Voorwoord

Voorwoord

Voor elkaar

De laatste jaarrekening van deze periode biedt een positief beeld. We sluiten 2017 af met een positief resultaat, na resultaatbestemming en budgetoverheveling, van €1,1 miljoen. Ons bestuursakkoord “Voor elkaar” heeft als ambitie een solide financiële huishouding. En dat is gelukt, zoals ook weer blijkt uit deze jaarrekening.

Ook afgelopen jaar zijn er veel mooie resultaten geboekt voor inwoners, ondernemers en bezoekers van Deventer. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwbouwprojecten die van start zijn gegaan. In Deventer worden veel duurzame, gasloze en betaalbare woningen gebouwd, zowel in de stad als in de dorpen. Denk aan de verbetering van de Hanzeweg die het verkeer goed laat doorstromen op deze hoofdroute. Of denk aan het nieuwe innovatiecentrum S/park op het oude Akzoterrein dat kansen biedt voor vernieuwende bedrijvigheid. Of aan de verbeterde samenwerking met ondernemers, bijvoorbeeld door Deventer Economisch Perspectief of door de oprichting van de BIZ.

Als gemeente hebben wij veel geïnvesteerd het afgelopen jaar en we zien dat de gemeentefinanciën solide zijn. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen. Zo zien we bijvoorbeeld dat in het sociale domein de kosten niet allemaal gedekt kunnen worden door de budgetten die we ervoor krijgen van het Rijk. Dit zal ook de komende jaren een aandachtspunt blijven.

In 2017 is zeer veel gerealiseerd en met een positief resultaat van €1,1 miljoen. Voorstellen voor dit overschot worden betrokken bij de kwartaalrapportage.

Liesbeth Grijsen
Wethouder Financiën