Milieu

Begroot
€ 15.916
Rekening
€ 15.421
Verschil
€ 495
Begroot
€ -13.776
Rekening
€ -13.702
Verschil
€ -75

Omschrijving

Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het de milieugevolgen, zoals geluidhinder, slechte luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging, van handelingen en activiteiten. Anderzijds gaat het over de rol van de gemeente in de mondiale en lokale klimaatproblematiek.
Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds bewust voor de juiste rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat een regulerende. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende en loslatende. Het gevolg daarvan is dat prestaties slechts ten dele afdwingbaar zijn.

2017 in vogelvlucht

Afval: landelijke doelstelling van 100 kilogram ruimschoots gehaald

In het Grondstoffenplan 2015-2020 staan de vervolgstappen op het in 2013 ingevoerde Diftarsysteem. Die moeten er toe leiden dat Deventer in 2020 de landelijke doelstellingen van 100 kilogram restafval per inwoner en een scheidingspercentage van 75% heeft gehaald. De 86 kilogram restafval per inwoner per jaar lag fors lager dan het doel van 100 kilogram en daarmee blijft Deventer net als in 2016 de landelijke koploper in scheiding van huishoudelijk afval. Dat is een extra aanmoediging om nieuwe wegen te bewandelen die moeten leiden tot een nog verdere terugwinning van grondstoffen uit ons huishoudelijk afval.

Bodem: Gebiedsgericht Grondwaterbeheer bij nieuwe ontwikkelingen

Op gebied van bodem vormt het Convenant 2016-2020 tussen VNG, IPO, VNG en UvW de leidraad. Een belangrijk onderdeel daarvan is de aanpak van grondwaterverontreinigingen via het Gebiedsgerichte Grondwaterbeheer. Dat is een sluitstuk in een realistische en betaalbare aanpak van bodem- en grondwaterverontreinigingen. Het gemeentelijk kader daarvoor is opgesteld. Daarnaast zal het opnemen van de Wet Bodembescherming in de Omgevingswet tot grote veranderingen leiden. Hoe het speelveld op gebied van bodem er over drie jaar uitziet, is onderwerp van veel overleggen en beschouwingen.

Geluid: nieuw beleid biedt mogelijkheden

Van alle milieuaspecten zorgt geluid voor de meest direct voelbare overlast bij inwoners. Veel milieuklachten gaan over geluid, afkomstig van bijvoorbeeld auto’s, treinverkeer, bedrijven of muziek. Wettelijk vastgesteld ‘objectieve’ regels zijn niet altijd direct te relateren aan ‘subjectief’ ervaren overlast. Het kader voor geluid wordt gevormd door de Wet Geluidhinder die afgelopen jaren is vernieuwd onder de noemer van Swung (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid). Komende jaren zal de geluidswetgeving worden opgenomen in de Omgevingswet. Daarmee worden mogelijkheden gecreëerd om naast cijfermatige normen ook een meer kwalitatieve overweging te maken bij de onderbouwing van ruimtelijke beslissingen. Het kader hiervoor zal vastgelegd worden via de in voorbereiding zijnde Omgevingsvisie en het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte.

Duurzaamheid: de noodzaak van de energietransitie is een feit

De essentie van de Uitvoeringsagenda Duurzame Energie (2011-2018) is dat de doelstelling van Energieneutraal in 2030 alleen maar bereikt kan worden door de optelsom van maatregelen die op alle mogelijk fronten worden genomen. Huiseigenaren verduurzamen hun woning, steeds meer bedrijven en burgers wekken hun eigen energie op, grote bedrijven investeren in duurzaamheid, auto’s worden steeds meer elektrisch opgewekt en energiezuiniger. De negatieve effecten van gaswinning in Groningen leiden tot de noodzaak van het drastisch terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Landelijke aandacht en toegenomen bewustzijn hebben geleid tot moties waarin de raad het college opdraagt om helderheid te geven over de gemeentelijke routekaart energietransitie. Het uitgangspunt daarbij is dat de energietransitie alleen maar mogelijk is door verregaande samenwerking tussen betrokken partijen, zoals woningcorporaties, netwerkbeheerders, energieproducenten, overheid, bedrijven en burgers. Een mooi voorbeeld is het project ‘Fossielvrij en Betaalbaar’ waarin de corporaties, samen met provincie, gemeente en de energienetwerkbeheerder Enexis, samenwerken aan het verduurzamen van de sociale huurwoningen. Daarnaast is het Deventer gedachtegoed van het Woningabonnement opgenomen in het regeerakkoord onder het kopje woning gebonden financiering.

Natuurontwikkeling Veenoordkolk voltooid

De Veenoordkolk en Teugse Kolk was met een diepte van 10 tot 15 meter geen goed leefgebied voor dieren en planten. Met de in 2017 voltooide herinrichting tot natuurgebied is een landschappelijk aantrekkelijke plek ontstaan met behoud van recreatief medegebruik. Bij een normaal rivierpeil zijn de plassen nu gemiddeld tussen de 2 en 4 meter diep. Er zijn natuurvriendelijke oevers en slikkige eilanden aangelegd en er is een plas-dras verbinding met de Schipbeek gemaakt. Er is een zwaluwwand aangelegd. Aan een vogelkijkpunt wordt de laatste hand gelegd. Waterschap Rijn en IJssel heeft in 2016 vispassages in de Schipbeek gerealiseerd. Het her gerasterd gebied is in beheer gegeven bij Stichting IJssellandschap.

Vergunningen, Toezicht en Handhaving: Omgevingsdienst van start

Op 22 december 2016 hebben elf gemeenten en de provincie hun handtekening gezet onder de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland. In 2017 zijn alle bestuurlijke, formatieve en organisatorische afspraken vastgelegd. Deventer heeft daarbij gestreefd naar een robuuste dienst waarbinnen bundeling van kennis en kwaliteit, gecombineerd met lokale binding, leidt tot een slagvaardige en efficiënte uitvoering van milieutaken. Zoals gepland is de Omgevingsdienst vanaf 1-1-2018 van start gegaan en zijn de vergunningverleners, toezichthouders en specialisten op het gebied van milieu overgegaan.


 • Volledig gerealiseerd
 • Minimaal 75% gerealiseerd
 • Minder dan 75% gerealiseerd
 • Niet gerealiseerd
 • Niet bekend

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Het aantal kilo’s restafval per inwoner daalt van 120 kg naar minder dan 100 kg tussen 2015 en 2018 en naar 25 kg in 2030.

 • Verdere verlaging gf-fractie in restafval.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Pilot nieuwe beloningsysteem flesjes blikjes.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • In 2017 zijn  er geen humane risico’s als gevolg van bodemverontreiniging en wordt de aanpak van locaties met verspreidings- en ecologische risico’s vastgesteld.

 • Opstellen van een gebiedsplan grondwaterpluimen met uitwerking van de organisatorische, procedurele, jurisische, financiële en technische randvoorwaarden en het instellen van een beheerfonds.

  Toelichting

  Het beheerplan en de gebiedsgerichte aanpak is vastgesteld.

  Nadere vormgeving van het beheerfonds wordt nader ingevuld.

  Budget

  €500.000

  Realisatie

  0

 • Locaties met verspreidings- en ecologische risico’s worden onderzocht.

  Budget

  zie prestatie Gebiedsgericht grondwaterbeheer

  Realisatie

  -

 • Vermindering van geluidsoverlast in 300 woningen langs wegen.

 • Geluidsaneringsprojecten Pothoofd, Binnenstad e.o, Holterweg, Dunantlaan e.o. zijn in uitvoering.

  Budget

  €432.000

  Realisatie

  €272.000

 • Geluidsaneringsprojecten Brinkgreverweg, Laan van Borgele, Margijnenenk, IJsselkade, Zwolseweg zijn in uitvoering.

  Budget

  zie prestatie Uitvoering geluidsaneringsprojecten

  Realisatie

  -

 • Deventer is klimaat- en energieneutraal in 2030.

  Daartoe moet de CO2-productie in 2016 2% zijn gedaald ten opzichte van 2016.

 • Inwoners en  bedrijven die bijdragen aan het bereiken van onze klimaatdoelstelling worden  gestimuleerd en gefaciliteerd. Prioriteiten daarbij zijn (obv de bestuursopdracht strategische raadsagenda):  verduurzamen bestaande woningbouw (o.m. woningabonnement),  duurzame mobiliteit en verduurzamling bedrijven en bedrijventerreinen (procesinnovatie, opwek, besparing, restwarmte).

  Budget

  €40.000

  Realisatie

  €40.000

 • Er zijn geen structurele overtredingen van wetgeving op gebied van  externe veiligheid,  luchtkwaliteit, geur, ecologie, zwerfdieren, geluid, bodem, straling, trillingen.

 • Door middel van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering zijn overtredingen van milieuwetgeving voorkomen en aangepakt.

  Budget

  €1.600.000

  Realisatie

  €1.600.000

 • Op gebied van externe veiligheid, luchtkwaliteit, geur, geluid en straling zijn vanuit landelijke of Europese wetgeving kaders gesteld en bewaakt voor ruimtelijke ontwikkelingen.

  Budget

  zie prestatie Voorkomen van overtredingen

  Realisatie

  -

 • Met de Dierenbescherming zijn afspraken gemaakt over uitvoering van wettelijke taken dierenopvang.

  Budget

  zie prestatie Voorkomen van overtredingen

  Realisatie

  -

 • Milieu-  en duurzaamheidsdoelstellingen worden gerealiseerd door vergroting van betrokkenheid van (jonge) mensen bij de leefomgeving.

 • Natuur- , duurzaamheid- en milieueducatie is uitgevoerd door de Ulebelt.

  Budget

  €393.000

  Realisatie

  €378.000

 • De Ulebelt exploiteert het Milieucentrum en vormt met meer dan 50.000 bezoekers het groene hart van de Vijfhoek.

  Budget

  zie prestatie Natuur... is uitgevoerd door de Ulebelt

  Realisatie

  -

 • Groene gebiedsontwikkeling draagt bij aan een aantrekkelijke gemeente.

 • Projecten Monding Schipbeek en Veenoord- en Teugse Kolk zijn afgerond.

  Budget

  €20.000

  Realisatie

  -

 • Milieutaken worden (deels) uitgevoerd in Omgevingsdienst IJsselland waarvan de organisatievorm uiterlijk 2018 past in de landelijke regelgeving en gedragen wordt door alle gemeenten en de provincie.

 • Het bedrijfsplan voor de Omgevingsdienst is vastgesteld en de organisatorische, formatieve en financiële gevolgen voor de gemeente is in beeld geberacht en vastgesteld.

  Budget

  €100.000

  Realisatie

  €100.000

 • Het percentage hernieuwbare elektriciteit stijgt van 1,8% in 2014 naar 3,0 % in 2017.

  Toelichting

  De informatie over het percentage hernieuwbare energie is in de voor de jaarrekening voorgeschreven bronnen niet actueel beschikbaar. Mede om die reden maken we in de monitoring naar de Raad gebruik van de basisinformatie van het verbruik van gas en stroom aangeleverd door het netwerkbedrijf. Deze informatie wordt ook opgenomen in landelijke databases. Op basis van de actuele informatie van netwerkbedrijf Enexis is het percentage aan hernieuwbare energie in 2017 3,5 % en voldoet daarmee aan de norm in de begroting. Per de peildatum (15 februari 2018) is nog niet alle informatie over 2017 beschikbaar. van het netwerkbedrijf. In de later dit jaar uit te brengen monitor zal hier nader op worden ingegaan.

 • Inwoners en  bedrijven die bijdragen aan het bereiken van onze klimaatdoelstelling worden  gestimuleerd en gefaciliteerd. Prioriteiten daarbij zijn (obv de bestuursopdracht strategische raadsagenda):  verduurzamen bestaande woningbouw (o.m. woningabonnement),  duurzame mobiliteit en verduurzamling bedrijven en bedrijventerreinen (procesinnovatie, opwek, besparing, restwarmte).

  Budget

  Vanuit budget Klimaat- en enegieneutraal

  Realisatie

  -

 • Het aantal kilo’s restafval per inwoner daalt van 120 kg naar minder dan 100 kg tussen 2015 en 2018 en naar 25 kg in 2030.

 • In 2017 zijn  er geen humane risico’s als gevolg van bodemverontreiniging en wordt de aanpak van locaties met verspreidings- en ecologische risico’s vastgesteld.

 • Vermindering van geluidsoverlast in 300 woningen langs wegen.

 • Deventer is klimaat- en energieneutraal in 2030.

  Daartoe moet de CO2-productie in 2016 2% zijn gedaald ten opzichte van 2016.

 • Er zijn geen structurele overtredingen van wetgeving op gebied van  externe veiligheid,  luchtkwaliteit, geur, ecologie, zwerfdieren, geluid, bodem, straling, trillingen.

 • Milieu-  en duurzaamheidsdoelstellingen worden gerealiseerd door vergroting van betrokkenheid van (jonge) mensen bij de leefomgeving.

 • Groene gebiedsontwikkeling draagt bij aan een aantrekkelijke gemeente.

 • Milieutaken worden (deels) uitgevoerd in Omgevingsdienst IJsselland waarvan de organisatievorm uiterlijk 2018 past in de landelijke regelgeving en gedragen wordt door alle gemeenten en de provincie.

 • Het percentage hernieuwbare elektriciteit stijgt van 1,8% in 2014 naar 3,0 % in 2017.

  Toelichting

  De informatie over het percentage hernieuwbare energie is in de voor de jaarrekening voorgeschreven bronnen niet actueel beschikbaar. Mede om die reden maken we in de monitoring naar de Raad gebruik van de basisinformatie van het verbruik van gas en stroom aangeleverd door het netwerkbedrijf. Deze informatie wordt ook opgenomen in landelijke databases. Op basis van de actuele informatie van netwerkbedrijf Enexis is het percentage aan hernieuwbare energie in 2017 3,5 % en voldoet daarmee aan de norm in de begroting. Per de peildatum (15 februari 2018) is nog niet alle informatie over 2017 beschikbaar. van het netwerkbedrijf. In de later dit jaar uit te brengen monitor zal hier nader op worden ingegaan.

 • Verdere verlaging gf-fractie in restafval.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Pilot nieuwe beloningsysteem flesjes blikjes.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Opstellen van een gebiedsplan grondwaterpluimen met uitwerking van de organisatorische, procedurele, jurisische, financiële en technische randvoorwaarden en het instellen van een beheerfonds.

  Toelichting

  Het beheerplan en de gebiedsgerichte aanpak is vastgesteld.

  Nadere vormgeving van het beheerfonds wordt nader ingevuld.

  Budget

  €500.000

  Realisatie

  0

 • Locaties met verspreidings- en ecologische risico’s worden onderzocht.

  Budget

  zie prestatie Gebiedsgericht grondwaterbeheer

  Realisatie

  -

 • Geluidsaneringsprojecten Pothoofd, Binnenstad e.o, Holterweg, Dunantlaan e.o. zijn in uitvoering.

  Budget

  €432.000

  Realisatie

  €272.000

 • Geluidsaneringsprojecten Brinkgreverweg, Laan van Borgele, Margijnenenk, IJsselkade, Zwolseweg zijn in uitvoering.

  Budget

  zie prestatie Uitvoering geluidsaneringsprojecten

  Realisatie

  -

 • Inwoners en  bedrijven die bijdragen aan het bereiken van onze klimaatdoelstelling worden  gestimuleerd en gefaciliteerd. Prioriteiten daarbij zijn (obv de bestuursopdracht strategische raadsagenda):  verduurzamen bestaande woningbouw (o.m. woningabonnement),  duurzame mobiliteit en verduurzamling bedrijven en bedrijventerreinen (procesinnovatie, opwek, besparing, restwarmte).

  Budget

  €40.000

  Realisatie

  €40.000

 • Door middel van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering zijn overtredingen van milieuwetgeving voorkomen en aangepakt.

  Budget

  €1.600.000

  Realisatie

  €1.600.000

 • Op gebied van externe veiligheid, luchtkwaliteit, geur, geluid en straling zijn vanuit landelijke of Europese wetgeving kaders gesteld en bewaakt voor ruimtelijke ontwikkelingen.

  Budget

  zie prestatie Voorkomen van overtredingen

  Realisatie

  -

 • Met de Dierenbescherming zijn afspraken gemaakt over uitvoering van wettelijke taken dierenopvang.

  Budget

  zie prestatie Voorkomen van overtredingen

  Realisatie

  -

 • Natuur- , duurzaamheid- en milieueducatie is uitgevoerd door de Ulebelt.

  Budget

  €393.000

  Realisatie

  €378.000

 • De Ulebelt exploiteert het Milieucentrum en vormt met meer dan 50.000 bezoekers het groene hart van de Vijfhoek.

  Budget

  zie prestatie Natuur... is uitgevoerd door de Ulebelt

  Realisatie

  -

 • Projecten Monding Schipbeek en Veenoord- en Teugse Kolk zijn afgerond.

  Budget

  €20.000

  Realisatie

  -

 • Het bedrijfsplan voor de Omgevingsdienst is vastgesteld en de organisatorische, formatieve en financiële gevolgen voor de gemeente is in beeld geberacht en vastgesteld.

  Budget

  €100.000

  Realisatie

  €100.000

 • Inwoners en  bedrijven die bijdragen aan het bereiken van onze klimaatdoelstelling worden  gestimuleerd en gefaciliteerd. Prioriteiten daarbij zijn (obv de bestuursopdracht strategische raadsagenda):  verduurzamen bestaande woningbouw (o.m. woningabonnement),  duurzame mobiliteit en verduurzamling bedrijven en bedrijventerreinen (procesinnovatie, opwek, besparing, restwarmte).

  Budget

  Vanuit budget Klimaat- en enegieneutraal

  Realisatie

  -

Beleidsindicatoren

Nummer

Taakveld

Naam

Waarde Begroting

Waarde Jaarrekening

Eenheid

Bron

33

Volksgezondheid en milieu

Omvang huishoudelijk restafval

105,00

86,00

Kg/inwoner

CBS

34

Volksgezondheid en milieu

Hernieuwbare elektriciteit

1,80

%

RWS

Financiën

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

13.462

15.916

15.421

-495

Baten

11.875

13.776

13.702

-75

Voor resultaatbestemming

-1.587

-2.139

-1.719

420

Stortingen in reserves

1.400

1.784

1.784

Puttingen uit reserves

2.261

3.199

2.810

-389

Na resultaatbestemming

-726

-756

-726

31

Toelichting
Na budgetoverheveling resteert een voordelig resultaat van €31.000. Dit is als volgt te verklaren:

Huishoudelijk afval

De opbrengsten vanuit afvalstoffenheffing zijn €190.000 hoger dan verwacht bij de najaarsrapportage. In combinatie met de kosten van Circulus en de opbrengsten vanuit het afvalfonds geeft dit een exploitatievoordeel van €103.000. Dit in combinatie met de nadelen op kwijtscheldingen (€64.000) en het niet uitkeren van Dividend door Circulus (€175.000 – als gevolg van de ontwikkeling Milieustraat) geeft dit per saldo een hogere putting van €137.000 uit de reserve huishoudelijk afval.

Duurzaamheid – Voordeel

In 2016 is €125.000 subsidie ontvangen voor het project ontwikkeling Woningabonnementen, hiervan wordt €20.000 overgeheveld naar 2018 voor het vervolg van dit project. In het kader van Duurzaamheid wordt een budget overgeheveld ad €27.000 ten behoeve van activiteiten die in 2018 doorlopen, met name de routekaart energietransitie. Gemeenten hebben eind 2017 middelen ontvangen voor de Europese Energie-Efficiency Richtlijnen (EED), voor Deventer €6.000. Deze middelen zullen in 2018 beschikbaar worden gesteld aan de Omgevingsdienst ter uitvoering van de richtlijn.

Milieu - Voordeel

Het restant van het eenmalige budget voor de oprichting en aanloopkosten van de omgevingsdienst IJsselland  (€80.000, oorspronkelijk €200.000) wordt overgeheveld ten behoeve eenmalige frictie- aanloopkosten in 2018. Diverse kleine voordelen, per saldo €9.000.

Budgetoverhevelingen

bedragen x €1.000

Onderwerp

Lasten

Baten

Verschil

Woningabonnementen

20

20

0

Duurzaamheid

27

27

0

Europese Energie-Efficiency Richtlijnen (EED)

6

0

-6

Omgevingsdienst 

80

80

0

Totaal

133

127

-6

Producten

(bedragen x €1.000)

Product

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Verwijdering huishoudelijk afval

1.386

1.386

Bodem

-281

-288

-7

Geluid

-81

-86

-5

Duurzaamheid

-131

-97

34

Milieu

-1.649

-1.640

9

Saldo

-756

-726

31

Investeringen

(bedragen x €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven t.l.v. investeringen

-32

32

Inkomsten t.g.v. investeringen

32

32

Saldo

32

32

Verbonden Partijen

NV Vastgoed Milieucentrum Deventer
GR Omgevingsdienst IJsselland