Burger en bestuur

Begroot
€ 10.429
Rekening
€ 10.126
Verschil
€ 302
Begroot
€ -2.992
Rekening
€ -3.831
Verschil
€ 839

Omschrijving

Onder dit programma vallen diverse taken. In de eerste plaats het overeenkomstig de wettelijke plicht besturen van de gemeente door de gemeenteraad, de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast het uitoefenen van de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad en de ondersteuning hiervoor door de Griffie. Verder het uitoefenen van de taken van het bestuur van de gemeente en de ondersteuning hiervoor door de gemeentesecretaris met zijn staf. Daarnaast het uitzetten van de strategische koers van de gemeente op alle mogelijke gemeentelijke beleidsterreinen voor de langere termijn met bestuur, samenleving en organisatie (de kracht van stad en platteland) door middel van programmering en strategie, kennis en verkenning en regie op gemeentebrede strategische programma’s.

De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma loopt uiteen van reguleren (vergunningen verlenen en handhaven), uitvoeren, regisseren in netwerkverbanden of stimuleren/faciliteren (subsidies, evenementen) tot loslaten wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben.

Uitgangspunt bij publieke dienstverlening is dat de gemeente de kwaliteit van de dienstverlening laat aansluiten op de vraag van inwoners en ondernemers. Dit betekent dat we alleen producten en diensten bieden die nodig en toegankelijk zijn, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. Er is advies en regie op klantvragen en op  klantprocessen voor producten en diensten waar levering niet direct mogelijk is.

2017 in vogelvlucht

Qua klantcontacten was het een druk jaar in Deventer. Het aantal inwoners dat naar het Stadhuis kwam voor een paspoort of rijbewijs lag hoger dan verwacht. Hierin is te merken dat het economisch beter gaat.
Ook op de online kanalen was het druk. Whatsapp is in 2017 voor alle producten ingevoerd en wordt veel gebruikt door  inwoners. Het digitaal aanvragen van producten steeg in 2017 harder dan verwacht. Ook het assortiment is uitgebreid: eind december was het voor het eerst mogelijk om digitaal aangifte van geboorte te doen in het Deventer Ziekenhuis. In 2018 zullen we zien in hoeverre dit omarmd wordt door de kersverse ouders.
De Persoonlijke Internet Pagina (PIP) is in 2017 voor de eerste gemeentelijke producten opengesteld en wordt langzaam maar zeker verder gevuld. Inwoners en ondernemers kunnen daarmee zelf de voortgang van hun zaken volgen en hun gegevens inzien.
Met de drukte op de online kanalen zien we het aantal telefonische contacten afnemen. Dat is positief: inwoners vinden hun weg op andere kanalen én het serviceniveau van telefonische kanaal neemt toe. Voorop blijft staan dat inwoners en ondernemers zelf kiezen welk contactkanaal zij gebruiken!


Gerelateerde informatie

 • Volledig gerealiseerd
 • Minimaal 75% gerealiseerd
 • Minder dan 75% gerealiseerd
 • Niet gerealiseerd
 • Niet bekend

Toon prestaties bij doelstellingen

 • De index demografische druk (verhouding tussen de som van het aantal personen van 0-14 jaar en 65 jaar en ouder t.o.v. de personen in de leeftijdsgroep (15-64 jaar) is lager dan de landelijke index (in 2015 Deventer 52,2%, landelijk 52,7%).

 • Het aantrekkelijk maken voor leeftijdsgroep 15-64 jaar om zich in de gemeente Deventer te vestigen of te  blijven wonen. (zie hiervoor ook de prestaties bij andere programma’s).

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • De waardering van inwoners voor dienstverlening in klanttevredenheidsonderzoek is minimaal een 8,0.

 • Het verstrekken van informatie en het leveren van producten en diensten aan inwoners via de kanalen balie, telefoon, email en digitaal.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Het aantal digitaal aangevraagde producten neemt in 2017 toe tot een totaal van 14.500.

 • Innoveren en verbeteren van publieke dienstverlening.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Aansluiten op de Basisregistratie BAG met als uiteindelijke doel digitaal berichtenverkeer met de LV WOZ in 2017.

 • Aansluiten op de digitale dienstverlening van de centrale overheid.  Afnemers hebben dan één centraal loket voor alle WOZ-gegevens uit alle gemeenten.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Verder doorontwikkelen van kansen die MijnOverheid biedt ten aanzien van digitaal berichtenverkeer.

 • • Digitaal opleggen van aanslagen OZB, afvalstoffenheffing en overigen via een centraal overheidsloket (DOWR-breed reeds 18.000 aanmeldingen voor MijnOverheid);

  • Innoveren en verbeteren van publieke dienstverlening.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Bijdragen aan het ambitieverhaal Deventer Internationaal van vrijwilligersorganisaties, onderwijs en culturele instellingen en het bedrijfsleven.

 • • Minimaal 2 activiteiten door het international office organiseren, waarbij partijen uit verschillende sectoren betrokken worden;

  • Minimaal 25 afzonderlijke internationale projecten of uitwisselingen van vrijwilligersorganisaties uit Deventer uitvoeren, met ondersteuning vanuit de subsidieregeling “activiteiten internationale samenwerking”;

  • Minimaal 2 publieksevenementen in Deventer met een internationaal karakter organiseren, waaronder het evenement Deventer Wereldstad.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Inwoners en bedrijven ervaren de gemeentepolitiek, het lokaal bestuur en de gemeentelijke organisatie als een betrouwbare partner met een consistente strategische koers.

 • • Het voeren van regie op de gemeentebrede programma’s en opgaven;

  • Procesregie op verkenningen en innovatie;

  • Procesregie op (bovengemeentelijke) strategische partnerschappen en coalities in regie, landelijk en Europees.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • De index demografische druk (verhouding tussen de som van het aantal personen van 0-14 jaar en 65 jaar en ouder t.o.v. de personen in de leeftijdsgroep (15-64 jaar) is lager dan de landelijke index (in 2015 Deventer 52,2%, landelijk 52,7%).

 • De waardering van inwoners voor dienstverlening in klanttevredenheidsonderzoek is minimaal een 8,0.

 • Het aantal digitaal aangevraagde producten neemt in 2017 toe tot een totaal van 14.500.

 • Aansluiten op de Basisregistratie BAG met als uiteindelijke doel digitaal berichtenverkeer met de LV WOZ in 2017.

 • Verder doorontwikkelen van kansen die MijnOverheid biedt ten aanzien van digitaal berichtenverkeer.

 • Bijdragen aan het ambitieverhaal Deventer Internationaal van vrijwilligersorganisaties, onderwijs en culturele instellingen en het bedrijfsleven.

 • Inwoners en bedrijven ervaren de gemeentepolitiek, het lokaal bestuur en de gemeentelijke organisatie als een betrouwbare partner met een consistente strategische koers.

 • Het aantrekkelijk maken voor leeftijdsgroep 15-64 jaar om zich in de gemeente Deventer te vestigen of te  blijven wonen. (zie hiervoor ook de prestaties bij andere programma’s).

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Het verstrekken van informatie en het leveren van producten en diensten aan inwoners via de kanalen balie, telefoon, email en digitaal.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Innoveren en verbeteren van publieke dienstverlening.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Aansluiten op de digitale dienstverlening van de centrale overheid.  Afnemers hebben dan één centraal loket voor alle WOZ-gegevens uit alle gemeenten.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • • Digitaal opleggen van aanslagen OZB, afvalstoffenheffing en overigen via een centraal overheidsloket (DOWR-breed reeds 18.000 aanmeldingen voor MijnOverheid);

  • Innoveren en verbeteren van publieke dienstverlening.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • • Minimaal 2 activiteiten door het international office organiseren, waarbij partijen uit verschillende sectoren betrokken worden;

  • Minimaal 25 afzonderlijke internationale projecten of uitwisselingen van vrijwilligersorganisaties uit Deventer uitvoeren, met ondersteuning vanuit de subsidieregeling “activiteiten internationale samenwerking”;

  • Minimaal 2 publieksevenementen in Deventer met een internationaal karakter organiseren, waaronder het evenement Deventer Wereldstad.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • • Het voeren van regie op de gemeentebrede programma’s en opgaven;

  • Procesregie op verkenningen en innovatie;

  • Procesregie op (bovengemeentelijke) strategische partnerschappen en coalities in regie, landelijk en Europees.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

Gerelateerde informatie

Financiën

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

10.402

10.429

10.126

-302

Baten

2.896

2.992

3.831

839

Voor resultaatbestemming

-7.506

-7.437

-6.295

1.142

Stortingen in reserves

80

80

Puttingen uit reserves

194

413

281

-132

Na resultaatbestemming

-7.311

-7.104

-6.095

1.009

Toelichting

Een onderschrijding van ruim een €1 miljoen is met name te verklaren door:

 • De onderschrijding bij de lasten (€128.000) bij het product Regie op gemeentebrede strategische programma's is met name veroorzaakt doordat er geen uitgave op het leaderproject Kracht van Salland is gedaan. Ook wordt er hierdoor minder geput uit de reserve. Zie hiervoor ook de toelichting bij de reserves.
 • Het voordeel bij belastingen (€88.000)  is met name te zien bij de apparaatslasten. Dit wordt met name veroorzaakt door vacatureruimte en minder inhuur.
 • Het voordeel van Burgerzaken (€147.000) wordt met name veroorzaakt door hogere opbrengsten reisdocumenten. Ook in 2018 worden hogere inkomsten verwacht. Voor het jaar 2019 en verder wordt een daling verwacht in verband met het verlengen van het termijn van reisdocumenten van 5 naar 10 jaar.
 • Het voordeel op Burgemeester en wethouders wordt met name veroorzaakt door lagere pensioenverplichtingen wethouderspensioenen (€666.000). Dit heeft geleid tot vrijval op de voorziening en dit is ten gunste van dit product gebracht.

Reserves

De meerjarige Ontwikkelingsstrategie strekt zich uit over de jaren 2015 tot en met 2021, een periode van 7 jaar dus. Bij de voorjaarsnota 2015 is €300.000 beschikbaar gesteld voor die periode, opgedeeld in jaarschijven. Leader opereert onder de noemer Kracht van Salland. Vanwege de vertraagde goedkeuring uit Europa kan pas relatief laat worden gestart met het initiëren van projecten (vanuit de samenleving). De middelen zijn gedurende de gehele looptijd nodig als cofinanciering in die toekomstige projecten. Realisatie/oplevering van de projecten (en dus het betalingsmoment) zal vanaf 2018 plaats gaan vinden. Het restant bedrag voor de leader zal worden overgeboekt naar 2018 (€128.000). Voor de landelijke voorziening WOZ is dit jaar €24.000 geput uit de reserve.

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Lasten

Baten

Verschil

Kracht van Salland (CNP)

128

128

0

Softwarepakket Financiële administratie/Belastingen

95

0

-95

Totaal

223

128

-95

 • Er zal €127.500 worden overgeheveld  naar 2018 voor het leaderproject Kracht van Salland. Zie ook toelichting bij de reserves.
 • Daarnaast zal er bij DOWR Belastingen €95.000 worden overgeheveld naar 2018 in verband met het verschuiven van de ingangsdatum van het invoeren van een nieuw softwarepakket waardoor er in 2018 extra kosten gemaakt gaan worden.

Producten

(bedragen x €1.000)

Product

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Dienstverlening Bouwen en Wonen

-411

-413

-2

Kennis en Verkenning

-349

-297

51

Regie op gemeentebrede strat.programmas

-1.400

-1.365

35

Internationaal beleid

-119

-114

5

Belastingen & Verzekering

-962

-874

88

Burgerzaken

-949

-816

133

Lijkbezorginggemeentewege

-22

-29

-7

Raad

-1.574

-1.571

3

Burgemeester en wethouder

-1.319

-616

703

Saldo

-7.104

-6.095

1.009

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven t.l.v. voorzieningen

288

288

946

659

Inkomsten t.g.v. voorzieningen

357

357

356

Saldo

69

69

-590

-659

Toelichting
Lagere pensioenverplichtingen wethouderspensioenen (in verband met een hogere rekenrente) heeft geleid tot vrijval op deze voorziening.

Gerelateerde informatie

Verbonden Partijen

GR Regio Stedendriekhoek

Gerelateerde informatie