (parttime) uitstroom naar werk en een forse  beperking van de instroom. De gemeente Deventer vergeet echter niet waarvoor de bijstand is bedoeld. Het vangnet voor de samenleving. De groep die (tijdelijk) geen plek vindt op de arbeidsmarkt heeft recht op bijstand en de daarbij horende dienstverlening (excellent). Uitgangspunt blijft ook dat duurzame uitstroom het grootste doel is. Niemand is gebaat bij een draaideur-systematiek. De werkgever niet, de gemeente niet, maar bovenal onze uitkeringsgerechtigden niet.

De accenten voor 2017 lagen op:

 • Integrale aanpak vergunninghouders
 • Accent dienstverlening verschoven naar de groep uitkeringsgerechtigden met arbeidsmarktperspectief, deze groep heeft de verplichting actief mee te doen in de samenleving
 • Extra inzet jobhunters voor realisatie plaatsingen baanafspraak (met loonkostensubsidie)
 • Directe inzet op kansrijken bij aanvraag uitkering
 • Stimuleringsregeling werkgevers voor onderkant arbeidsmarkt
 • Verhogen parttime inkomsten
 • Transparant maken klantenbestand

In juli 2017 heeft de gemeente toestemming gekregen voor de Experimenten met de Participatiewet. Ons onderzoek ‘’Wat werkt op weg naar werk’’ wordt uitgevoerd in samenwerking met Hogeschool Saxion en Deventer Werktalent en is gestart op 1 oktober. Begin 2018 willen we dat er 1.0000 bijstandsgerechtigden deelnemen aan het experiment. In april 2018 wordt voor het eerst geapporteerd over de voortgang en de eerste resultaten van de 0-meting. In oktober 2018 wordt voor de tweede keer gerapporteerd. Het onderzoek loopt door tot in 2019 waarna in het najaar van 2019 de definitieve resultaten worden gerapporteerd.


 • Volledig gerealiseerd
 • Minimaal 75% gerealiseerd
 • Minder dan 75% gerealiseerd
 • Niet gerealiseerd
 • Niet bekend

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden neemt in 2017 toe met 0,5%

 • • Het gemiddeld aantal uitkeringen over 2017 wordt begroot op 2.945;

  • Van de 10.000 inwoners in Deventer ontvangen 466 inwoners een bijstandsuitkering;

  • Minimaal 67% van de beroepsbevolking is werkzaam;

  • Het aantal banen per 1000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar stijgt van 703 naar 705;

  • Het uitvoeren  van een integraal arbeidsmarktbeleid om de vraag tussen vraag en aanbod te optimaliseren;

  • Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar) is 0,62%.

  Budget

  €38,5 miljoen BUIG

  Realisatie

  € 38,5 miljoen BUIG

 • De totale schadelastbeperking bedraagt €4 miljoen.

 • • Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, uit te voeren door Deventer Werktalent;

  • Minimaal 550  uitkeringsgerechtigden worden bemiddeld naar werk. Dit leidt tot een totale schadelastbeperking van minimaal €3,7 miljoen;

  • Minimaal 15 uitkeringsgerechtigden worden geplaatst in beschut werk conform opgave Participatiewet;

  • Minimaal 150 uitkeringsgerechtigden worden geplaatst met behulp van loonkostensubsidie;

  • Het uitstroomoffensief leidt  tot een besparing van €1,5 miljoen.

  Budget

  €3,8 miljoen (lagere uitkeringslast)

  €1,5 miljoen (lagere uitkeringslast)

  Realisatie

  €4,2 miljoen (lagere uitkeringslast)

 • Minimaal 50% van alle uitkeringsgerechtigden  is  in ieder geval naar vermogen maatschappelijk nuttig actief

 • • Deventer Werktalent zorgt voor de doorgeleiding van alle uitkeringsgerechtigden met arbeidsverplichtingen naar de beschikbare plekken in de stad die door organisaties beschikbaar worden gesteld.

  • Inzet van de plekken binnen de verbinding Dagbesteding/Beschut Werk pilots

  Budget

  €3,8 miljoen (onderdeel van totaal contract DWT)

  Realisatie

  €3,8 miljoen

 • Deventer Werktalent haalt het maximale uit onze uitkeringsgerechtigden richting werk en participatie. In 2017 is er sprake van een gemiddelde stijging van 0.2 punt op de participatieladder.

  Toelichting

  De stijging is in 2017 0,1 punt. Deze lagere stijging dan begroot wordt veroorzaakt door een relatief hoge uitstroom in 2017 van personen op een hoge trede van de Participatieladder waardoor een bestand resteert dat, t.o.v. voorgaande jaren, gemiddeld op een lagere trede van de Participatieladder staat. Dit wordt ook bevestigd in de voorlopige uitkomsten van de door ons uitgevoerde bestandanalyse met behulp van Dariuz

 • • In beeld brengen en houden van de mogelijkheden van alle uitkeringsgerechtigden.

  • Per 10.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar ( beroepsbevolking) maken 281 inwoners gebruik van een re-integratievoorziening

  Budget

  €3,8 miljoen (onderdeel van totaal contract DWT)

  Realisatie

  €3,8 miljoen

 • De preventiequote is 42%.

 • • Alle klanten krijgen een zoekperiode van 4 weken opgelegd bij een melding voor een uitkering

  • Deventer Werktalent draagt zorg dat alle voorhanden zijnde vacatures beschikbaar zijn voor de nieuwe instroom en (zittend bestand)

  • Alle leerbare jongeren tot 27 jaar worden naar een passende studie begeleid.

  • De inzet eigen kracht is onderdeel van het plan van aanpak Participatiewet

  • Bij alle aanvragen  waarbij een fraudesignaal aanwezig is wordt een huisbezoek uitgevoerd.

  Budget

  €2.4 miljoen apparaatslasten

  Realisatie

  €2,4 miljoen

 • We realiseren in 2017  inkomsten van minimaal €500.000 door de inzet van terugvordering en verhaal.

  Toelichting

  Als gevolg van de wettelijke verlaging van de beslagvrije voet van 10% naar gemiddeld 5%, is per maand een lager bedrag geïncasseerd dan begroot. De doelstelling is hierom bij de najaarsrapportage bijgesteld. Uit de genoemde analyse is daarnaast gebleken dat een steeds groter aandeel van de debiteuren ofwel in de wsnp ofwel in een schuldregeling zit, waardoor de incasso-opbrengst voor deze groep nihil is.

 • In 2017 wordt Terugvordering op Maat toegepast.

  Budget

  Totaal apparaatslasten €2,4 miljoen (niet gespecificeerd naar onderdeel)

  Realisatie

  € 2,4 miljoen

 • Het, via de GR Sallcon, bieden van een gesubsidieerd dienstverband aan 802 SE met een indicatie in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening. 72% is werkzaam bij reguliere werkgevers via Begeleid werk, detacheringen of groepsdetacheringen.

 • Deventer Werktalent is verantwoordelijk voor verhogen van de loonwaarde om maximaal plaatsingsresultaat op de reguliere markt te realiseren.

  Budget

  €18,7 miljoen

  Realisatie

  €18,7 miljoen

 • Klanttevredenheidsbeoordeling is 7.2.

  Toelichting

  Het klanttevredenheidsonderzoek van 2016 is afgerond in april 2017. Vanwege dit late moment van afronding is in afstemming met de onderzoekers besloten om geen klanttevredenheidsonderzoek meer uit te voeren in 2017. In 2018 staat opnieuw een klanttevredenheidsonderzoek op de planning.

 • Het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek.

  Toelichting

  Het klanttevredenheidsonderzoek van 2016 is afgerond in april 2017. Vanwege dit late moment van afronding is in afstemming met de onderzoekers besloten om geen klanttevredenheidsonderzoek meer uit te voeren in 2017. In 2018 staat opnieuw een klanttevredenheidsonderzoek op de planning.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden neemt in 2017 toe met 0,5%

 • De totale schadelastbeperking bedraagt €4 miljoen.

 • Minimaal 50% van alle uitkeringsgerechtigden  is  in ieder geval naar vermogen maatschappelijk nuttig actief

 • Deventer Werktalent haalt het maximale uit onze uitkeringsgerechtigden richting werk en participatie. In 2017 is er sprake van een gemiddelde stijging van 0.2 punt op de participatieladder.

  Toelichting

  De stijging is in 2017 0,1 punt. Deze lagere stijging dan begroot wordt veroorzaakt door een relatief hoge uitstroom in 2017 van personen op een hoge trede van de Participatieladder waardoor een bestand resteert dat, t.o.v. voorgaande jaren, gemiddeld op een lagere trede van de Participatieladder staat. Dit wordt ook bevestigd in de voorlopige uitkomsten van de door ons uitgevoerde bestandanalyse met behulp van Dariuz

 • De preventiequote is 42%.

 • We realiseren in 2017  inkomsten van minimaal €500.000 door de inzet van terugvordering en verhaal.

  Toelichting

  Als gevolg van de wettelijke verlaging van de beslagvrije voet van 10% naar gemiddeld 5%, is per maand een lager bedrag geïncasseerd dan begroot. De doelstelling is hierom bij de najaarsrapportage bijgesteld. Uit de genoemde analyse is daarnaast gebleken dat een steeds groter aandeel van de debiteuren ofwel in de wsnp ofwel in een schuldregeling zit, waardoor de incasso-opbrengst voor deze groep nihil is.

 • Het, via de GR Sallcon, bieden van een gesubsidieerd dienstverband aan 802 SE met een indicatie in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening. 72% is werkzaam bij reguliere werkgevers via Begeleid werk, detacheringen of groepsdetacheringen.

 • Klanttevredenheidsbeoordeling is 7.2.

  Toelichting

  Het klanttevredenheidsonderzoek van 2016 is afgerond in april 2017. Vanwege dit late moment van afronding is in afstemming met de onderzoekers besloten om geen klanttevredenheidsonderzoek meer uit te voeren in 2017. In 2018 staat opnieuw een klanttevredenheidsonderzoek op de planning.

 • • Het gemiddeld aantal uitkeringen over 2017 wordt begroot op 2.945;

  • Van de 10.000 inwoners in Deventer ontvangen 466 inwoners een bijstandsuitkering;

  • Minimaal 67% van de beroepsbevolking is werkzaam;

  • Het aantal banen per 1000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar stijgt van 703 naar 705;

  • Het uitvoeren  van een integraal arbeidsmarktbeleid om de vraag tussen vraag en aanbod te optimaliseren;

  • Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar) is 0,62%.

  Budget

  €38,5 miljoen BUIG

  Realisatie

  € 38,5 miljoen BUIG

 • • Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, uit te voeren door Deventer Werktalent;

  • Minimaal 550  uitkeringsgerechtigden worden bemiddeld naar werk. Dit leidt tot een totale schadelastbeperking van minimaal €3,7 miljoen;

  • Minimaal 15 uitkeringsgerechtigden worden geplaatst in beschut werk conform opgave Participatiewet;

  • Minimaal 150 uitkeringsgerechtigden worden geplaatst met behulp van loonkostensubsidie;

  • Het uitstroomoffensief leidt  tot een besparing van €1,5 miljoen.

  Budget

  €3,8 miljoen (lagere uitkeringslast)

  €1,5 miljoen (lagere uitkeringslast)

  Realisatie

  €4,2 miljoen (lagere uitkeringslast)

 • • Deventer Werktalent zorgt voor de doorgeleiding van alle uitkeringsgerechtigden met arbeidsverplichtingen naar de beschikbare plekken in de stad die door organisaties beschikbaar worden gesteld.

  • Inzet van de plekken binnen de verbinding Dagbesteding/Beschut Werk pilots

  Budget

  €3,8 miljoen (onderdeel van totaal contract DWT)

  Realisatie

  €3,8 miljoen

 • • In beeld brengen en houden van de mogelijkheden van alle uitkeringsgerechtigden.

  • Per 10.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar ( beroepsbevolking) maken 281 inwoners gebruik van een re-integratievoorziening

  Budget

  €3,8 miljoen (onderdeel van totaal contract DWT)

  Realisatie

  €3,8 miljoen

 • • Alle klanten krijgen een zoekperiode van 4 weken opgelegd bij een melding voor een uitkering

  • Deventer Werktalent draagt zorg dat alle voorhanden zijnde vacatures beschikbaar zijn voor de nieuwe instroom en (zittend bestand)

  • Alle leerbare jongeren tot 27 jaar worden naar een passende studie begeleid.

  • De inzet eigen kracht is onderdeel van het plan van aanpak Participatiewet

  • Bij alle aanvragen  waarbij een fraudesignaal aanwezig is wordt een huisbezoek uitgevoerd.

  Budget

  €2.4 miljoen apparaatslasten

  Realisatie

  €2,4 miljoen

 • In 2017 wordt Terugvordering op Maat toegepast.

  Budget

  Totaal apparaatslasten €2,4 miljoen (niet gespecificeerd naar onderdeel)

  Realisatie

  € 2,4 miljoen

 • Deventer Werktalent is verantwoordelijk voor verhogen van de loonwaarde om maximaal plaatsingsresultaat op de reguliere markt te realiseren.

  Budget

  €18,7 miljoen

  Realisatie

  €18,7 miljoen

 • Het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek.

  Toelichting

  Het klanttevredenheidsonderzoek van 2016 is afgerond in april 2017. Vanwege dit late moment van afronding is in afstemming met de onderzoekers besloten om geen klanttevredenheidsonderzoek meer uit te voeren in 2017. In 2018 staat opnieuw een klanttevredenheidsonderzoek op de planning.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

Beleidsindicatoren

Nummer

Taakveld

Naam

Waarde Begroting

Waarde Jaarrekening

Eenheid

Bron

21

Sociaal domein

Banen

702,70

737,30

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

LISA

24

Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

67,00

66,20

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

CBS

26

Sociaal domein

Werkloze jongeren

0,62

1,14

% 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

27

Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

466,00

490,00

Aantal per 10.000 inwoners

CBS

28

Sociaal domein

Lopende re-integratievoorzieningen

186,80

18,70

Lopende re-integratievoorzieningen

CBS

Financiën

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

64.975

69.798

70.564

766

Baten

38.649

40.580

40.797

217

Voor resultaatbestemming

-26.326

-29.218

-29.768

-550

Stortingen in reserves

267

313

46

Puttingen uit reserves

250

576

761

185

Na resultaatbestemming

-26.076

-28.909

-29.320

-411

Toelichting

Inkomen - Nadeel

Op het inkomensdeel is het nadeel op de uitkeringslasten circa €427.000. Het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden is met 2.945 in de realisatie gelijk aan het aantal zoals geraamd in de Najaarsrapportage. Het gemiddelde uitkeringsbedrag is echter iets hoger dan geraamd en er is meer beroep op loonkostensubsidie gedaan dan aanvankelijk geraamd. Tegenover het nadeel op de uitkeringslasten staat een voordeel door een hoger beroep op de vangnetuitkering vanuit het Rijk. Daarnaast heeft Deventer in 2017 een voorschot van €496.000 ontvangen vanuit de intertemporele vergoeding verhoogde asielinstroom. Op basis van het matchingprincipe is hiervan €145.000 als baten verantwoord in 2017. Het uiteindelijk tekort op het inkomensdeel bedraagt €185.000. Dit wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve uitkeringen. Het resterend nadeel van 31.000,- betreft uitvoeringskosten.

Participatie - Nadeel

Het onderdeel participatie is afgesloten met een negatief resultaat van circa €380.000. Dit is voornamelijk ontstaan door de verleende startbaansubsidies van €592.500. Hier staan voordelen tegenover met betrekking tot de uitvoeringslasten en de begeleidingskosten beschut werk. Vanwege de samenhang met de uitkeringen is in de najaarsrapportage gemeld dat het nadeel m.b.t. de startbaansubsidies werd gedekt ten laste van het product inkomen. In de realisatie is op dit product echter een nadeel ontstaan, zie hiervoor de toelichting bij 'inkomen'.
De werkelijke storting in de reserve is hoger dan geraamd doordat bij de decembercirculaire €46.000 is ontvangen uit de decentralisatie uitkering verhoogde asielinstroom. Deze bijdrage wordt gestort in de reserve nieuwkomers ter dekking van de lasten vanuit het actieplan nieuwkomers in Deventer.

Producten

(bedragen x €1.000)

Product

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Inkomen

-4.547

-4.578

-30

Reintegratie

-24.362

-24.742

-380

Saldo

-28.909

-29.320

-411

Verbonden Partijen

GR Bedrijfsvoeringsorganisatie KonnecteD